2 mục đích chính của chính sách n" />

 

2 mục đích chính của chính sách n" />

 

2 mục đích chính của chính sách n" />

Trang:

Một số công ty không cho ứng viên thương lượng là vì sao?

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:15
Thứ ba, 22/07/2018 | 11:41

Một số công ty không cho ứng viên thương lượng là vì sao?

<p><img alt="thuong luong" src="/Content/editorimages/images/thuong-luong.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>2 mục đ&iacute;ch ch&iacute;nh của ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y l&agrave; đảm bảo t&iacute;nh minh bạch trong việc chi trả lương v&agrave; giảm khoảng c&aacute;ch ch&ecirc;nh lệch lương giữa nam v&agrave; nữ.</p> <p>Mạng x&atilde; hội Reddit.com, c&ocirc;ng ty thương mại điện tử Jet.com, Magoosh, v&agrave; Elevations Credit Union l&agrave; một số t&ecirc;n tuổi nổi tiếng trong số những c&ocirc;ng ty &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&ocirc;ng cho ứng vi&ecirc;n thương lượng lương.</p> <p>Tại Elevations, một c&ocirc;ng ty t&iacute;n dụng ở Hoa Kỳ, ban l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty nhận được nhiều lời than phiền của nh&acirc;n vi&ecirc;n về sự ch&ecirc;nh lệnh lương. Điều n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m giảm những bất ổn giữa c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; cải thiện c&ocirc;ng sức tuyển dụng v&agrave; giữ ch&acirc;n nh&acirc;n t&agrave;i, trưởng bộ nhận nh&acirc;n sự của Elevations cho biết. V&igrave; vậy, để giải quyết cho vấn đề n&agrave;y, mức lương được x&eacute;t theo chức vụ v&agrave; c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n mạng.</p> <p>Theo b&agrave;, những người l&agrave;m việc như nhau cần được trả lương giống nhau v&agrave; mục ti&ecirc;u của Reddit l&agrave; đảm bảo v&agrave; duy tr&igrave; được sự c&ocirc;ng bằng n&agrave;y. Ủng hộ mạnh mẽ cho c&ocirc;ng bằng trong trả lương, trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh đảm nhiệm tạm thời vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của Reddit, b&agrave; Ellen Pao tuyệt đối kh&ocirc;ng cho ứng vi&ecirc;n thương lượng lương khi nhận được lời mời l&agrave;m việc.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, theo tiến sỹ chuy&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu về sự ch&ecirc;nh lệch lương giữa hai giới Linda Babcock ở đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ), ti&ecirc;u chuẩn hiện tại l&agrave; mọi người ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng biết lương của nhau v&agrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; xu hướng đ&agrave;m ph&aacute;n với l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty về vấn đề nhạy cảm n&agrave;y. Theo một số nghi&ecirc;n cứu cho thấy so với nam giới, phụ nữ &iacute;t c&oacute; khả năng thương lượng để c&oacute; mức lương cao hơn. V&agrave; nếu họ l&agrave;m được điều n&agrave;y, mọi người c&oacute; xu hướng phản ứng gay gắt hơn so với một người nam. Ch&iacute;nh sự kh&aacute;c biệt n&agrave;y dẫn đến sự ch&ecirc;nh lệch lương giữa hai giới ng&agrave;y c&agrave;ng tăng.</p> <p>Nếu tất cả đều được quyết định sẵn, ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng được thương lượng lương khi nhận được lời mời l&agrave;m việc hay khi l&ecirc;n chức, điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m giảm nỗ lực l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n hoặc giữ ch&acirc;n nh&acirc;n t&agrave;i. Tuy nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y vẫn g&acirc;y nhiều tranh c&atilde;i v&agrave; chỉ tr&iacute;ch cho rằng qu&aacute; nhiều quyền lực nằm trong tay người chủ c&ocirc;ng ty.</p> <p>Laszlo Bock, ph&oacute; chủ tịch cao cấp phụ tr&aacute;ch nh&acirc;n sự của Google cho rằng việc thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ưu t&uacute; l&agrave; c&aacute;ch quản l&yacute; th&ocirc;ng minh đối với bất k&igrave; doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; t&iacute;nh cạnh tranh cao. C&oacute; lẽ v&igrave; vậy, Google đ&atilde; &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch ngược lại. Bất kỳ nh&acirc;n vi&ecirc;n ở cấp bậc n&agrave;o cũng c&oacute; cơ hội nhận được mức thưởng kh&aacute;c nhau từ 300% đến 500%.</p> <p>Thương lượng chuyện tiền bạc bị loại ra ho&agrave;n to&agrave;n khi c&ocirc;ng ty gửi lời mời l&agrave;m việc cho bất kỳ ứng vi&ecirc;n n&agrave;o. Với Jet.com v&agrave; Magoosh, c&aacute;c bậc lương r&otilde; r&agrave;ng được c&ocirc;ng khai với c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n.</p>

- Chiến lược đơn giản giúp bạn có cuộc trò chuyện hiệu quả với sếp / Cách tiêu tiền của gia tộc kinh doanh giàu có nhất thế giới

thuong luong

 

2 mục đích chính của chính sách này là đảm bảo tính minh bạch trong việc chi trả lương và giảm khoảng cách chênh lệch lương giữa nam và nữ.

Mạng xã hội Reddit.com, công ty thương mại điện tử Jet.com, Magoosh, và Elevations Credit Union là một số tên tuổi nổi tiếng trong số những công ty áp dụng chính sách không cho ứng viên thương lượng lương.

Tại Elevations, một công ty tín dụng ở Hoa Kỳ, ban lãnh đạo công ty nhận được nhiều lời than phiền của nhân viên về sự chênh lệnh lương. Điều này đã góp phần làm giảm những bất ổn giữa các nhân viên và cải thiện công sức tuyển dụng và giữ chân nhân tài, trưởng bộ nhận nhân sự của Elevations cho biết. Vì vậy, để giải quyết cho vấn đề này, mức lương được xét theo chức vụ và công khai trên mạng.

Theo bà, những người làm việc như nhau cần được trả lương giống nhau và mục tiêu của Reddit là đảm bảo và duy trì được sự công bằng này. Ủng hộ mạnh mẽ cho công bằng trong trả lương, trong suốt quá trình đảm nhiệm tạm thời vị trí Giám đốc điều hành của Reddit, bà Ellen Pao tuyệt đối không cho ứng viên thương lượng lương khi nhận được lời mời làm việc.

Ngoài ra, theo tiến sỹ chuyên nghiên cứu về sự chênh lệch lương giữa hai giới Linda Babcock ở đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ), tiêu chuẩn hiện tại là mọi người hoàn toàn không biết lương của nhau và không phải ai cũng có xu hướng đàm phán với lãnh đạo công ty về vấn đề nhạy cảm này. Theo một số nghiên cứu cho thấy so với nam giới, phụ nữ ít có khả năng thương lượng để có mức lương cao hơn. Và nếu họ làm được điều này, mọi người có xu hướng phản ứng gay gắt hơn so với một người nam. Chính sự khác biệt này dẫn đến sự chênh lệch lương giữa hai giới ngày càng tăng.

Nếu tất cả đều được quyết định sẵn, ứng viên không được thương lượng lương khi nhận được lời mời làm việc hay khi lên chức, điều này có thể làm giảm nỗ lực làm việc của nhân viên hoặc giữ chân nhân tài. Tuy nhiên, chính sách này vẫn gây nhiều tranh cãi và chỉ trích cho rằng quá nhiều quyền lực nằm trong tay người chủ công ty.

Laszlo Bock, phó chủ tịch cao cấp phụ trách nhân sự của Google cho rằng việc thưởng cho các cá nhân ưu tú là cách quản lý thông minh đối với bất kì doanh nghiệp nào có tính cạnh tranh cao. Có lẽ vì vậy, Google đã áp dụng chính sách ngược lại. Bất kỳ nhân viên ở cấp bậc nào cũng có cơ hội nhận được mức thưởng khác nhau từ 300% đến 500%.

Thương lượng chuyện tiền bạc bị loại ra hoàn toàn khi công ty gửi lời mời làm việc cho bất kỳ ứng viên nào. Với Jet.com và Magoosh, các bậc lương rõ ràng được công khai với các nhân viên.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)