1. Thúc đẩy sự giao tiếp

Một môi trườn" />

1. Thúc đẩy sự giao tiếp

Một môi trườn" />

1. Thúc đẩy sự giao tiếp

Một môi trườn" />

Trang:

Thực hiện 8 bước sau giúp nơi làm việc được nhân viên yêu thích hơn

Thứ sáu, 10/04/2020 | 06:08
Thứ sáu, 21/07/2018 | 23:12

Thực hiện 8 bước sau giúp nơi làm việc được nhân viên yêu thích hơn

<p><img alt="noi lam viec" src="/Content/editorimages/images/noi-lam-viec.jpg" /></p> <p><strong>1. Th&uacute;c đẩy sự giao tiếp</strong></p> <p>Một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc mở tạo cơ hội để tất cả nh&acirc;n vi&ecirc;n đều mạnh dạn đưa ra &yacute; kiến v&agrave; c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển, thay v&igrave; đều phải dựa v&agrave;o &yacute; kiến từ cấp tr&ecirc;n.</p> <p><strong>2.&nbsp;</strong><strong>H&igrave;nh dung thế n&agrave;o l&agrave; một c&ocirc;ng ty mang lại niềm vui cho nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></p> <p>X&aacute;c định c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của một c&ocirc;ng ty m&agrave; bạn muốn l&agrave;m việc ở đ&oacute;. Đặt mục ti&ecirc;u v&agrave; c&oacute; chiến lược để thực hiện.</p> <p><strong>3. Tận dụng những c&acirc;u chuyện</strong></p> <p>Tăng sự gắn kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng qua những c&acirc;u chuyện về c&ocirc;ng ty v&agrave; ph&ograve;ng ban của bạn. Họ ch&iacute;nh l&agrave; những người sẽ g&oacute;p phần truyền đạt văn h&oacute;a v&agrave; sứ mệnh của c&ocirc;ng ty với những người kh&aacute;c.</p> <p><strong>4. X&acirc;y dựng tập thể nh&acirc;n vi&ecirc;n th&agrave;nh một cộng đồng, kh&ocirc;ng b&egrave; ph&aacute;i</strong></p> <p>Ưu điểm của một cộng đồng l&agrave; tinh thần đo&agrave;n kết v&agrave; khả năng lan tỏa sự hưng phấn v&agrave; th&aacute;i độ t&iacute;ch cực. Từ đ&oacute;, những gi&aacute; trị c&ocirc;ng ty mới nhất qu&aacute;n giữa c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&aacute;c ph&ograve;ng ban, đến c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p><strong>5. Củng cố tinh thần l&agrave;m việc nh&oacute;m</strong></p> <p>Ở Menlo Innovation (c&ocirc;ng ty phần mềm ở Michigan, Mỹ), mọi người l&agrave;m việc theo hệ thống cặp đ&ocirc;i. Mỗi tuần, họ đổi đối t&aacute;c cho nhau v&agrave; tối đa h&oacute;a kỹ năng của mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;ch lu&acirc;n phi&ecirc;n đổi đối t&aacute;c. Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, tinh thần l&agrave;m việc nh&oacute;m được củng cố v&agrave; hiệu quả l&agrave;m việc của nh&oacute;m ng&agrave;y c&agrave;ng tăng.</p> <p><strong>6. Khuyến kh&iacute;ch nh&acirc;n vi&ecirc;n học hỏi từ thất bại</strong></p> <p>H&atilde;y tạo một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc m&agrave; ở đ&oacute; mọi người kh&ocirc;ng lo sợ thất bại v&agrave; sẵn s&agrave;ng nỗ lực cho th&agrave;nh c&ocirc;ng tiếp theo. Th&agrave; rằng quyết định nhanh v&agrave; phạm sai lầm nhanh để học hỏi từ đ&oacute; v&igrave; những sai lầm nhỏ v&agrave; nhanh ch&oacute;ng bao giờ cũng dễ xử l&yacute; hơn những sai lầm lớn v&agrave; mất nhiều thời gian.</p> <p><strong>7. Loại bỏ những nỗi sợ</strong></p> <p>Sự sợ h&atilde;i l&agrave; một trong những yếu tố lớn nhất giết chết niềm vui v&agrave; sự s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc. N&oacute; khiến cho mọi người ngần ngại c&oacute; những quyết định t&aacute;o bạo trừ khi được sự đồng &yacute; của cấp quản l&yacute;.</p> <p><strong>8. C&oacute; kỷ luật v&agrave; khu&ocirc;n khổ</strong></p> <p>Sự thoải m&aacute;i trong c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa tr&aacute;i ngược với t&iacute;nh kỷ luật, v&agrave; chắc chăn kh&ocirc;ng đồng nghĩa với t&iacute;nh v&ocirc; tổ chức. Kh&ocirc;ng g&igrave; c&oacute; thể thay thế tinh thần l&agrave;m việc chăm chỉ v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc. Sự kỷ luật mang lại kết quả. Mọi người cần được biết v&agrave; t&ocirc;n trọng tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối với c&ocirc;ng việc như thế n&agrave;o để mang lại kết quả tốt nhất cho c&ocirc;ng việc.</p> <p>&nbsp;</p>

- Hãy kiểm soát giận giữ trong môi trường công sở để giữ hòa khí / Đây là những lý do khiến nhân viên không phục nhà quản lý

noi lam viec

1. Thúc đẩy sự giao tiếp

Một môi trường làm việc mở tạo cơ hội để tất cả nhân viên đều mạnh dạn đưa ra ý kiến và cùng nhau phát triển, thay vì đều phải dựa vào ý kiến từ cấp trên.

2. Hình dung thế nào là một công ty mang lại niềm vui cho nhân viên

Xác định các tiêu chí của một công ty mà bạn muốn làm việc ở đó. Đặt mục tiêu và có chiến lược để thực hiện.

3. Tận dụng những câu chuyện

Tăng sự gắn kết với khách hàng thông qua những câu chuyện về công ty và phòng ban của bạn. Họ chính là những người sẽ góp phần truyền đạt văn hóa và sứ mệnh của công ty với những người khác.

4. Xây dựng tập thể nhân viên thành một cộng đồng, không bè phái

Ưu điểm của một cộng đồng là tinh thần đoàn kết và khả năng lan tỏa sự hưng phấn và thái độ tích cực. Từ đó, những giá trị công ty mới nhất quán giữa các nhân viên, các phòng ban, đến các khách hàng.

5. Củng cố tinh thần làm việc nhóm

Ở Menlo Innovation (công ty phần mềm ở Michigan, Mỹ), mọi người làm việc theo hệ thống cặp đôi. Mỗi tuần, họ đổi đối tác cho nhau và tối đa hóa kỹ năng của mỗi nhân viên thông qua cách luân phiên đổi đối tác. Bằng cách này, tinh thần làm việc nhóm được củng cố và hiệu quả làm việc của nhóm ngày càng tăng.

6. Khuyến khích nhân viên học hỏi từ thất bại

Hãy tạo một môi trường làm việc mà ở đó mọi người không lo sợ thất bại và sẵn sàng nỗ lực cho thành công tiếp theo. Thà rằng quyết định nhanh và phạm sai lầm nhanh để học hỏi từ đó vì những sai lầm nhỏ và nhanh chóng bao giờ cũng dễ xử lý hơn những sai lầm lớn và mất nhiều thời gian.

7. Loại bỏ những nỗi sợ

Sự sợ hãi là một trong những yếu tố lớn nhất giết chết niềm vui và sự sáng tạo trong công việc. Nó khiến cho mọi người ngần ngại có những quyết định táo bạo trừ khi được sự đồng ý của cấp quản lý.

8. Có kỷ luật và khuôn khổ

Sự thoải mái trong công việc không có nghĩa trái ngược với tính kỷ luật, và chắc chăn không đồng nghĩa với tính vô tổ chức. Không gì có thể thay thế tinh thần làm việc chăm chỉ và trách nhiệm với công việc. Sự kỷ luật mang lại kết quả. Mọi người cần được biết và tôn trọng trách nhiệm của mình đối với công việc như thế nào để mang lại kết quả tốt nhất cho công việc.

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)