ky nang mem
Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đ&" /> ky nang mem
Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đ&" /> ky nang mem
Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đ&" />
Trang:

Ngoài năng lực thì đây là những kỹ năng mềm cần thiết cho dân văn phòng

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:02
Thứ sáu, 22/06/2018 | 11:44

Ngoài năng lực thì đây là những kỹ năng mềm cần thiết cho dân văn phòng

<p style="text-align:center"><em><img alt="ky nang mem" src="/Content/editorimages/images/ky-nang-mem.jpg" /><br /> Ngo&agrave;i năng lực, c&aacute;c kỹ năng mềm cũng đ&oacute;ng vai tr&ograve; then chốt</em></p> <div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="background-color:#ffffff">Năm 2008 ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; khảo s&aacute;t tại hơn 2.000 doanh nghiệp thuộc tiểu bang Washington cho thấy c&aacute;c kỹ năng mềm ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;ch bạn m&ocirc; tả r&otilde; nhất năng lực v&agrave; kỹ thuật l&agrave;m việc của m&igrave;nh. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia nhất tr&iacute; cho rằng c&aacute;c kỹ năng mềm chiếm phẩn lớn (khoảng 60%) quyết định đến sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của bạn trong c&ocirc;ng việc. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;kỹ năng ch&iacute;nh cần thiết cho tất cả moi người đặc biệt l&agrave; &ldquo;d&acirc;n&rdquo; c&ocirc;ng sở.</span></span></span></span>&nbsp;</div> <div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><strong style="color:#000000; font-family:&quot;Times New Roman&quot;; font-size:16px">Giải quyết m&acirc;u thuẫn</strong></div> <div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Theo &ocirc;ng Sarikas chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu, nhận x&eacute;t: &ldquo;Bạn cần phải c&oacute; những kỹ năng để ph&aacute;t triển c&aacute;c mối quan hệ c&oacute; lợi cho c&ocirc;ng ty của bạn đang l&agrave;m việc, thuyết phục kh&aacute;ch h&agrave;ng, thương lượng c&aacute;c phương &aacute;n hợp l&yacute; v&agrave; giải quyết c&aacute;c m&acirc;u thuẫn c&aacute; nh&acirc;n,... Khả năng thuyết phục, thương lượng v&agrave; giải quyết m&acirc;u thuẫn l&agrave; một trong những điều quan trọng nếu bạn muốn thăng tiến tr&ecirc;n con đường sự nghiệp của m&igrave;nh. Khi bạn c&oacute; thể giải quyết c&aacute;c m&acirc;u thuẫn đồng nghĩa với việc bạn đang r&egrave;n luyện dần tố chất quản l&yacute;, gi&uacute;p dung h&ograve;a c&aacute;c mối quan hệ. Điều n&agrave;y g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng sau n&agrave;y của bạn...&rdquo;.</span></span></span></span></p> </div> <div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Kỹ năng quan s&aacute;t</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Kỹ năng quan s&aacute;t kh&ocirc;ng chỉ bao gồm khả năng quan s&aacute;t m&agrave; c&ograve;n khả năng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; giải th&iacute;ch. Khi bạn nhận bất k&igrave; th&ocirc;ng tin hay dữ liệu g&igrave;, bạn cần đặt ra cho m&igrave;nh những c&acirc;u hỏi như: &ldquo;Vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; g&igrave;? th&ocirc;ng tin n&agrave;y n&oacute;i l&ecirc;n điều g&igrave;? V&agrave; cố gắng giải th&iacute;ch hoặc t&igrave;m ra những c&acirc;u trả lời ph&ugrave; hợp nhất c&oacute; thể.</span></span></span></span></p> </div> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Hợp t&aacute;c v&agrave; l&agrave;m việc nh&oacute;m</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Gi&aacute;o sư&nbsp;Lynne Sarikas, gi&aacute;m đốc trung t&acirc;m sự nghiệp MBA Đại học Northeastern, Mỹ chia sẻ: &ldquo;C&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; lu&ocirc;n mong muốn nh&acirc;n vi&ecirc;n của họ c&oacute; mối quan hệ tốt với nhau v&igrave; điều n&agrave;y sẽ l&agrave;m tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc, ch&iacute;nh v&igrave; vậy một trong những kỹ năng mềm cần thiết m&agrave; &ldquo;d&acirc;n&rdquo; c&ocirc;ng sở n&ecirc;n r&egrave;n luyện đ&oacute; l&agrave; kỹ năng hợp t&aacute;c v&agrave; l&agrave;m việc nh&oacute;m. Để hợp t&aacute;c v&agrave; l&agrave;m việc nh&oacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng cần dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc b&igrave;nh đẳng, t&ocirc;n trọng v&agrave; thống nhất&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Khả năng th&iacute;ch ứng</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Khả năng th&iacute;ch ứng l&agrave; kỹ năng đặc biệt quan trọng đối với những người muốn đạt đến tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n nghiệp. Khi bạn l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp, bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng th&iacute;ch ứng với mọi điều kiện m&ocirc;i trường cũng như mọi sự thay đổi của c&ocirc;ng việc: &ldquo;Để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong bất k&igrave; tổ chức n&agrave;o, bạn cũng cần phải c&oacute; niềm đam m&ecirc;, ch&iacute; cầu tiến v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển c&aacute;c kỹ năng để c&oacute; thể th&iacute;ch ứng được với c&aacute;c nhu cầu kh&aacute;c nhau của tổ chức&rdquo;, ng&agrave;i Sakiras chia sẻ th&ecirc;m.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Kỹ năng giao tiếp</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Bạn&nbsp;kh&ocirc;ng cần&nbsp;phải l&agrave; một nh&agrave; h&ugrave;ng biện xuất sắc hoặc nh&agrave; văn tuyệt vời. Cũng kh&ocirc;ng cần bạn&nbsp;phải thể hiện bản th&acirc;n m&igrave;nh thật tốt trước mặt người kh&aacute;c. Kỹ năng giao tiếp được thể hiện ở việc bạn thuyết phục người kh&aacute;c như thế n&agrave;o v&agrave; kết quả ra sao? H&atilde;y lu&ocirc;n ghi nhớ, giao tiếp cũng giống như việc bạn viết một bản b&aacute;o c&aacute;o cũng cần c&oacute; sự thống nhất, yếu tố thuyết phục về nội dung v&agrave; một phong th&aacute;i b&igrave;nh tĩnh, tự tin khi thể hiện (từ trang phục, đầu t&oacute;c đến bước đi v&agrave; c&aacute;ch bạn chuyện tr&ograve; với những người xung quanh). Hơn nữa bạn phải&nbsp;lu&ocirc;n ki&ecirc;n nhẫn giải th&iacute;ch cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong nh&oacute;m l&agrave;m việc cũng l&agrave; c&aacute;ch bạn đang r&egrave;n luyện kỹ năng giao tiếp của bản th&acirc;n.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff"><strong>Kỹ năng giải quyết vấn đề</strong></span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Ann Spoor, gi&aacute;m đốc quản l&yacute; của trung t&acirc;m Cave Creek c&oacute; n&oacute;i: &ldquo;H&atilde;y lu&ocirc;n đặt m&igrave;nh trong tư thế sẵn s&agrave;ng cho mọi sự cố c&oacute; thể xảy ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh lao động. H&atilde;y suy nghĩ đến thời gian bạn giải quyết vấn đề, c&aacute;ch bạn tiếp cận vấn đề, l&agrave;m thế bạn giải quyết vấn đề v&agrave; kết quả..Trong thực tế, kỹ năng giải quyết của bạn c&oacute; tốt hay kh&ocirc;ng được đo lường bằng kết quả bạn thu được,...&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:start"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="color:#000000"><span style="background-color:#ffffff">Để r&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng mềm bạn c&oacute; thể tham gia c&aacute;c kh&oacute;a học đ&agrave;o tạo kỹ năng ở một số trường cao đẳng, đại học hoặc học viện trong nước. Những kh&oacute;a học đ&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn n&acirc;ng cao kỹ năng giao tiếp, l&agrave;m việc nh&oacute;m,hiểu biết th&ecirc;m về văn h&oacute;a, về t&acirc;m l&yacute; học kh&aacute;ch h&agrave;ng, học c&aacute;ch giải quyết m&acirc;u thuẫn v&agrave; kỹ năng l&atilde;nh đạo,&hellip; Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; bạn cũng c&oacute; thể t&igrave;m cố vấn để tham khảo hoặc tham gia t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave;m việc cho c&aacute;c tổ chức phi lợi nhuận, đ&oacute; l&agrave; điều kiện tốt gi&uacute;p bạn r&egrave;n luyện v&agrave; n&acirc;ng cao c&aacute;c kỹ năng mềm cần thiết cho c&ocirc;ng việc của bạn sau n&agrave;y.</span></span></span></span></strong></p>

- Những câu nói sâu sắc về cuộc sống của ông chủ cà phê Trung Nguyên / CEO Carnival thay đổi cuộc đời chỉ bằng một câu nói

ky nang mem
Ngoài năng lực, các kỹ năng mềm cũng đóng vai trò then chốt

Năm 2008 chúng tôi đã khảo sát tại hơn 2.000 doanh nghiệp thuộc tiểu bang Washington cho thấy các kỹ năng mềm chính là cách bạn mô tả rõ nhất năng lực và kỹ thuật làm việc của mình. Các chuyên gia nhất trí cho rằng các kỹ năng mềm chiếm phẩn lớn (khoảng 60%) quyết định đến sự thành công của bạn trong công việc. Dưới đây là những kỹ năng chính cần thiết cho tất cả moi người đặc biệt là “dân” công sở. 
Giải quyết mâu thuẫn

Theo ông Sarikas chuyên gia nghiên cứu, nhận xét: “Bạn cần phải có những kỹ năng để phát triển các mối quan hệ có lợi cho công ty của bạn đang làm việc, thuyết phục khách hàng, thương lượng các phương án hợp lý và giải quyết các mâu thuẫn cá nhân,... Khả năng thuyết phục, thương lượng và giải quyết mâu thuẫn là một trong những điều quan trọng nếu bạn muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Khi bạn có thể giải quyết các mâu thuẫn đồng nghĩa với việc bạn đang rèn luyện dần tố chất quản lý, giúp dung hòa các mối quan hệ. Điều này góp phần không nhỏ vào thành công sau này của bạn...”.

Kỹ năng quan sát

Kỹ năng quan sát không chỉ bao gồm khả năng quan sát mà còn khả năng phân tích và giải thích. Khi bạn nhận bất kì thông tin hay dữ liệu gì, bạn cần đặt ra cho mình những câu hỏi như: “Vấn đề ở đây là gì? thông tin này nói lên điều gì? Và cố gắng giải thích hoặc tìm ra những câu trả lời phù hợp nhất có thể.

Hợp tác và làm việc nhóm

Giáo sư Lynne Sarikas, giám đốc trung tâm sự nghiệp MBA Đại học Northeastern, Mỹ chia sẻ: “Các nhà quản lý luôn mong muốn nhân viên của họ có mối quan hệ tốt với nhau vì điều này sẽ làm tăng hiệu quả công việc, chính vì vậy một trong những kỹ năng mềm cần thiết mà “dân” công sở nên rèn luyện đó là kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm. Để hợp tác và làm việc nhóm thành công cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và thống nhất”.

Khả năng thích ứng

Khả năng thích ứng là kỹ năng đặc biệt quan trọng đối với những người muốn đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Khi bạn làm việc chuyên nghiệp, bạn có thể dễ dàng thích ứng với mọi điều kiện môi trường cũng như mọi sự thay đổi của công việc: “Để thành công trong bất kì tổ chức nào, bạn cũng cần phải có niềm đam mê, chí cầu tiến và không ngừng phát triển các kỹ năng để có thể thích ứng được với các nhu cầu khác nhau của tổ chức”, ngài Sakiras chia sẻ thêm.

Kỹ năng giao tiếp

Bạn không cần phải là một nhà hùng biện xuất sắc hoặc nhà văn tuyệt vời. Cũng không cần bạn phải thể hiện bản thân mình thật tốt trước mặt người khác. Kỹ năng giao tiếp được thể hiện ở việc bạn thuyết phục người khác như thế nào và kết quả ra sao? Hãy luôn ghi nhớ, giao tiếp cũng giống như việc bạn viết một bản báo cáo cũng cần có sự thống nhất, yếu tố thuyết phục về nội dung và một phong thái bình tĩnh, tự tin khi thể hiện (từ trang phục, đầu tóc đến bước đi và cách bạn chuyện trò với những người xung quanh). Hơn nữa bạn phải luôn kiên nhẫn giải thích cho các thành viên khác trong nhóm làm việc cũng là cách bạn đang rèn luyện kỹ năng giao tiếp của bản thân.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Ann Spoor, giám đốc quản lý của trung tâm Cave Creek có nói: “Hãy luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng cho mọi sự cố có thể xảy ra trong quá trình lao động. Hãy suy nghĩ đến thời gian bạn giải quyết vấn đề, cách bạn tiếp cận vấn đề, làm thế bạn giải quyết vấn đề và kết quả..Trong thực tế, kỹ năng giải quyết của bạn có tốt hay không được đo lường bằng kết quả bạn thu được,...”.

Để rèn luyện các kỹ năng mềm bạn có thể tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng ở một số trường cao đẳng, đại học hoặc học viện trong nước. Những khóa học đó sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,hiểu biết thêm về văn hóa, về tâm lý học khách hàng, học cách giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng lãnh đạo,… Thêm vào đó bạn cũng có thể tìm cố vấn để tham khảo hoặc tham gia tình nguyện viên làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, đó là điều kiện tốt giúp bạn rèn luyện và nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc của bạn sau này.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin