Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan" /> Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan" /> Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan" />
Trang:

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Việt – Hàn qua hai thương hiệu Masan Consumer và Jinju Ham

Thứ tư, 26/02/2020 | 13:19
Thứ tư, 03/07/2018 | 23:19

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Việt – Hàn qua hai thương hiệu Masan Consumer và Jinju Ham

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333">C&ocirc;ng ty CP H&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng Masan (Masan Consumer) l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty thực phẩm v&agrave; đồ uống lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu trong c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng gia vị, thực phẩm tiện lợi v&agrave; đồ uống. Danh mục sản phẩm gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Th&aacute;i Tử, Omachi, Kokomi, Heo Cao Bồi, Vinacaf&eacute;, Wake-up, Vĩnh Hảo v&agrave; Quang Hanh. C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng S&agrave;i G&ograve;n (SNF)&nbsp; l&agrave; c&ocirc;ng ty con thuộc C&ocirc;ng ty CP H&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng Masan (Masan Consumer) chuy&ecirc;n về sản xuất x&uacute;c x&iacute;ch tiệt tr&ugrave;ng v&agrave; đồ hộp, nh&agrave; m&aacute;y đặt tại khu c&ocirc;ng nghiệp S&oacute;ng Thần 2, B&igrave;nh Dương. Năm 2015, SNF thuộc Masan sau khi được tập đo&agrave;n n&agrave;y mua lại 100% cổ phần.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#231f20">Jinju Ham được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 1963 c&oacute; kinh nghiệm hơn 30 năm trong thị trường thịt chế biến v&agrave; hiện đang sở hữu nền tảng nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển sản phẩm h&agrave;ng đầu (R&amp;D) v&agrave; c&ocirc;ng nghệ kỹ thuật ti&ecirc;n tiến v&agrave; l&agrave; nh&agrave; sản xuất x&uacute;c x&iacute;ch l&acirc;u đời nhất của H&agrave;n Quốc với thị phần đứng đầu trong ng&agrave;nh h&agrave;ng x&uacute;c x&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c thực phẩm cung cấp bữa ăn đầy đủ. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#231f20"><img alt="Masan Consumer và Jinju Ham hợp tác mang đến các sản phẩm từ thịt ngon và độc đáo" src="/Content/editorimages/images/Jinju.gif" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#231f20">Jinju Ham được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 1963 c&oacute; kinh nghiệm hơn 30 năm trong thị trường thịt chế biến.</span></span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333">C&ocirc;ng ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng S&agrave;i G&ograve;n (SNF) vừa k&yacute; hợp t&aacute;c chiến lược với C&ocirc;ng ty Jinju Ham, một c&ocirc;ng ty sản xuất thịt chế biến h&agrave;ng đầu H&agrave;n Quốc. Theo đ&oacute; Jinju Ham mua 25% cổ phần của SNF th&ocirc;ng qua đợt ch&agrave;o b&aacute;n cổ phiếu sơ cấp. Sau hợp t&aacute;c, SNF đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Masan Jinju.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333">&Ocirc;ng Trương C&ocirc;ng Thắng - Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc Masan Consumer ( c&ocirc;ng ty mẹ của SNF) cho biết </span><span style="color:#231f20">Sự hợp t&aacute;c chiến lược n&agrave;y gi&uacute;p tạo n&ecirc;n sự cộng hưởng m&agrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam sẽ được lợi nhiều nhất</span><span style="color:#333333"> : cụ thể như sẽ gi&uacute;p doanh nghiệp cải tiến c&ocirc;ng nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển sản phẩm. Dự kiến nửa cuối năm nay sẽ tung ra thị trường c&aacute;c sản phẩm mới dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến của đ&ocirc;i b&ecirc;n. &Ocirc;ng cũng chia sẻ th&ecirc;m </span><span style="color:#231f20">: &quot;Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; mang đ&ecirc;n cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt c&aacute;c sản phẩm từ thịt độc đ&aacute;o v&agrave; thơm ngon. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng chỉ tạo n&ecirc;n những sản phẩm ngon, m&agrave; c&ograve;n phải đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu về dinh dưỡng v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Việc hợp t&aacute;c n&agrave;y sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện sứ mệnh hằng ng&agrave;y n&acirc;ng cao đời sống vật chất v&agrave; tinh thần của 90 triệu người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam. T&ocirc;i tin tưởng việc hợp t&aacute;c với Jinju sẽ l&agrave; tiền đề để chuyển đổi ng&agrave;nh h&agrave;ng thịt chế biến v&agrave; hiện thực h&oacute;a sứ mệnh của ch&uacute;ng t&ocirc;i trong tương lai kh&ocirc;ng xa&quot;.</span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333">Về ph&iacute;a đối t&aacute;c H&agrave;n Quốc, &ocirc;ng Park Jungjin - Tổng gi&aacute;m đốc Jinju Ham nhận x&eacute;t thị trường thịt chế biến của Việt Nam c&oacute; những yếu tố giống H&agrave;n Quốc v&agrave; Trung Quốc c&aacute;ch đ&acirc;y 20 năm. </span></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#231f20">&quot;Thị trường thịt chế biến của Việt Nam c&oacute; những yếu tố giống như H&agrave;n Quốc v&agrave; Trung Quốc c&aacute;ch đ&acirc;y 20 năm. Ng&agrave;nh h&agrave;ng n&agrave;y vẫn c&ograve;n đang rất sơ khai, v&agrave; chiếm dưới 1% v&agrave;o mức ti&ecirc;u thụ thịt của to&agrave;n thị trường. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng sự cộng hưởng của hai nền tảng h&agrave;ng đầu sẽ tạo điều kiện cho Masan-Jinju th&uacute;c đẩy tỷ lệ ti&ecirc;u thụ thịt chế biến l&ecirc;n 20%-50% trong d&agrave;i hạn, bằng với tỉ lệ ti&ecirc;u thụ tại Trung Quốc v&agrave; H&agrave;n Quốc ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Nhiệm vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; sẽ đi đầu v&agrave; dẫn dắt sự chuyển đổi n&agrave;y, đồng thời tạo dựng vị thế đứng đầu thị trường trong v&ograve;ng 5 năm tới</span></span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#231f20">Sau sự kiện hợp t&aacute;c n&agrave;y, C&ocirc;ng ty dự định sẽ tung c&aacute;c sản phẩm mới v&agrave;o nửa cuối năm 2018.</span></span></span></p>

- Hãng thời trang H&M kinh doanh ế ẩm và bị tồn kho tới 4 tỷ USD quần áo / Xiaomi được định giá 54 tỷ USD sau khi IPO ở Hồng Kông

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) là một trong những công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu trong các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống. Danh mục sản phẩm gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Heo Cao Bồi, Vinacafé, Wake-up, Vĩnh Hảo và Quang Hanh. Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn (SNF)  là công ty con thuộc Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) chuyên về sản xuất xúc xích tiệt trùng và đồ hộp, nhà máy đặt tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương. Năm 2015, SNF thuộc Masan sau khi được tập đoàn này mua lại 100% cổ phần.

Jinju Ham được thành lập vào năm 1963 có kinh nghiệm hơn 30 năm trong thị trường thịt chế biến và hiện đang sở hữu nền tảng nghiên cứu và phát triển sản phẩm hàng đầu (R&D) và công nghệ kỹ thuật tiên tiến và là nhà sản xuất xúc xích lâu đời nhất của Hàn Quốc với thị phần đứng đầu trong ngành hàng xúc xích và các thực phẩm cung cấp bữa ăn đầy đủ.

Masan Consumer và Jinju Ham hợp tác mang đến các sản phẩm từ thịt ngon và độc đáo

Jinju Ham được thành lập vào năm 1963 có kinh nghiệm hơn 30 năm trong thị trường thịt chế biến.

Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn (SNF) vừa ký hợp tác chiến lược với Công ty Jinju Ham, một công ty sản xuất thịt chế biến hàng đầu Hàn Quốc. Theo đó Jinju Ham mua 25% cổ phần của SNF thông qua đợt chào bán cổ phiếu sơ cấp. Sau hợp tác, SNF đổi tên thành Masan Jinju.

Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Masan Consumer ( công ty mẹ của SNF) cho biết Sự hợp tác chiến lược này giúp tạo nên sự cộng hưởng mà người tiêu dùng Việt Nam sẽ được lợi nhiều nhất : cụ thể như sẽ giúp doanh nghiệp cải tiến công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Dự kiến nửa cuối năm nay sẽ tung ra thị trường các sản phẩm mới dựa trên công nghệ tiên tiến của đôi bên. Ông cũng chia sẻ thêm : "Mục tiêu của chúng tôi là mang đên cho người tiêu dùng Việt các sản phẩm từ thịt độc đáo và thơm ngon. Chúng tôi sẽ không chỉ tạo nên những sản phẩm ngon, mà còn phải đáp ứng những yêu cầu về dinh dưỡng và giá cả hợp lý. Việc hợp tác này sẽ giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh hằng ngày nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 90 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Tôi tin tưởng việc hợp tác với Jinju sẽ là tiền đề để chuyển đổi ngành hàng thịt chế biến và hiện thực hóa sứ mệnh của chúng tôi trong tương lai không xa".

Về phía đối tác Hàn Quốc, ông Park Jungjin - Tổng giám đốc Jinju Ham nhận xét thị trường thịt chế biến của Việt Nam có những yếu tố giống Hàn Quốc và Trung Quốc cách đây 20 năm.

"Thị trường thịt chế biến của Việt Nam có những yếu tố giống như Hàn Quốc và Trung Quốc cách đây 20 năm. Ngành hàng này vẫn còn đang rất sơ khai, và chiếm dưới 1% vào mức tiêu thụ thịt của toàn thị trường. Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng của hai nền tảng hàng đầu sẽ tạo điều kiện cho Masan-Jinju thúc đẩy tỷ lệ tiêu thụ thịt chế biến lên 20%-50% trong dài hạn, bằng với tỉ lệ tiêu thụ tại Trung Quốc và Hàn Quốc ngày hôm nay. Nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ đi đầu và dẫn dắt sự chuyển đổi này, đồng thời tạo dựng vị thế đứng đầu thị trường trong vòng 5 năm tới

Sau sự kiện hợp tác này, Công ty dự định sẽ tung các sản phẩm mới vào nửa cuối năm 2018.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin