Trong một bài phỏng vấn mang tựa đề Obama’s Way, ông đưa những lời khuy&e" />

Trong một bài phỏng vấn mang tựa đề Obama’s Way, ông đưa những lời khuy&e" />

Trong một bài phỏng vấn mang tựa đề Obama’s Way, ông đưa những lời khuy&e" />

Trang:

Tổng thống Obama và những lời khuyên dành cho nhà quản lý tương lai

Thứ tư, 26/02/2020 | 14:55
Thứ tư, 20/07/2018 | 16:38

Tổng thống Obama và những lời khuyên dành cho nhà quản lý tương lai

<p><img alt="obama" src="/Content/editorimages/images/obama.jpg" /></p> <p>Trong một b&agrave;i phỏng vấn mang tựa đề Obama&rsquo;s Way, &ocirc;ng đưa những lời khuy&ecirc;n qu&yacute; gi&aacute; cho c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; tương lai đ&uacute;c r&uacute;t từ thực tế v&agrave; kinh nghiệm l&atilde;nh đạo tuyệt vời của m&igrave;nh. Phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo của &ocirc;ng nổi tiếng thế giới qua những b&agrave;i học s&acirc;u sắc tr&ecirc;n đấu trường ch&iacute;nh trị.</p> <p><strong>1.&nbsp;</strong><strong>Lắng nghe nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn, ngay cả những người ở vị tr&iacute; thấp nhất</strong></p> <p>Trong c&aacute;c cuộc họp, Tổng thống Obama kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; người n&oacute;i nhiều nhất v&igrave; &ocirc;ng lu&ocirc;n muốn lắng nghe &yacute; kiến, c&aacute;ch suy luận của c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n, ngay cả những người ở vị tr&iacute; thấp nhất. C&oacute; c&acirc;u n&oacute;i rằng chỉ mất 2 năm để học c&aacute;ch n&oacute;i nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để học c&aacute;ch lắng nghe.</p> <p><strong>2. Lu&ocirc;n c&oacute; tinh thần đua tranh</strong></p> <p>Một ph&ograve;ng ban sẽ chậm ph&aacute;t triển hơn nếu ở đ&oacute; mọi người thiếu đi tinh thần đua tranh với nhau. Để đạt được th&agrave;nh t&iacute;ch cao nhất, điều kiện kh&ocirc;ng thể thiếu l&agrave; tinh thần cạnh tranh.</p> <p><strong>3. Chịu tr&aacute;ch nhiệm cho những quyết định của m&igrave;nh</strong></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, một người quản l&yacute; giỏi sẽ lu&ocirc;n tin v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm cho những quyết định của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng đổ lỗi cho ho&agrave;n cảnh hay người kh&aacute;c hoặc viện dẫn l&yacute; do. Hiển nhi&ecirc;n rằng kh&ocirc;ng phải tất cả quyết định của ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n lu&ocirc;n đ&uacute;ng. Nhất l&agrave; khi c&agrave;ng nhiều quyết định nằm trong tay bạn, sẽ c&oacute; những l&uacute;c bạn mắc phải sai lầm.</p> <p><strong>4. Tối giảm những lựa chọn trong cuộc sống</strong></p> <p>C&agrave;ng &iacute;t lựa chọn kh&ocirc;ng cần thiết, bạn c&agrave;ng bớt mệt mỏi v&agrave; d&agrave;nh thời gian v&agrave; t&acirc;m tr&iacute; cho những quyết định quan trọng hơn. Song song tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; &aacute;p lực l&agrave; những quyết định quan trọng m&agrave; bạn phải lựa chọn khi ở vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo. Kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; b&ecirc;n trong tủ đồ của Steve Job chỉ c&oacute; 1 kiểu mẫu &aacute;o thun m&agrave;u đen duy nhất.</p> <p><strong>5. Luyện tập thể thao h&agrave;ng ng&agrave;y</strong></p> <p>D&ugrave; bận rộn với lịch trịch của một tổng thống, Obama vẫn duy tr&igrave; chế độ tập luyện h&agrave;ng ng&agrave;y từ 7:30 đến 8:30. Ở vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo c&agrave;ng cao, bạn g&aacute;nh v&aacute;c c&agrave;ng nhiều tr&aacute;ch nhiệm lẫn căng thẳng. L&uacute;c n&agrave;y, một cơ thể khỏe mạnh v&agrave; dẻo dai, một tinh thần minh mẫn l&agrave; điều kiện quan trọng gi&uacute;p bạn đảm đương được những trọng tr&aacute;ch.</p> <p><strong>6.&nbsp;</strong><strong>Nghỉ ngơi thư gi&atilde;n khi bạn c&oacute; thời gian</strong></p> <p>Trong b&agrave;i phỏng vấn, trả lời cho c&acirc;u hỏi&nbsp;<em>&ldquo;Nếu c&oacute; một ng&agrave;y m&agrave; mọi người kh&ocirc;ng biết &ocirc;ng l&agrave; tổng thổng Mỹ, &ocirc;ng sẽ l&agrave;m g&igrave;?&rdquo;</em>, Obama muốn được trở lại qu&ecirc; hương Hawaii, nơi &ocirc;ng đ&atilde; sinh ra v&agrave; d&agrave;nh cả ng&agrave;y để tận hưởng b&atilde;i biển tuyệt đẹp nơi ấy.</p> <p><strong>7. Đừng bao bọc bản th&acirc;n bởi những người n&oacute;i-đ&acirc;u-l&agrave;m-đ&oacute;</strong></p> <p>Những người lu&ocirc;n th&aacute;ch thức bạn, lu&ocirc;n đặt c&acirc;u hỏi v&agrave; bất đồng quan điểm với bạn sẽ gi&uacute;p bạn nhận ra những hạn chế của một vấn đề, mở rộng c&aacute;ch nh&igrave;n nhận một sự việc n&agrave;o đ&oacute;. C&aacute;ch tốt nhất để biết giới hạn khả năng của m&igrave;nh l&agrave; đừng bao giờ chỉ bao quanh m&igrave;nh với những người lu&ocirc;n n&oacute;i &ldquo;yes&rdquo;.</p> <p><strong>Đừng bao giờ để &aacute;p lực c&ocirc;ng việc đ&egrave; nặng bản th&acirc;n qu&aacute; sức, h&atilde;y lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian cho gia đ&igrave;nh v&agrave; nghỉ ngơi đ&uacute;ng l&uacute;c.</strong></p>

- Những cách hay để rèn luyện tư duy phát triển trên con đường sự nghiệp / Đây là cách giới trẻ nước ngoài cân bằng giữa cuộc sống và công việc

obama

Trong một bài phỏng vấn mang tựa đề Obama’s Way, ông đưa những lời khuyên quý giá cho các nhà quản lý tương lai đúc rút từ thực tế và kinh nghiệm lãnh đạo tuyệt vời của mình. Phong cách lãnh đạo của ông nổi tiếng thế giới qua những bài học sâu sắc trên đấu trường chính trị.

1. Lắng nghe nhân viên của bạn, ngay cả những người ở vị trí thấp nhất

Trong các cuộc họp, Tổng thống Obama không bao giờ là người nói nhiều nhất vì ông luôn muốn lắng nghe ý kiến, cách suy luận của các nhân viên, ngay cả những người ở vị trí thấp nhất. Có câu nói rằng chỉ mất 2 năm để học cách nói nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để học cách lắng nghe.

2. Luôn có tinh thần đua tranh

Một phòng ban sẽ chậm phát triển hơn nếu ở đó mọi người thiếu đi tinh thần đua tranh với nhau. Để đạt được thành tích cao nhất, điều kiện không thể thiếu là tinh thần cạnh tranh.

3. Chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình

Tuy nhiên, một người quản lý giỏi sẽ luôn tin và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác hoặc viện dẫn lý do. Hiển nhiên rằng không phải tất cả quyết định của chúng ta luôn luôn đúng. Nhất là khi càng nhiều quyết định nằm trong tay bạn, sẽ có những lúc bạn mắc phải sai lầm.

4. Tối giảm những lựa chọn trong cuộc sống

Càng ít lựa chọn không cần thiết, bạn càng bớt mệt mỏi và dành thời gian và tâm trí cho những quyết định quan trọng hơn. Song song trách nhiệm và áp lực là những quyết định quan trọng mà bạn phải lựa chọn khi ở vị trí lãnh đạo. Không phải ngẫu nhiên mà bên trong tủ đồ của Steve Job chỉ có 1 kiểu mẫu áo thun màu đen duy nhất.

5. Luyện tập thể thao hàng ngày

Dù bận rộn với lịch trịch của một tổng thống, Obama vẫn duy trì chế độ tập luyện hàng ngày từ 7:30 đến 8:30. Ở vị trí lãnh đạo càng cao, bạn gánh vác càng nhiều trách nhiệm lẫn căng thẳng. Lúc này, một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai, một tinh thần minh mẫn là điều kiện quan trọng giúp bạn đảm đương được những trọng trách.

6. Nghỉ ngơi thư giãn khi bạn có thời gian

Trong bài phỏng vấn, trả lời cho câu hỏi “Nếu có một ngày mà mọi người không biết ông là tổng thổng Mỹ, ông sẽ làm gì?”, Obama muốn được trở lại quê hương Hawaii, nơi ông đã sinh ra và dành cả ngày để tận hưởng bãi biển tuyệt đẹp nơi ấy.

7. Đừng bao bọc bản thân bởi những người nói-đâu-làm-đó

Những người luôn thách thức bạn, luôn đặt câu hỏi và bất đồng quan điểm với bạn sẽ giúp bạn nhận ra những hạn chế của một vấn đề, mở rộng cách nhìn nhận một sự việc nào đó. Cách tốt nhất để biết giới hạn khả năng của mình là đừng bao giờ chỉ bao quanh mình với những người luôn nói “yes”.

Đừng bao giờ để áp lực công việc đè nặng bản thân quá sức, hãy luôn dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi đúng lúc.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)