Hiện nay, việc tìm hiểu và lựa chọn ứng vi&e" /> Hiện nay, việc tìm hiểu và lựa chọn ứng vi&e" /> Hiện nay, việc tìm hiểu và lựa chọn ứng vi&e" />
Trang:

Tuyển dụng thời công nghệ 4.0: cơ hội và thách thức cho nhà quản lý

Thứ tư, 08/04/2020 | 19:37
Thứ tư, 28/06/2018 | 16:26

Tuyển dụng thời công nghệ 4.0: cơ hội và thách thức cho nhà quản lý

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện nay, việc t&igrave;m hiểu v&agrave; lựa chọn ứng vi&ecirc;n ph&ugrave; hợp cho vị tr&iacute; cần tuyển cũng trở n&ecirc;n tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhi&ecirc;n, sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của kỹ thuật số cũng đem lại nhiều th&aacute;ch thức kh&oacute; khăn cho nh&agrave; <strong>tuyển dụng&nbsp;thời&nbsp;c&ocirc;ng nghệ 4.0.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Tuyển dụng thời công nghệ 4.0" src="/Content/editorimages/images/tuyen-dung-thoi-cong-nghe.jpg" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; quản l&yacute; phải kh&ocirc;ng ngừng cập nhật th&ocirc;ng tin v&agrave; kiến thức tuyển dụng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cơ hội lựa chọn, tuyển dụng ứng vi&ecirc;n giỏi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0&nbsp;đ&atilde; g&oacute;p phần gi&uacute;p doanh nghiệp kết nối với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n ph&ugrave; hợp nhanh ch&oacute;ng v&agrave; vượt trội hơn so với quy tr&igrave;nh&nbsp;tuyển dụng truyền thống. Với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm trực tuyến như: website ch&iacute;nh thức của doanh nghiệp, c&aacute;c nh&oacute;m nghề nghiệp, fanpage mạng x&atilde; hội Facebook, k&ecirc;nh video YouTube,...hay&nbsp;trang t&igrave;m việc trực tuyến <em><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></em>, c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể lựa chọn những hồ sơ ph&ugrave; hợp nhất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc tuyển dụng th&ocirc;ng qua mạng Internet c&ograve;n tạo cơ hội để nh&agrave; quản l&iacute; x&acirc;y dựng thương hiệu tuyển dụng, r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch giữa doanh nghiệp với ứng vi&ecirc;n.&nbsp;Th&ocirc;ng tin tiếp cận&nbsp;rộng hơn với chi ph&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n rẻ hơn so với quảng c&aacute;o tuyển dụng truyền thống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tuyển dụng thời công nghệ 4.0" src="/Content/editorimages/images/tuyen-dung-thoi-4_0.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0&nbsp;đ&atilde; g&oacute;p phần&nbsp;kết nối với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n&nbsp;nhanh ch&oacute;ng v&agrave; vượt trội</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Th&aacute;ch thức cạnh tranh&nbsp;tăng với sự đổi mới</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vấn đề tuyển dụng&nbsp;thời đại c&ocirc;ng nghệ đang mở ra nhiều sự lựa&nbsp;chọn cho c&aacute;c ứng vi&ecirc;n hơn, đ&atilde; bắt đầu c&oacute; sự so s&aacute;nh về ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&atilde;i ngộ giữa c&aacute;c doanh nghiệp, m&ocirc;i trường l&agrave;m việc v&agrave; nhu cầu thăng tiến.&nbsp;Việc tiếp cận đa dạng sẽ khiến ứng vi&ecirc;n c&oacute; y&ecirc;u cầu cao hơn đối với vị tr&iacute; cần tuyển v&agrave; lựa chọn đầu qu&acirc;n v&agrave;o doanh nghiệp họ thấy ph&ugrave; hợp. Điều n&agrave;y dẫn&nbsp;tới&nbsp;&aacute;p lực đổi mới c&aacute;ch thức tuyển dụng với doanh nghiệp ng&agrave;y một tăng l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng việc tuy&ecirc;̉n dụng thời c&ocirc;ng nghệ 4.0&nbsp;c&acirc;̀n được thực hi&ecirc;̣n li&ecirc;n tục đ&ecirc;̉ thu hút mọi ứng vi&ecirc;n chứ kh&ocirc;ng thụ đ&ocirc;̣ng như trước. Nh&agrave; quản l&yacute; phải kh&ocirc;ng ngừng cập nhật th&ocirc;ng tin v&agrave; kiến thức tuyển dụng. Một bước thụt l&ugrave;i trong c&ocirc;ng nghệ cũng sẽ khiến doanh nghiệp phải &ldquo;chậm ch&acirc;n&rdquo; vụt mất nh&acirc;n t&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0 l&agrave; &ldquo;s&acirc;n chơi lớn&rdquo; giữa c&aacute;c doanh nghiệp. Th&aacute;ch thức l&agrave; điều kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi.&nbsp;Cộng đồng tuyển dụng kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c l&agrave; phải gia nhập cuộc chơi để tạo ra những đổi mới trong tương lai. C&ocirc;ng nghệ chỉ l&agrave; một phần trong qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng, h&atilde;y chủ động ph&aacute;t triển bản th&acirc;n m&igrave;nh để lu&ocirc;n dẫn đầu trong mọi t&igrave;nh thế.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Nhà tuyển dụng thường hay gặp những hạn chế nào trong phỏng vấn? / Trượt phỏng vấn và hai nguyên do bí ẩn mà bạn cần phải biết

Hiện nay, việc tìm hiểu và lựa chọn ứng viên phù hợp cho vị trí cần tuyển cũng trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật số cũng đem lại nhiều thách thức khó khăn cho nhà tuyển dụng thời công nghệ 4.0.

Tuyển dụng thời công nghệ 4.0

Nhà quản lý phải không ngừng cập nhật thông tin và kiến thức tuyển dụng

Cơ hội lựa chọn, tuyển dụng ứng viên giỏi

Thời đại công nghệ 4.0 đã góp phần giúp doanh nghiệp kết nối với các ứng viên phù hợp nhanh chóng và vượt trội hơn so với quy trình tuyển dụng truyền thống. Với các công cụ tìm kiếm trực tuyến như: website chính thức của doanh nghiệp, các nhóm nghề nghiệp, fanpage mạng xã hội Facebook, kênh video YouTube,...hay trang tìm việc trực tuyến DanhBaViecLam.vn, các nhà tuyển dụng có thể lựa chọn những hồ sơ phù hợp nhất.

Việc tuyển dụng thông qua mạng Internet còn tạo cơ hội để nhà quản lí xây dựng thương hiệu tuyển dụng, rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp với ứng viên. Thông tin tiếp cận rộng hơn với chi phí hoàn toàn rẻ hơn so với quảng cáo tuyển dụng truyền thống.

Tuyển dụng thời công nghệ 4.0

Thời đại công nghệ 4.0 đã góp phần kết nối với các ứng viên nhanh chóng và vượt trội

Thách thức cạnh tranh tăng với sự đổi mới

Vấn đề tuyển dụng thời đại công nghệ đang mở ra nhiều sự lựa chọn cho các ứng viên hơn, đã bắt đầu có sự so sánh về chính sách đãi ngộ giữa các doanh nghiệp, môi trường làm việc và nhu cầu thăng tiến. Việc tiếp cận đa dạng sẽ khiến ứng viên có yêu cầu cao hơn đối với vị trí cần tuyển và lựa chọn đầu quân vào doanh nghiệp họ thấy phù hợp. Điều này dẫn tới áp lực đổi mới cách thức tuyển dụng với doanh nghiệp ngày một tăng lên.

Công việc tuyển dụng thời công nghệ 4.0 cần được thực hiện liên tục để thu hút mọi ứng viên chứ không thụ động như trước. Nhà quản lý phải không ngừng cập nhật thông tin và kiến thức tuyển dụng. Một bước thụt lùi trong công nghệ cũng sẽ khiến doanh nghiệp phải “chậm chân” vụt mất nhân tài.

Thời đại công nghệ 4.0 là “sân chơi lớn” giữa các doanh nghiệp. Thách thức là điều không thể tránh khỏi. Cộng đồng tuyển dụng không còn cách nào khác là phải gia nhập cuộc chơi để tạo ra những đổi mới trong tương lai. Công nghệ chỉ là một phần trong quá trình tuyển dụng, hãy chủ động phát triển bản thân mình để luôn dẫn đầu trong mọi tình thế.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin