Trang:

Ý nghĩa, tầm quan trọng và đặc điểm của văn hóa làm việc

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:52
Thứ sáu, 06/06/2018 | 22:17

Ý nghĩa, tầm quan trọng và đặc điểm của văn hóa làm việc

<p>Văn h&oacute;a l&agrave;m việc đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng trong việc t&igrave;m ra những điểm&nbsp;tốt nhất của nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; l&agrave;m cho họ gắn b&oacute; với tổ chức trong một thời gian d&agrave;i hơn&nbsp;.&nbsp;C&aacute;c tổ chức phải cung cấp một m&ocirc;i trường t&iacute;ch cực cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n để họ tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc của họ hơn l&agrave; can thiệp v&agrave;o c&ocirc;ng việc của nhau.</p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:13px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Văn h&oacute;a c&ocirc;ng việc l&agrave; g&igrave;?</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:13px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Văn h&oacute;a l&agrave;m việc l&agrave; một kh&aacute;i niệm được đề cập trong nghi&ecirc;n cứu về:</span></span></span></span></p> <ul style="list-style-type:square"> <li>Niềm tin, quy tr&igrave;nh suy nghĩ, th&aacute;i độ của nh&acirc;n vi&ecirc;n.</li> <li>Tư tưởng v&agrave; nguy&ecirc;n tắc của tổ chức.</li> </ul> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:13px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Đ&acirc;y l&agrave; nền văn h&oacute;a c&ocirc;ng việc quyết định c&aacute;ch nh&acirc;n vi&ecirc;n tương t&aacute;c với nhau v&agrave; c&aacute;ch tổ chức hoạt động.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start"><span style="font-size:13px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:&quot;Open Sans&quot;,sans-serif"><span style="background-color:#ffffff">Trong văn h&oacute;a l&agrave;m việc ng&ocirc;n ngữ của gi&aacute;o d&acirc;n đề cập đến t&acirc;m l&yacute; của c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n tiếp tục quyết định m&ocirc;i trường của tổ chức.</span></span></span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:start">Một tổ chức được cho l&agrave; c&oacute; một nền văn h&oacute;a l&agrave;m việc mạnh mẽ khi c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n tu&acirc;n theo c&aacute;c quy tắc v&agrave; quy định của tổ chức v&agrave; tu&acirc;n thủ c&aacute;c hướng dẫn hiện h&agrave;nh&nbsp;.&nbsp;Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một số tổ chức m&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng muốn l&agrave;m theo c&aacute;c hướng dẫn v&agrave; được thực hiện chỉ để l&agrave;m việc theo c&aacute;c thủ tục nghi&ecirc;m ngặt.&nbsp;C&aacute;c tổ chức như vậy c&oacute; văn h&oacute;a l&agrave;m việc v&ocirc; c&ugrave;ng yếu k&eacute;m.</p> <h3 style="color:#000000; font-style:normal; text-align:start">Đặc điểm của một nền văn h&oacute;a l&agrave;m việc l&agrave;nh mạnh</h3> <ul style="list-style-type:square"> <li><strong>Một nền văn h&oacute;a c&ocirc;ng việc l&agrave;nh mạnh dẫn đến nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; năng suất tăng l&ecirc;n</strong>&nbsp;.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Nh&acirc;n vi&ecirc;n phải th&acirc;n thiết với nhau</strong>&nbsp;.&nbsp;Người ta phải t&ocirc;n trọng đồng nghiệp của m&igrave;nh.&nbsp;Backbiting được coi l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; phải tr&aacute;nh cho một nền văn h&oacute;a l&agrave;m việc l&agrave;nh mạnh.&nbsp;Người ta chẳng kiếm được g&igrave; từ xung đột v&agrave; ch&iacute;nh trị kh&oacute; chịu trong c&ocirc;ng việc.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n n&ecirc;n được coi l&agrave; một</strong>&nbsp;.&nbsp;Một phần dẫn đến c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n bị ch&aacute;n nản&nbsp;v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; một nền văn h&oacute;a l&agrave;m việc kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n chỉ n&ecirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; bởi c&ocirc;ng việc của họ.&nbsp;C&aacute;c mối quan hệ c&aacute; nh&acirc;n n&ecirc;n giải quyết&nbsp;sau&nbsp;nơi l&agrave;m việc.&nbsp;Kh&ocirc;ng ủng hộ bất cứ ai chỉ v&igrave; anh ta l&agrave; người họ h&agrave;ng của bạn.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; cao những người biểu diễn h&agrave;ng đầu l&agrave; điều quan trọng</strong>&nbsp;.&nbsp;Khen ngợi c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n để mong đợi c&ocirc;ng việc tốt từ họ mỗi lần.&nbsp;Cung cấp cho họ một vỗ tr&ecirc;n lưng của họ.&nbsp;H&atilde;y để họ cảm thấy kh&ocirc;ng thể thiếu cho tổ chức của họ.&nbsp;Đừng chỉ tr&iacute;ch những người đ&atilde; kh&ocirc;ng biểu diễn tốt, thay v&agrave;o đ&oacute; y&ecirc;u cầu họ k&eacute;o vớ của họ l&ecirc;n lần sau.&nbsp;Cho họ th&ecirc;m một cơ hội thay v&igrave; bắn họ ngay lập tức.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Khuyến kh&iacute;ch thảo luận tại nơi l&agrave;m việc</strong>&nbsp;.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n phải thảo luận c&aacute;c vấn đề giữa họ để đạt được kết luận tốt hơn.&nbsp;Mỗi người n&ecirc;n c&oacute; quyền tự do b&agrave;y tỏ quan điểm của m&igrave;nh.&nbsp;C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo nh&oacute;m v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute; phải tương t&aacute;c với cấp dưới thường xuy&ecirc;n.&nbsp;T&iacute;nh minh bạch l&agrave; điều cần thiết ở tất cả c&aacute;c cấp cho mối quan hệ tốt hơn giữa nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; văn h&oacute;a l&agrave;m việc l&agrave;nh mạnh.&nbsp;Thao t&uacute;ng th&ocirc;ng tin v&agrave; dữ liệu giả mạo l&agrave; kh&ocirc;ng nghi&ecirc;m ngặt tại nơi l&agrave;m việc.&nbsp;H&atilde;y để luồng th&ocirc;ng tin ở dạng mong muốn của n&oacute;.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Tổ chức phải c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch th&acirc;n thiện với nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; hướng dẫn thực h&agrave;nh</strong>&nbsp;.&nbsp;Mong đợi một nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc đến tận đ&ecirc;m khuya v&agrave;o ng&agrave;y sinh nhật của anh ta chỉ đơn giản l&agrave; l&agrave;m cho họ kh&oacute; chịu.&nbsp;C&aacute;c quy tắc v&agrave; quy định cần được thực hiện để mang lại lợi &iacute;ch cho nh&acirc;n vi&ecirc;n.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n phải duy tr&igrave; quy định&nbsp;của tổ chức.&nbsp;Kỷ luật l&agrave; quan trọng tại nơi l&agrave;m việc.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>&quot;C&aacute;ch tiếp cận Hitler&quot; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với kịch bản hiện tại</strong>&nbsp;. L&atilde;nh đạo&nbsp;n&ecirc;n giống như những người cố vấn cho nh&acirc;n vi&ecirc;n.&nbsp;Đội trưởng n&ecirc;n l&agrave; nguồn cảm hứng cho cấp dưới.&nbsp;Cấp tr&ecirc;n được dự kiến ​​sẽ cung cấp một cảm gi&aacute;c hướng đến c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; hướng dẫn họ bất cứ khi n&agrave;o cần thiết.&nbsp;C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m cần c&oacute; quyền truy cập dễ d&agrave;ng v&agrave;o cabin của &ocirc;ng chủ của họ.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Th&uacute;c đẩy c&aacute;c hoạt động x&acirc;y dựng nh&oacute;m để gắn kết c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n với nhau</strong>&nbsp;.&nbsp;Thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, hội thảo, hội thảo v&agrave; thuyết tr&igrave;nh để n&acirc;ng cấp c&aacute;c kỹ năng hiện c&oacute; của người lao động.&nbsp;Chuẩn bị cho những thời điểm kh&oacute; khăn.&nbsp;Họ n&ecirc;n sẵn s&agrave;ng trong bất kỳ ho&agrave;n cảnh kỳ quặc n&agrave;o hoặc thay đổi trong văn h&oacute;a c&ocirc;ng việc.</li> </ul> <p>H&atilde;y c&ugrave;ng x&acirc;y dựng một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc văn minh, chuy&ecirc;n nghiệp từ ch&iacute;nh văn h&oacute;a l&agrave;m việc của bản th&acirc;n m&igrave;nh.</p>

- Tự chủ trong công việc dẫn đến thành công ở mọi thời điểm / Kỹ năng sử dụng máy tính có quan trong khi đi xjn việc

Văn hóa làm việc đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra những điểm tốt nhất của nhân viên và làm cho họ gắn bó với tổ chức trong một thời gian dài hơn . Các tổ chức phải cung cấp một môi trường tích cực cho các nhân viên để họ tập trung vào công việc của họ hơn là can thiệp vào công việc của nhau.

Văn hóa công việc là gì?

Văn hóa làm việc là một khái niệm được đề cập trong nghiên cứu về:

 • Niềm tin, quy trình suy nghĩ, thái độ của nhân viên.
 • Tư tưởng và nguyên tắc của tổ chức.

Đây là nền văn hóa công việc quyết định cách nhân viên tương tác với nhau và cách tổ chức hoạt động.

Trong văn hóa làm việc ngôn ngữ của giáo dân đề cập đến tâm lý của các nhân viên tiếp tục quyết định môi trường của tổ chức.

Một tổ chức được cho là có một nền văn hóa làm việc mạnh mẽ khi các nhân viên tuân theo các quy tắc và quy định của tổ chức và tuân thủ các hướng dẫn hiện hành . Tuy nhiên có một số tổ chức mà nhân viên không muốn làm theo các hướng dẫn và được thực hiện chỉ để làm việc theo các thủ tục nghiêm ngặt. Các tổ chức như vậy có văn hóa làm việc vô cùng yếu kém.

Đặc điểm của một nền văn hóa làm việc lành mạnh

 • Một nền văn hóa công việc lành mạnh dẫn đến nhân viên hài lòng và năng suất tăng lên .
   
 • Nhân viên phải thân thiết với nhau . Người ta phải tôn trọng đồng nghiệp của mình. Backbiting được coi là hoàn toàn không chuyên nghiệp và phải tránh cho một nền văn hóa làm việc lành mạnh. Người ta chẳng kiếm được gì từ xung đột và chính trị khó chịu trong công việc.
   
 • Mỗi nhân viên nên được coi là một . Một phần dẫn đến các nhân viên bị chán nản và cuối cùng là một nền văn hóa làm việc không lành mạnh. Nhân viên chỉ nên được đánh giá bởi công việc của họ. Các mối quan hệ cá nhân nên giải quyết sau nơi làm việc. Không ủng hộ bất cứ ai chỉ vì anh ta là người họ hàng của bạn.
   
 • Đánh giá cao những người biểu diễn hàng đầu là điều quan trọng . Khen ngợi các nhân viên để mong đợi công việc tốt từ họ mỗi lần. Cung cấp cho họ một vỗ trên lưng của họ. Hãy để họ cảm thấy không thể thiếu cho tổ chức của họ. Đừng chỉ trích những người đã không biểu diễn tốt, thay vào đó yêu cầu họ kéo vớ của họ lên lần sau. Cho họ thêm một cơ hội thay vì bắn họ ngay lập tức.
   
 • Khuyến khích thảo luận tại nơi làm việc . Nhân viên phải thảo luận các vấn đề giữa họ để đạt được kết luận tốt hơn. Mỗi người nên có quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình. Các nhà lãnh đạo nhóm và các nhà quản lý phải tương tác với cấp dưới thường xuyên. Tính minh bạch là điều cần thiết ở tất cả các cấp cho mối quan hệ tốt hơn giữa nhân viên và văn hóa làm việc lành mạnh. Thao túng thông tin và dữ liệu giả mạo là không nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Hãy để luồng thông tin ở dạng mong muốn của nó.
   
 • Tổ chức phải có chính sách thân thiện với nhân viên và hướng dẫn thực hành . Mong đợi một nhân viên làm việc đến tận đêm khuya vào ngày sinh nhật của anh ta chỉ đơn giản là làm cho họ khó chịu. Các quy tắc và quy định cần được thực hiện để mang lại lợi ích cho nhân viên. Nhân viên phải duy trì quy định của tổ chức. Kỷ luật là quan trọng tại nơi làm việc.
   
 • "Cách tiếp cận Hitler" không phù hợp với kịch bản hiện tại . Lãnh đạo nên giống như những người cố vấn cho nhân viên. Đội trưởng nên là nguồn cảm hứng cho cấp dưới. Cấp trên được dự kiến ​​sẽ cung cấp một cảm giác hướng đến các nhân viên và hướng dẫn họ bất cứ khi nào cần thiết. Các thành viên trong nhóm cần có quyền truy cập dễ dàng vào cabin của ông chủ của họ.
   
 • Thúc đẩy các hoạt động xây dựng nhóm để gắn kết các nhân viên với nhau . Thực hiện các chương trình đào tạo, hội thảo, hội thảo và thuyết trình để nâng cấp các kỹ năng hiện có của người lao động. Chuẩn bị cho những thời điểm khó khăn. Họ nên sẵn sàng trong bất kỳ hoàn cảnh kỳ quặc nào hoặc thay đổi trong văn hóa công việc.

Hãy cùng xây dựng một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp từ chính văn hóa làm việc của bản thân mình.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)