Bạn còn có thể sử dụng những chiến lược đơn giản không ngờ tới dư" /> Bạn còn có thể sử dụng những chiến lược đơn giản không ngờ tới dư" /> Bạn còn có thể sử dụng những chiến lược đơn giản không ngờ tới dư" />
Trang:

4 Cách tiết kiệm tiền cực kỳ hiệu quả mà bạn không thể ngờ tới

Thứ ba, 26/05/2020 | 07:29
Thứ ba, 11/07/2018 | 09:23

4 Cách tiết kiệm tiền cực kỳ hiệu quả mà bạn không thể ngờ tới

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&ograve;n c&oacute; thể sử dụng những chiến lược đơn giản kh&ocirc;ng ngờ tới dưới đ&acirc;y&nbsp;để tiết kiệm:</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1.Lập &ldquo;quỹ đen&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y&nbsp;tiết kiệm&nbsp;mọi l&uacute;c mọi nơi, ngay cả khi họ kh&ocirc;ng ở trong ng&acirc;n h&agrave;ng. Sheldon Crow, gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh Bellco Credit Union tại Arvada, Colorado, n&oacute;i: &quot;Bạn chắc chắn c&oacute; thể bắt đầu với sự thay đổi trong bảng điều khiển trung t&acirc;m tr&ecirc;n xe của bạn. H&atilde;y bỏ tiền v&agrave;o đ&oacute; bất k&igrave; khi n&agrave;o bạn nh&igrave;n thấy, đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh một t&agrave;i khoản tiết kiệm b&iacute; mật cho bạn sau n&agrave;y&quot;. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cách tiết kiệm hiệu quả bạn không ngờ tới" src="/Content/editorimages/images/cach-tiet-kiem.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bắt đầu bỏ lọ hay ngăn k&eacute;o một khoản tiền nhất định mỗi ng&agrave;y, sau một thời gian bạn sẽ ngạc nhi&ecirc;n với số tiền m&agrave; m&igrave;nh t&iacute;ch lũy được.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.Chọn&nbsp;</strong><strong>phương thức</strong><strong>&nbsp;&ldquo;bất tiện&rdquo; khi r&uacute;t tiền</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ hiện đại v&agrave; hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng hiện nay, con người đ&atilde; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng gửi v&agrave; r&uacute;t tiền trực tuyến. Tuy điều n&agrave;y sẽ mang lại cho bạn những tiện &iacute;ch nhất định nhưng c&oacute; một ng&agrave;y bạn sẽ phải hối hận khi số tiền bạn tiết kiệm được bỗng biến mất chỉ sau một v&agrave;i c&uacute; nhấn ph&iacute;m để thanh to&aacute;n h&oacute;a đơn mua sắm hoặc t&agrave;i khoản tiết kiệm sẽ chạm đ&aacute;y chỉ sau một lần r&uacute;t tiền từ m&aacute;y ATM.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vậy, l&agrave;m thế n&agrave;o để hạn chế t&igrave;nh trạng &ldquo;vung tay qu&aacute; tr&aacute;n nhờ c&ocirc;ng nghệ&rdquo; n&agrave;y? C&acirc;u trả lời rất đơn giản: h&atilde;y khiến cho khả năng truy cập t&agrave;i khoản của bạn trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn. Để l&agrave;m được điều n&agrave;y, bạn c&oacute; thể gửi tiền tiết kiệm tiền gửi trong nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c nhau từ t&agrave;i khoản hằng ng&agrave;y của bạn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn cũng c&oacute; thể cắt thẻ ATM để bạn phải đ&iacute;ch th&acirc;n đến ng&acirc;n h&agrave;ng mỗi khi r&uacute;t tiền, chọn nơi r&uacute;t tiền xa nh&agrave; hoặc nơi l&agrave;m việc của bạn v&agrave; trong thời gian kh&ocirc;ng thuận tiện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3.Biến&nbsp;</strong><strong>th&oacute;i quen tiết kiệm</strong><strong>&nbsp;th&agrave;nh tr&ograve; chơi</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một&nbsp;dự &aacute;n&nbsp;th&uacute; vị v&agrave; rất ph&ugrave; hợp để tiết kiệm c&ugrave;ng con bạn: H&atilde;y sử dụng một con lợn đất tr&ecirc;n n&oacute;c tủ v&agrave; c&ugrave;ng con bỏ v&agrave;o đ&oacute; 10.000 đồng mỗi ng&agrave;y. Nếu tiếp tục thực hiện trong cả năm, số tiền bạn c&oacute; trong lợn đất v&agrave;o ng&agrave;y 365 sẽ l&agrave; 3.650.000 đồng. Với số tiền n&agrave;y bạn c&oacute; thể mua thưởng cho con một bộ quần &aacute;o hoặc s&aacute;ch mới, thậm ch&iacute; l&agrave; tặng con một bộ lắp gh&eacute;p lego.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một mẹo tiết kiệm hiệu quả kh&aacute;c m&agrave; bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng đ&oacute; l&agrave;: Mỗi lần c&oacute; 5000 đồng trong t&uacute;i, h&atilde;y đặt v&agrave;o ống tiết kiệm. Gi&aacute;o sư Marie Franklin, gi&aacute;o sư đại học cho hay, c&ocirc; đ&atilde; tiết kiệm được 40.000 USD trong 13 năm, nhờ mỗi lần bỏ 5 USD v&agrave;o lợn đất.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4.Tiết kiệm một phần của</strong><strong>&nbsp;mỗi khoản tiền</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi nhận được một khoản tiền thưởng, một khoản ho&agrave;n thuế lớn, thậm ch&iacute; l&agrave; tr&uacute;ng xổ số, h&atilde;y sử dụng &ldquo;quy tắc ba&rdquo; n&agrave;y: Đặt một 1/3 v&agrave;o quỹ tiết kiệm, 1/3 để trả nợ v&agrave; 1/3 cuối c&ugrave;ng để chi ti&ecirc;u v&agrave;o c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; tuyệt vời cho ch&iacute;nh m&igrave;nh. Đừng tiết kiệm to&agrave;n bộ số tiền, điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m cho bạn cảm thấy ổn thỏa l&uacute;c ban đầu, nhưng ngay sau đ&oacute; lại khiến bạn cảm thấy như bị tước đoạt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế hoạch n&agrave;y sẽ cung cấp cho bạn sự c&acirc;n bằng: bạn ph&acirc;n bổ một số tiền mặt bất ngờ cho qu&aacute; khứ (trả nợ), hiện tại (mua sắm cho bản th&acirc;n) v&agrave; cho tương lai (tiết kiệm).</span></span></p>

- Học cách quản lý chi tiêu hợp lý của tỷ phú Lý Gia Thành / Thói quen chi tiêu giúp bạn tiết kiệm được một khoản khá lớn

Bạn còn có thể sử dụng những chiến lược đơn giản không ngờ tới dưới đây để tiết kiệm:

 

1.Lập “quỹ đen”

Hãy tiết kiệm mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi họ không ở trong ngân hàng. Sheldon Crow, giám đốc chi nhánh Bellco Credit Union tại Arvada, Colorado, nói: "Bạn chắc chắn có thể bắt đầu với sự thay đổi trong bảng điều khiển trung tâm trên xe của bạn. Hãy bỏ tiền vào đó bất kì khi nào bạn nhìn thấy, đó sẽ trở thành một tài khoản tiết kiệm bí mật cho bạn sau này".

Cách tiết kiệm hiệu quả bạn không ngờ tới

Nếu bắt đầu bỏ lọ hay ngăn kéo một khoản tiền nhất định mỗi ngày, sau một thời gian bạn sẽ ngạc nhiên với số tiền mà mình tích lũy được.

2.Chọn phương thức “bất tiện” khi rút tiền

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại và hệ thống ngân hàng hiện nay, con người đã có thể dễ dàng gửi và rút tiền trực tuyến. Tuy điều này sẽ mang lại cho bạn những tiện ích nhất định nhưng có một ngày bạn sẽ phải hối hận khi số tiền bạn tiết kiệm được bỗng biến mất chỉ sau một vài cú nhấn phím để thanh toán hóa đơn mua sắm hoặc tài khoản tiết kiệm sẽ chạm đáy chỉ sau một lần rút tiền từ máy ATM.

Vậy, làm thế nào để hạn chế tình trạng “vung tay quá trán nhờ công nghệ” này? Câu trả lời rất đơn giản: hãy khiến cho khả năng truy cập tài khoản của bạn trở nên khó khăn hơn. Để làm được điều này, bạn có thể gửi tiền tiết kiệm tiền gửi trong nhiều ngân hàng khác nhau từ tài khoản hằng ngày của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cắt thẻ ATM để bạn phải đích thân đến ngân hàng mỗi khi rút tiền, chọn nơi rút tiền xa nhà hoặc nơi làm việc của bạn và trong thời gian không thuận tiện.

3.Biến thói quen tiết kiệm thành trò chơi

Đây là một dự án thú vị và rất phù hợp để tiết kiệm cùng con bạn: Hãy sử dụng một con lợn đất trên nóc tủ và cùng con bỏ vào đó 10.000 đồng mỗi ngày. Nếu tiếp tục thực hiện trong cả năm, số tiền bạn có trong lợn đất vào ngày 365 sẽ là 3.650.000 đồng. Với số tiền này bạn có thể mua thưởng cho con một bộ quần áo hoặc sách mới, thậm chí là tặng con một bộ lắp ghép lego.

Một mẹo tiết kiệm hiệu quả khác mà bạn có thể áp dụng đó là: Mỗi lần có 5000 đồng trong túi, hãy đặt vào ống tiết kiệm. Giáo sư Marie Franklin, giáo sư đại học cho hay, cô đã tiết kiệm được 40.000 USD trong 13 năm, nhờ mỗi lần bỏ 5 USD vào lợn đất.

4.Tiết kiệm một phần của mỗi khoản tiền

Khi nhận được một khoản tiền thưởng, một khoản hoàn thuế lớn, thậm chí là trúng xổ số, hãy sử dụng “quy tắc ba” này: Đặt một 1/3 vào quỹ tiết kiệm, 1/3 để trả nợ và 1/3 cuối cùng để chi tiêu vào cái gì đó tuyệt vời cho chính mình. Đừng tiết kiệm toàn bộ số tiền, điều này có thể làm cho bạn cảm thấy ổn thỏa lúc ban đầu, nhưng ngay sau đó lại khiến bạn cảm thấy như bị tước đoạt.

Kế hoạch này sẽ cung cấp cho bạn sự cân bằng: bạn phân bổ một số tiền mặt bất ngờ cho quá khứ (trả nợ), hiện tại (mua sắm cho bản thân) và cho tương lai (tiết kiệm).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin