Triển khai chương trình tuyển chọn 900 “đối tác sự nghiệp”," /> Triển khai chương trình tuyển chọn 900 “đối tác sự nghiệp”," /> Triển khai chương trình tuyển chọn 900 “đối tác sự nghiệp”," />
Trang:

ACB tham vọng gây dựng một thương hiệu uy tín về nhân sự

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:26
Thứ ba, 22/07/2018 | 01:04

ACB tham vọng gây dựng một thương hiệu uy tín về nhân sự

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Triển khai chương tr&igrave;nh tuyển chọn 900 &ldquo;đối t&aacute;c sự nghiệp&rdquo;, ACB mang đến cơ hội hợp t&aacute;c &ldquo;win-win&rdquo; cho c&aacute;c ứng vi&ecirc;n t&agrave;i năng v&agrave; tham vọng. Kh&ocirc;ng chỉ được thể hiện năng lực c&aacute; nh&acirc;n trong m&ocirc;i trường l&agrave;m việc năng động, bạn c&ograve;n tự do l&agrave;m chủ lộ tr&igrave;nh thăng tiến sự nghiệp của m&igrave;nh trong một hệ sinh th&aacute;i ph&aacute;t triển nh&acirc;n t&agrave;i m&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng 25 tuổi n&agrave;y d&agrave;y c&ocirc;ng gầy dựng n&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>L&agrave;m chủ sự thăng tiến</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng giấu tham vọng săn t&igrave;m những t&agrave;i năng trong ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh, ACB đặt niềm tin ở những c&aacute; nh&acirc;n năng động, s&aacute;ng tạo, v&agrave; biết tự l&agrave;m chủ tương lai của bản th&acirc;n đi c&ugrave;ng sự ph&aacute;t triển của tổ chức. Trước đ&acirc;y, bất cứ doanh nghiệp n&agrave;o cũng cần những người l&agrave;m thu&ecirc; cần c&ugrave;, chăm chỉ nhưng nay mọi thứ đ&atilde; thay đổi, như theo lời của Chủ tịch ACB Trần H&ugrave;ng Huy: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&ocirc;ng đợi những con người l&agrave;m chủ sự ph&aacute;t triển v&agrave; đưa sự ph&aacute;t triển của ng&acirc;n h&agrave;ng theo c&aacute;ch chủ động nhất với thời cuộc.&rdquo; - &ocirc;ng n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dạo gần đ&acirc;y, ACB đưa mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển con người quan trọng ngang bằng với mục ti&ecirc;u tăng trưởng. Rất nhiều cải tiến từ ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y n&oacute;i l&ecirc;n điều đ&oacute; khi họ triển khai x&acirc;y dựng v&agrave; khai th&aacute;c dữ liệu lớn (big data) để ph&acirc;n t&iacute;ch nhu cầu từng nh&acirc;n vi&ecirc;n, khả năng mỗi người, tối ưu h&oacute;a những vấn đề li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n sự.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="ACB thương hiệu uy tín về nhân sự" src="/Content/editorimages/images/ngan-hang-ACB.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">ACB đưa mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển con người quan trọng ngang bằng với mục ti&ecirc;u tăng trưởng. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một chiến lược thể hiện tầm nh&igrave;n d&agrave;i hạn m&agrave; ACB đang mạnh dạn ti&ecirc;n phong để t&igrave;m được những nh&acirc;n t&agrave;i vừa c&oacute; t&acirc;m, vừa c&oacute; tầm. Theo đ&oacute;, với điểm khởi đầu từ nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh đến khi trở th&agrave;nh một l&atilde;nh đạo bản lĩnh của ACB, mỗi c&aacute; nh&acirc;n sẽ t&igrave;m thấy m&igrave;nh trong những mối li&ecirc;n hệ hữu quan sống động v&agrave; c&oacute; đủ c&aacute;c yếu tố cần thiết để tự quyết định sự ph&aacute;t triển c&aacute; nh&acirc;n, nghề nghiệp của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tham vọng x&acirc;y dựng thế hệ l&atilde;nh đạo kế thừa</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hệ sinh th&aacute;i ph&aacute;t triển nh&acirc;n t&agrave;i c&ograve;n gi&uacute;p ACB chuẩn bị cho tương lai. Xem vai tr&ograve; người l&atilde;nh đạo l&agrave; một nền tảng kh&aacute;c được dựng l&ecirc;n trong hệ sinh th&aacute;i n&agrave;y, ACB thực hiện cơ chế ph&acirc;n quyền v&ugrave;ng, cụm, tạo điều kiện để c&aacute;c l&atilde;nh đạo trở th&agrave;nh người dẫn đầu, mạnh dạn đưa ra những định hướng r&otilde; r&agrave;ng cũng như quản l&yacute; hiệu quả c&ocirc;ng việc. Những nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tố chất l&atilde;nh đạo v&agrave; khao kh&aacute;t thăng tiến trong sự nghiệp được tạo điều kiện để nắm bắt cơ hội, vươn l&ecirc;n một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng, loại trừ tư tưởng &ldquo;sống l&acirc;u l&ecirc;n l&atilde;o l&agrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n ACB được chủ động ph&aacute;t huy to&agrave;n lực bản th&acirc;n v&agrave; được tiếp sức bằng m&ocirc;i trường xung quanh được thiết kế th&agrave;nh một khối gồm bốn yếu tố nền tảng kết hợp chặt chẽ, bao gồm: gi&aacute; trị tinh thần được chia sẻ, năng lực l&atilde;nh đạo, văn h&oacute;a doanh nghiệp v&agrave; c&ocirc;ng nghệ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o quản l&yacute; nh&acirc;n sự l&agrave; tầm nh&igrave;n d&agrave;i hạn của những người l&atilde;nh đạo ở ACB. Đ&oacute; l&agrave; tầm nh&igrave;n về một hệ thống c&ocirc;ng nghệ đủ mạnh v&agrave; ti&ecirc;n tiến, kh&ocirc;ng chỉ đ&aacute;p ứng việc cung cấp c&aacute;c dịch vụ nh&acirc;n sự cơ bản, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; khả năng hoạch định, triển khai c&aacute;c &yacute; đồ chiến lược l&acirc;u d&agrave;i về con người. Từ năm 2012 ban l&atilde;nh đạo ACB đ&atilde; đầu tư mạnh cho hệ thống c&ocirc;ng nghệ, cải tiến li&ecirc;n tục c&aacute;c quy tr&igrave;nh theo chuẩn mực thực h&agrave;nh nh&acirc;n sự, song song với việc n&acirc;ng cao năng lực của những người trực tiếp tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự từ hội sở đến c&aacute;c chi nh&aacute;nh, ph&ograve;ng giao dịch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, ng&acirc;n h&agrave;ng c&ograve;n c&oacute; chế độ đ&atilde;i ngộ minh bạch, khuyến kh&iacute;ch nh&acirc;n vi&ecirc;n cố gắng trong c&ocirc;ng việc bằng sự ghi nhận v&agrave; tưởng thưởng xứng đ&aacute;ng. Một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc cởi mở, th&acirc;n thiện, nhiều niềm vui... l&agrave; những g&igrave; m&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ cảm nhận được khi về đội của ACB. Theo kết quả khảo s&aacute;t nội bộ giữa năm 2017, mức độ h&agrave;i l&ograve;ng của nh&acirc;n vi&ecirc;n ở ACB đạt 80%. C&oacute; hơn 70% nh&acirc;n vi&ecirc;n gắn b&oacute; với ACB từ ba năm trở l&ecirc;n.</span></span></p>

- Bamboo Airways được khai thác bao nhiêu máy bay trong năm nay? / Bamboo Airways khó độc quyền tự nhiên trong ngành hàng không

Triển khai chương trình tuyển chọn 900 “đối tác sự nghiệp”, ACB mang đến cơ hội hợp tác “win-win” cho các ứng viên tài năng và tham vọng. Không chỉ được thể hiện năng lực cá nhân trong môi trường làm việc năng động, bạn còn tự do làm chủ lộ trình thăng tiến sự nghiệp của mình trong một hệ sinh thái phát triển nhân tài mà ngân hàng 25 tuổi này dày công gầy dựng nên.

Làm chủ sự thăng tiến

Không giấu tham vọng săn tìm những tài năng trong ngành tài chính, ACB đặt niềm tin ở những cá nhân năng động, sáng tạo, và biết tự làm chủ tương lai của bản thân đi cùng sự phát triển của tổ chức. Trước đây, bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần những người làm thuê cần cù, chăm chỉ nhưng nay mọi thứ đã thay đổi, như theo lời của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: “Chúng tôi trông đợi những con người làm chủ sự phát triển và đưa sự phát triển của ngân hàng theo cách chủ động nhất với thời cuộc.” - ông nói.

Dạo gần đây, ACB đưa mục tiêu phát triển con người quan trọng ngang bằng với mục tiêu tăng trưởng. Rất nhiều cải tiến từ ngân hàng này nói lên điều đó khi họ triển khai xây dựng và khai thác dữ liệu lớn (big data) để phân tích nhu cầu từng nhân viên, khả năng mỗi người, tối ưu hóa những vấn đề liên quan đến nhân sự.

ACB thương hiệu uy tín về nhân sự

ACB đưa mục tiêu phát triển con người quan trọng ngang bằng với mục tiêu tăng trưởng.

Đây là một chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn mà ACB đang mạnh dạn tiên phong để tìm được những nhân tài vừa có tâm, vừa có tầm. Theo đó, với điểm khởi đầu từ nhân viên kinh doanh đến khi trở thành một lãnh đạo bản lĩnh của ACB, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy mình trong những mối liên hệ hữu quan sống động và có đủ các yếu tố cần thiết để tự quyết định sự phát triển cá nhân, nghề nghiệp của bản thân.

Tham vọng xây dựng thế hệ lãnh đạo kế thừa

Bên cạnh đó, hệ sinh thái phát triển nhân tài còn giúp ACB chuẩn bị cho tương lai. Xem vai trò người lãnh đạo là một nền tảng khác được dựng lên trong hệ sinh thái này, ACB thực hiện cơ chế phân quyền vùng, cụm, tạo điều kiện để các lãnh đạo trở thành người dẫn đầu, mạnh dạn đưa ra những định hướng rõ ràng cũng như quản lý hiệu quả công việc. Những nhân viên có tố chất lãnh đạo và khao khát thăng tiến trong sự nghiệp được tạo điều kiện để nắm bắt cơ hội, vươn lên một cách công bằng, loại trừ tư tưởng “sống lâu lên lão làng”.

Nhân viên ACB được chủ động phát huy toàn lực bản thân và được tiếp sức bằng môi trường xung quanh được thiết kế thành một khối gồm bốn yếu tố nền tảng kết hợp chặt chẽ, bao gồm: giá trị tinh thần được chia sẻ, năng lực lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp và công nghệ.

Ứng dụng công nghệ vào quản lý nhân sự là tầm nhìn dài hạn của những người lãnh đạo ở ACB. Đó là tầm nhìn về một hệ thống công nghệ đủ mạnh và tiên tiến, không chỉ đáp ứng việc cung cấp các dịch vụ nhân sự cơ bản, mà còn có khả năng hoạch định, triển khai các ý đồ chiến lược lâu dài về con người. Từ năm 2012 ban lãnh đạo ACB đã đầu tư mạnh cho hệ thống công nghệ, cải tiến liên tục các quy trình theo chuẩn mực thực hành nhân sự, song song với việc nâng cao năng lực của những người trực tiếp tham gia vào công tác nhân sự từ hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch.

Ngoài ra, ngân hàng còn có chế độ đãi ngộ minh bạch, khuyến khích nhân viên cố gắng trong công việc bằng sự ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Một môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, nhiều niềm vui... là những gì mà một nhân viên sẽ cảm nhận được khi về đội của ACB. Theo kết quả khảo sát nội bộ giữa năm 2017, mức độ hài lòng của nhân viên ở ACB đạt 80%. Có hơn 70% nhân viên gắn bó với ACB từ ba năm trở lên.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin