Bí quyết tuyển dụng của Google không nằm ở nh" /> Bí quyết tuyển dụng của Google không nằm ở nh" /> Bí quyết tuyển dụng của Google không nằm ở nh" />
Trang:

Bí quyết tuyển dụng ứng viên mang lại hiệu quả cao của Google

Thứ bảy, 30/05/2020 | 23:25
Thứ bảy, 17/07/2018 | 18:14

Bí quyết tuyển dụng ứng viên mang lại hiệu quả cao của Google

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&iacute; quyết tuyển dụng của Google kh&ocirc;ng nằm ở những l&yacute; thuyết chung chung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc hay kinh nghiệm của ứng vi&ecirc;n, m&agrave; n&oacute; li&ecirc;n quan đến tất cả mọi thứ trong đời sống thường ng&agrave;y. Người ứng vi&ecirc;n khi đến với v&ograve;ng phỏng vấn của Google phải chuẩn bị sẵn s&agrave;ng về mặt t&acirc;m l&yacute; v&igrave; đ&ocirc;i khi họ sẽ&hellip; bất ngờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí quyết tuyển dụng của Google" src="/Content/editorimages/images/bi-quyet-tuyen-dung-cua-google.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&iacute; quyết tuyển dụng của Google kh&ocirc;ng nằm ở những l&yacute; thuyết chung chung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng việc</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Laszlo Bock khi chia sẻ với nhật b&aacute;o The New York Times đ&atilde; đưa 5 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tuyển dụng ứng vi&ecirc;n gia nhập v&agrave;o Google</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1.</strong> Tinh thần tr&aacute;ch nhiệm trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.</strong>&nbsp;Khả năng học hỏi v&agrave; cắt gh&eacute;p những mảnh kh&aacute;c biệt lại với nhau trong m&ocirc;i trường l&agrave;m việc tốc độ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3.</strong>&nbsp;Đủ khi&ecirc;m tốn để chấp nhận &yacute; kiến hay hơn của người kh&aacute;c v&agrave; nắm giữ những vị tr&iacute; then chốt nhưng sau đ&oacute; c&oacute; thể thay đổi t&ugrave;y theo t&igrave;nh huống thực tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4.</strong>&nbsp;Kỹ năng l&atilde;nh đạo nổi bật, trong đ&oacute; một nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng chuyển sang vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo nh&oacute;m l&agrave;m việc khi ph&ugrave; hợp v&agrave; sau đ&oacute; c&oacute; thể l&ugrave;i lại cho người kh&aacute;c l&ecirc;n dẫn đầu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5.</strong>&nbsp;Kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng để đ&aacute;nh gi&aacute; ứng vi&ecirc;n. Những người th&ocirc;ng minh, xuất sắc c&oacute; thể nghĩ ra c&acirc;u trả lời ph&ugrave; hợp&nbsp;cho những c&acirc;u hỏi &ldquo;h&oacute;c b&uacute;a&rdquo; của Google, tuy nhi&ecirc;n, những ứng vi&ecirc;n c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi mới l&agrave; những người đưa ra những phương &aacute;n hữu &iacute;ch, b&aacute;m s&aacute;t với thực tế nhiều hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí quyết tuyển dụng của Google" src="/Content/editorimages/images/tuen-dung-cua-google.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&iacute; quyết tuyển dụng của Google lẽ dĩ nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể ph&ugrave; hợp với tất cả mọi doanh nghiệp</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với&nbsp;những b&iacute; quyết tuyển dụng của Google&nbsp;mỗi doanh nghiệp c&oacute; thể tự x&acirc;y dựng cho m&igrave;nh một nền tảng c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute; khi tuyển dụng, tạo ra một m&ocirc; h&igrave;nh tuyển dụng hiệu quả hơn với sự r&otilde; r&agrave;ng, nhất qu&aacute;n.&nbsp;Doanh nghiệp cần x&aacute;c định được m&igrave;nh cần những ứng vi&ecirc;n như thế n&agrave;o, c&oacute; tố chất ra sao&nbsp;để gia nhập v&agrave;o doanh nghiệp. Từ đ&oacute; c&oacute; thể sử dụng nh&acirc;n vi&ecirc;n một c&aacute;ch hiệu quả nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Nhà tuyển dụng làm gì để sàn lọc hồ sơ ứng tuyển hiệu quả nhất? / Một số bí quyết để bạn khoe tài một cách tinh tế trong buổi phỏng vấn

Bí quyết tuyển dụng của Google không nằm ở những lý thuyết chung chung liên quan đến công việc hay kinh nghiệm của ứng viên, mà nó liên quan đến tất cả mọi thứ trong đời sống thường ngày. Người ứng viên khi đến với vòng phỏng vấn của Google phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý vì đôi khi họ sẽ… bất ngờ.

Bí quyết tuyển dụng của Google

Bí quyết tuyển dụng của Google không nằm ở những lý thuyết chung chung liên quan đến công việc

Laszlo Bock khi chia sẻ với nhật báo The New York Times đã đưa 5 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định tuyển dụng ứng viên gia nhập vào Google

1. Tinh thần trách nhiệm trong công việc.

2. Khả năng học hỏi và cắt ghép những mảnh khác biệt lại với nhau trong môi trường làm việc tốc độ.

3. Đủ khiêm tốn để chấp nhận ý kiến hay hơn của người khác và nắm giữ những vị trí then chốt nhưng sau đó có thể thay đổi tùy theo tình huống thực tế.

4. Kỹ năng lãnh đạo nổi bật, trong đó một nhân viên có thể nhanh chóng chuyển sang vai trò lãnh đạo nhóm làm việc khi phù hợp và sau đó có thể lùi lại cho người khác lên dẫn đầu.

5. Kiến thức chuyên môn cũng là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá ứng viên. Những người thông minh, xuất sắc có thể nghĩ ra câu trả lời phù hợp cho những câu hỏi “hóc búa” của Google, tuy nhiên, những ứng viên có kiến thức chuyên môn giỏi mới là những người đưa ra những phương án hữu ích, bám sát với thực tế nhiều hơn.

Bí quyết tuyển dụng của Google

Bí quyết tuyển dụng của Google lẽ dĩ nhiên không thể phù hợp với tất cả mọi doanh nghiệp

Với những bí quyết tuyển dụng của Google mỗi doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình một nền tảng các tiêu chí đánh giá khi tuyển dụng, tạo ra một mô hình tuyển dụng hiệu quả hơn với sự rõ ràng, nhất quán. Doanh nghiệp cần xác định được mình cần những ứng viên như thế nào, có tố chất ra sao để gia nhập vào doanh nghiệp. Từ đó có thể sử dụng nhân viên một cách hiệu quả nhất.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin