Nhà tuyển dụng rất tinh ý, họ có thể lợi dụng sự căng thẳng của " /> Nhà tuyển dụng rất tinh ý, họ có thể lợi dụng sự căng thẳng của " /> Nhà tuyển dụng rất tinh ý, họ có thể lợi dụng sự căng thẳng của " />
Trang:

Cách để bạn trông thật tự tin khi đi phỏng vấn xin việc

Thứ năm, 09/04/2020 | 00:23
Thứ năm, 25/07/2018 | 18:39

Cách để bạn trông thật tự tin khi đi phỏng vấn xin việc

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng rất tinh &yacute;, họ c&oacute; thể lợi dụng sự căng thẳng của bạn để &ldquo;khai th&aacute;c&rdquo; th&ocirc;ng tin. Nếu kh&ocirc;ng kh&eacute;o, bạn sẽ bị lộ sơ hở đấy! H&atilde;y c&ugrave;ng Danh Bạ Việc L&agrave;m&nbsp;thực hiện những điều sau để tăng sự tự tin của bạn trước khi bước v&agrave;o v&ograve;ng trong.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập h&iacute;t thở trước buổi phỏng vấn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi chờ đợi đến lượt m&igrave;nh, bạn h&atilde;y d&agrave;nh ra một v&agrave;i ph&uacute;t để&hellip; thở. Nhưng kh&ocirc;ng phải h&iacute;t thở như b&igrave;nh thường m&agrave; h&atilde;y thở s&acirc;u bằng mũi rồi từ từ thở ra. Lập lại động t&aacute;c n&agrave;y 3 lần khi đang tập trung v&agrave;o những &yacute; nghĩ của bạn. H&agrave;nh động n&agrave;y tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; thể gi&uacute;p bạn rơi v&agrave;o trạng th&aacute;i qu&ecirc;n đi những cảm x&uacute;c căng thẳng trước buổi phỏng vấn. Điều h&ograve;a được hơi thở của m&igrave;nh c&oacute; thể gi&uacute;p bạn đạt đến trạng th&aacute;i thư gi&atilde;n v&agrave; tĩnh t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tự tin phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/phong-van(2).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; thể tự trấn an v&agrave; nhắc nhở bản th&acirc;n rằng m&igrave;nh xứng đ&aacute;ng với vị tr&iacute; n&agrave;y. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập trung v&agrave;o siết chặt c&aacute;c cơ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chuy&ecirc;n gia trị liệu t&acirc;m l&yacute; người Hoa Kỳ Kevin Chapman sử dụng phương ph&aacute;p thư gi&atilde;n cơ bắp để giải tỏa căng thẳng. Phương ph&aacute;p n&agrave;y đ&atilde; được ph&aacute;t triển v&agrave;o năm 1920 v&agrave; thực hiện rất đơn giản: Bạn phải thắt chặt c&aacute;c cơ trong 10 gi&acirc;y v&agrave; sau đ&oacute; tập trung v&agrave;o cảm gi&aacute;c thư gi&atilde;n trong 20 gi&acirc;y. H&agrave;nh động tuy nhỏ n&agrave;y nhưng gi&uacute;p bạn giảm căng thẳng v&agrave; tự tin hơn rất nhiều trước mỗi buổi phỏng vấn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Viết ra tất cả những g&igrave; bạn nghĩ đến</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tự &nbsp;viết ra v&agrave; sắp xếp mọi thứ m&igrave;nh nghĩ tới sẽ gi&uacute;p bạn giảm căng thẳng trước buổi phỏng vấn. Qu&aacute; tr&igrave;nh s&aacute;ng tạo n&agrave;y thực sự hữu &iacute;ch v&igrave; l&agrave;m cho ch&uacute;ng ta qu&ecirc;n đi những vấn đề trước mắt, đầu ch&uacute;ng ta trở n&ecirc;n r&otilde; r&agrave;ng, minh mẫn, sự căng thẳng giảm hẳn xuống. H&atilde;y cầm theo một cuốn sổ tay nhỏ trước mỗi buổi phỏng vấn, ngo&agrave;i t&aacute;c dụng ghi ch&eacute;p th&igrave; bạn cũng c&oacute; thể thư gi&atilde;n rất hiệu quả mỗi khi rơi v&agrave;o trạng th&aacute;i căng thẳng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>M&aacute;t-xa b&agrave;n tay</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi cảm thấy lo lắng, bạn c&oacute; thể tự xoa b&oacute;p ng&oacute;n c&aacute;i v&agrave; ng&oacute;n trỏ rồi dần dần đến c&aacute;c ng&oacute;n tay kh&aacute;c v&agrave; cả b&agrave;n tay. D&ugrave; chỉ m&aacute;t xa b&agrave;n tay trong khoảng thời gian ngắn những sẽ gi&uacute;p c&acirc;n bằng nhịp tim v&agrave; giảm căng thẳng, theo một nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học Nhật Bản.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Suy nghĩ t&iacute;ch cực</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuối c&ugrave;ng bạn c&oacute; thể tự trấn an v&agrave; nhắc nhở bản th&acirc;n rằng m&igrave;nh xứng đ&aacute;ng với vị tr&iacute; n&agrave;y. Bạn sẽ chẳng bao giờ được mời đến buổi phỏng vấn nếu chưa được c&acirc;n nhắc cẩn thận như l&agrave; một ứng cử vi&ecirc;n thực sự. D&ugrave;ng kiến thức v&agrave; kinh nghiệm của m&igrave;nh để n&acirc;ng cao gi&aacute; trị của bản th&acirc;n trước nh&agrave; tuyển dụng. Điều quan trọng nhất l&agrave; bạn phải nhớ l&uacute;c n&agrave;o cũng phải b&igrave;nh tĩnh, tự chủ v&agrave; tự tin để giữ nguy&ecirc;n tỷ số, đừng qu&aacute; lo lắng chỉ v&igrave; một buổi phỏng vấn. H&atilde;y hi&ecirc;n ngang đối mặt với nh&agrave; tuyển dụng bạn nh&eacute;!</span></span></p>

- Có cần thiết phải tiết lộ mức lương hiện tại cho nhà tuyển dụng? / Bí quyết trả lời câu hỏi “Điểm yếu của bạn là gì?” của nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng rất tinh ý, họ có thể lợi dụng sự căng thẳng của bạn để “khai thác” thông tin. Nếu không khéo, bạn sẽ bị lộ sơ hở đấy! Hãy cùng Danh Bạ Việc Làm thực hiện những điều sau để tăng sự tự tin của bạn trước khi bước vào vòng trong.

Tập hít thở trước buổi phỏng vấn

Trong khi chờ đợi đến lượt mình, bạn hãy dành ra một vài phút để… thở. Nhưng không phải hít thở như bình thường mà hãy thở sâu bằng mũi rồi từ từ thở ra. Lập lại động tác này 3 lần khi đang tập trung vào những ý nghĩ của bạn. Hành động này trình này có thể giúp bạn rơi vào trạng thái quên đi những cảm xúc căng thẳng trước buổi phỏng vấn. Điều hòa được hơi thở của mình có thể giúp bạn đạt đến trạng thái thư giãn và tĩnh tâm.

Tự tin phỏng vấn

Bạn có thể tự trấn an và nhắc nhở bản thân rằng mình xứng đáng với vị trí này.

Tập trung vào siết chặt các cơ

Chuyên gia trị liệu tâm lý người Hoa Kỳ Kevin Chapman sử dụng phương pháp thư giãn cơ bắp để giải tỏa căng thẳng. Phương pháp này đã được phát triển vào năm 1920 và thực hiện rất đơn giản: Bạn phải thắt chặt các cơ trong 10 giây và sau đó tập trung vào cảm giác thư giãn trong 20 giây. Hành động tuy nhỏ này nhưng giúp bạn giảm căng thẳng và tự tin hơn rất nhiều trước mỗi buổi phỏng vấn.

Viết ra tất cả những gì bạn nghĩ đến

Tự  viết ra và sắp xếp mọi thứ mình nghĩ tới sẽ giúp bạn giảm căng thẳng trước buổi phỏng vấn. Quá trình sáng tạo này thực sự hữu ích vì làm cho chúng ta quên đi những vấn đề trước mắt, đầu chúng ta trở nên rõ ràng, minh mẫn, sự căng thẳng giảm hẳn xuống. Hãy cầm theo một cuốn sổ tay nhỏ trước mỗi buổi phỏng vấn, ngoài tác dụng ghi chép thì bạn cũng có thể thư giãn rất hiệu quả mỗi khi rơi vào trạng thái căng thẳng.

Mát-xa bàn tay

Khi cảm thấy lo lắng, bạn có thể tự xoa bóp ngón cái và ngón trỏ rồi dần dần đến các ngón tay khác và cả bàn tay. Dù chỉ mát xa bàn tay trong khoảng thời gian ngắn những sẽ giúp cân bằng nhịp tim và giảm căng thẳng, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản.

Suy nghĩ tích cực

Cuối cùng bạn có thể tự trấn an và nhắc nhở bản thân rằng mình xứng đáng với vị trí này. Bạn sẽ chẳng bao giờ được mời đến buổi phỏng vấn nếu chưa được cân nhắc cẩn thận như là một ứng cử viên thực sự. Dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để nâng cao giá trị của bản thân trước nhà tuyển dụng. Điều quan trọng nhất là bạn phải nhớ lúc nào cũng phải bình tĩnh, tự chủ và tự tin để giữ nguyên tỷ số, đừng quá lo lắng chỉ vì một buổi phỏng vấn. Hãy hiên ngang đối mặt với nhà tuyển dụng bạn nhé!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin