Câu hỏi về mức lương cũ được xem là một trong những câu hỏi k" /> Câu hỏi về mức lương cũ được xem là một trong những câu hỏi k" /> Câu hỏi về mức lương cũ được xem là một trong những câu hỏi k" />
Trang:

Có cần thiết phải tiết lộ mức lương hiện tại cho nhà tuyển dụng?

Thứ năm, 09/04/2020 | 22:18
Thứ năm, 25/07/2018 | 18:34

Có cần thiết phải tiết lộ mức lương hiện tại cho nhà tuyển dụng?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&acirc;u hỏi về mức lương cũ được&nbsp;xem l&agrave; một trong những c&acirc;u hỏi khiến nhiều ứng vi&ecirc;n &ldquo;đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n&rdquo; v&igrave; kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y thế n&agrave;o cho hợp l&yacute;. Vậy, đ&acirc;u l&agrave; c&aacute;ch để đối ph&oacute; với nh&agrave; tuyển dụng trong trường hợp họ đưa ra c&acirc;u hỏi c&oacute; phần &ldquo;tế nhị&rdquo; n&agrave;y? </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Danh bạ việc l&agrave;m&nbsp;sẽ gợi &yacute; bạn một số c&aacute;ch sau đ&acirc;y nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cần n&oacute;i g&igrave; nếu mức lương hiện tại của bạn thấp?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phần lớn ch&uacute;ng ta đều kh&ocirc;ng muốn tiết lộ cho nh&agrave; tuyển dụng biết số tiền lương &iacute;t ỏi v&igrave; sợ họ sẽ đ&aacute;nh đồng mức lương với năng lực. V&igrave; mong muốn được trả lương cao, nhiều ứng vi&ecirc;n đ&atilde; tự đưa ra một mức lương tốt hơn những g&igrave; m&agrave; c&ocirc;ng ty cũ trả cho họ. Thật ra, biết được mức lương của bạn bao nhi&ecirc;u l&agrave; điều nằm trong khả năng của nh&agrave; tuyển dụng nhưng họ muốn ứng vi&ecirc;n th&agrave;nh thật, vậy, sẽ ra sao nếu họ biết rằng m&igrave;nh đang bị lừa dối?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Danh bạ việc l&agrave;m&nbsp;khuy&ecirc;n rằng, nếu bạn y&ecirc;u th&iacute;ch&nbsp;vị tr&iacute; m&agrave; m&igrave;nh ứng tuyển v&agrave; kh&ocirc;ng ch&uacute; t&acirc;m nhiều về chuyện th&ugrave; lao th&igrave; h&atilde;y cứ n&oacute;i ra số tiền lương thật sự m&agrave; bạn nhận được hiện tại. Ngược lại, nếu mức lương l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng đối với bạn th&igrave; h&atilde;y &ldquo;ph&oacute;ng đại&rdquo; thu nhập của bản th&acirc;n bằng c&aacute;ch t&iacute;nh lu&ocirc;n cả những số tiền m&agrave; bạn nhận được ngo&agrave;i mức lương ch&iacute;nh thức ở c&ocirc;ng ty cũ như tự kinh doanh, l&agrave;m việc freelance bạn nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nếu lương ở c&ocirc;ng ty cũ kh&aacute; tốt, liệu c&oacute; n&ecirc;n khoe?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một v&agrave;i ứng vi&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng phấn khởi khi đề cập đến con số khủng trong thu nhập của m&igrave;nh v&igrave; họ tự tin với năng lực, khả năng, v&agrave; gi&aacute; trị của bản th&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, đ&ocirc;i l&uacute;c điều n&agrave;y lại khiến nh&agrave; tuyển dụng e d&egrave; nếu trước đ&oacute;, họ đ&atilde; định sẵn cho vị tr&iacute; m&agrave; bạn đang ứng tuyển một mức lương thấp hơn. Ngo&agrave;i ra, nếu bạn qu&aacute; giỏi, lương qu&aacute; cao nhưng c&ocirc;ng việc sắp tới chưa cần đ&ograve;i hỏi họ phải &ldquo;hi sinh&rdquo; qu&aacute; nhiều để sở hữu một thi&ecirc;n t&agrave;i, c&oacute; thể bạn sẽ bị loại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong trường hợp n&agrave;y, h&atilde;y &ldquo;đ&aacute;nh trống lảng&rdquo; một c&aacute;ch kh&eacute;o l&eacute;o, bạn c&oacute; thể trả lời như sau: &ldquo;Thu nhập hiện tại của t&ocirc;i dao động trong khoảng X &ndash; Y t&ugrave;y v&agrave;o năng suất l&agrave;m việc, v&agrave; t&ocirc;i lu&ocirc;n mong được đảm nhiệm vị tr&iacute; n&agrave;y với mức lương m&agrave; c&ocirc;ng ty cho rằng t&ocirc;i xứng đ&aacute;ng được nhận!&rdquo; hoặc &ldquo;Thật sự t&ocirc;i kh&ocirc;ng qu&aacute; ch&uacute; trọng vấn đề lương bổng, nhưng nếu được đề nghị, t&ocirc;i nghĩ mức lương từ X &ndash; Y l&agrave; ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; n&agrave;y!&rdquo;. C&oacute; thể sau đ&oacute;, nh&agrave; tuyển dụng sẽ đưa ra mức lương đề nghị nhưng nếu bạn kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tiết lộ mức lương hiện tại khi phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/tra-loi-khi-phong-van.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phần lớn ch&uacute;ng ta đều kh&ocirc;ng muốn tiết lộ cho nh&agrave; tuyển dụng biết số tiền lương &iacute;t ỏi v&igrave; sợ họ sẽ đ&aacute;nh đồng mức lương với năng lực. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bị &ldquo;&eacute;p&rdquo; khai mức lương hiện tại qua &ldquo;cover letter&rdquo;, bạn n&ecirc;n viết g&igrave;?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; một sự thật l&agrave; đối mặt với c&acirc;u hỏi &ldquo;Mức lương hiện tại của bạn l&agrave; bao nhi&ecirc;u?&rdquo; khi phỏng vấn trực tiếp sẽ &ldquo;dễ thở&rdquo; hơn th&ocirc;ng qua &ldquo;cover letter&rdquo; rất nhiều v&igrave; thư xin việc đ&ograve;i hỏi bạn phải đưa ra một con số nhất định. Bạn c&oacute; thể viết: &ldquo;Hiện tại, thu nhập của t&ocirc;i l&agrave; X, tuy nhi&ecirc;n t&ocirc;i mong rằng m&igrave;nh c&oacute; cơ hội để n&oacute;i kĩ hơn về vấn đề n&agrave;y&rdquo;. Trong trường hợp bạn chưa từng đi l&agrave;m, h&atilde;y nghi&ecirc;n cứu mức lương phổ biến của vị tr&iacute; m&agrave; m&igrave;nh đang ứng tuyển tr&ecirc;n thị trường v&agrave; đưa ra khoảng lương ph&ugrave; hợp. Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng nh&eacute;!</span></span></p>

- Bí quyết trả lời câu hỏi “Điểm yếu của bạn là gì?” của nhà tuyển dụng / Ngừng viết những nội dung này nếu bạn không muốn có một CV ấn tượng

Câu hỏi về mức lương cũ được xem là một trong những câu hỏi khiến nhiều ứng viên “đứng ngồi không yên” vì không biết nên trình bày thế nào cho hợp lý. Vậy, đâu là cách để đối phó với nhà tuyển dụng trong trường hợp họ đưa ra câu hỏi có phần “tế nhị” này?

Danh bạ việc làm sẽ gợi ý bạn một số cách sau đây nhé!

Cần nói gì nếu mức lương hiện tại của bạn thấp?

Phần lớn chúng ta đều không muốn tiết lộ cho nhà tuyển dụng biết số tiền lương ít ỏi vì sợ họ sẽ đánh đồng mức lương với năng lực. Vì mong muốn được trả lương cao, nhiều ứng viên đã tự đưa ra một mức lương tốt hơn những gì mà công ty cũ trả cho họ. Thật ra, biết được mức lương của bạn bao nhiêu là điều nằm trong khả năng của nhà tuyển dụng nhưng họ muốn ứng viên thành thật, vậy, sẽ ra sao nếu họ biết rằng mình đang bị lừa dối?

Danh bạ việc làm khuyên rằng, nếu bạn yêu thích vị trí mà mình ứng tuyển và không chú tâm nhiều về chuyện thù lao thì hãy cứ nói ra số tiền lương thật sự mà bạn nhận được hiện tại. Ngược lại, nếu mức lương là một trong những yếu tố quan trọng đối với bạn thì hãy “phóng đại” thu nhập của bản thân bằng cách tính luôn cả những số tiền mà bạn nhận được ngoài mức lương chính thức ở công ty cũ như tự kinh doanh, làm việc freelance bạn nhé!

Nếu lương ở công ty cũ khá tốt, liệu có nên khoe?

Một vài ứng viên vô cùng phấn khởi khi đề cập đến con số khủng trong thu nhập của mình vì họ tự tin với năng lực, khả năng, và giá trị của bản thân. Tuy nhiên, đôi lúc điều này lại khiến nhà tuyển dụng e dè nếu trước đó, họ đã định sẵn cho vị trí mà bạn đang ứng tuyển một mức lương thấp hơn. Ngoài ra, nếu bạn quá giỏi, lương quá cao nhưng công việc sắp tới chưa cần đòi hỏi họ phải “hi sinh” quá nhiều để sở hữu một thiên tài, có thể bạn sẽ bị loại.

Trong trường hợp này, hãy “đánh trống lảng” một cách khéo léo, bạn có thể trả lời như sau: “Thu nhập hiện tại của tôi dao động trong khoảng X – Y tùy vào năng suất làm việc, và tôi luôn mong được đảm nhiệm vị trí này với mức lương mà công ty cho rằng tôi xứng đáng được nhận!” hoặc “Thật sự tôi không quá chú trọng vấn đề lương bổng, nhưng nếu được đề nghị, tôi nghĩ mức lương từ X – Y là phù hợp với vị trí này!”. Có thể sau đó, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra mức lương đề nghị nhưng nếu bạn không hài lòng.

Tiết lộ mức lương hiện tại khi phỏng vấn

Phần lớn chúng ta đều không muốn tiết lộ cho nhà tuyển dụng biết số tiền lương ít ỏi vì sợ họ sẽ đánh đồng mức lương với năng lực.

Bị “ép” khai mức lương hiện tại qua “cover letter”, bạn nên viết gì?

Có một sự thật là đối mặt với câu hỏi “Mức lương hiện tại của bạn là bao nhiêu?” khi phỏng vấn trực tiếp sẽ “dễ thở” hơn thông qua “cover letter” rất nhiều vì thư xin việc đòi hỏi bạn phải đưa ra một con số nhất định. Bạn có thể viết: “Hiện tại, thu nhập của tôi là X, tuy nhiên tôi mong rằng mình có cơ hội để nói kĩ hơn về vấn đề này”. Trong trường hợp bạn chưa từng đi làm, hãy nghiên cứu mức lương phổ biến của vị trí mà mình đang ứng tuyển trên thị trường và đưa ra khoảng lương phù hợp. Chúc bạn thành công nhé!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin