Là một nhà quản lý, trong tình" /> Là một nhà quản lý, trong tình" /> Là một nhà quản lý, trong tình" />
Trang:

Giải quyết việc tuyển dụng nhân viên không phù hợp công việc?

Chủ nhật, 31/05/2020 | 18:30
Chủ nhật, 29/06/2018 | 23:16

Giải quyết việc tuyển dụng nhân viên không phù hợp công việc?

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave; một nh&agrave; quản l&yacute;, trong t&igrave;nh huống đ&atilde; tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với năng lực c&ocirc;ng việc hiện tại, l&agrave;m sao bạn biết rằng m&igrave;nh c&oacute; phương ph&aacute;p giải quyết&nbsp;v&agrave; sẽ thực hiện như thế n&agrave;o? Dưới đ&acirc;y l&agrave; 5 bước để gi&uacute;p bạn đưa ra quyết định điều chuyển nh&acirc;n sự đ&uacute;ng đắn:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Hai phẩm chất ở nh&acirc;n vi&ecirc;n cần t&igrave;m</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước khi quyết định chuyển ai đ&oacute; đến vị tr&iacute; mới, bạn cần tự hỏi: &quot;Người n&agrave;y c&oacute; ph&ugrave; hợp với văn ho&aacute; c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng?&quot; v&agrave; &quot;Họ c&oacute; l&agrave;m việc chăm chỉ kh&ocirc;ng?&rdquo;&nbsp;Nếu 2 c&acirc;u trả lời đều l&agrave; c&oacute;, bạn h&atilde;y thực hiện việc điều chuyển sang vị tr&iacute; ph&ugrave; hợp với năng lực của họ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt=" Tuyển dụng nhân viên không phù hợp công việc" src="/Content/editorimages/images/tuyen-dung-nhan-vien-khong-phu-hop.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Nh&acirc;n vi&ecirc;n vừa chăm chỉ vừa c&oacute; thể h&ograve;a hợp với văn h&oacute;a của c&ocirc;ng ty rất&nbsp;kh&oacute; t&igrave;m</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.&nbsp;Tư duy nh&oacute;m</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; quản l&yacute; tuyển dụng cần đ&aacute;nh gi&aacute;&nbsp;nh&acirc;n vi&ecirc;n m&igrave;nh như những cầu thủ b&oacute;ng đ&aacute;&nbsp;&ndash; nghĩa l&agrave; cần suy nghĩ thật kỹ về những kỹ năng v&agrave; gi&aacute; trị của họ trước khi chuyển họ sang một nh&oacute;m kh&aacute;c. Việc lu&acirc;n chuyển vị tr&iacute; c&oacute; thể mang đến kết quả tốt hơn chỉ cần bạn đảm bảo rằng c&aacute;c cầu thủ chủ chốt được đặt đ&uacute;ng vị tr&iacute;, tiềm năng của họ sẽ được ph&aacute;t huy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. C&acirc;n nhắc chi&nbsp;ph&iacute;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi muốn lu&acirc;n chuyển nh&acirc;n sự sang một vị tr&iacute; kh&aacute;c, việc cần l&agrave;m l&agrave; bạn phải xem x&eacute;t liệu nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&oacute; c&oacute; đảm&nbsp;bảo&nbsp;gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i với c&ocirc;ng ty hay kh&ocirc;ng. Bởi n&oacute; ảnh hưởng rất nhiều tới lợi &iacute;ch của c&ocirc;ng ty. Với nh&acirc;n vi&ecirc;n &quot;l&acirc;u d&agrave;i&quot; bạn c&oacute; thể tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức v&agrave; tiền bạc. Thu&ecirc; một nh&acirc;n vi&ecirc;n &ldquo;ngắn hạn&rdquo; chỉ đ&aacute;p ứng nhu cầu tuyển dụng tức thời, kh&ocirc;ng mang lại gi&aacute; trị l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt=" Tuyển dụng nhân viên không phù hợp công việc" src="/Content/editorimages/images/tuyen-dung-sai-nguoi.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giao c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với năng lực của nh&acirc;n vi&ecirc;n gi&uacute;p tăng hiệu quả c&ocirc;ng ty</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Hiểu r&otilde;&nbsp;kỹ năng của nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thực tế cho thấy rằng nếu nh&agrave; quản l&yacute; biết tập trung v&agrave;o c&aacute;c kỹ năng của nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; giao cho họ c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp, năng suất l&agrave;m việc của họ sẽ tăng l&ecirc;n, th&agrave;nh t&iacute;ch được cải thiện, họ y&ecirc;u th&iacute;ch c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh v&agrave; dần dần sẽ muốn gắn b&oacute; với c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. H&atilde;y minh bạch về những g&igrave; đang xảy ra</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc điều chuyển nh&acirc;n sự sẽ c&oacute; hiệu quả cao nếu nh&agrave; quản l&yacute; biết chia sẻ ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; cam kết rằng điều m&igrave;nh l&agrave;m l&agrave; v&igrave; sự ph&aacute;t triển của nh&acirc;n vi&ecirc;n.&nbsp;Mặc d&ugrave; c&aacute;ch giải quyết n&agrave;y kh&aacute; tốn thời gian nhưng thường mang lại hiệu quả đ&aacute;ng kể, v&igrave; những nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y sẽ được cống hiến cho c&ocirc;ng ty thay v&igrave; bị l&atilde;ng ph&iacute; t&agrave;i năng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mọi kh&oacute; khăn đều c&oacute; phương ph&aacute;p giải quyết ph&ugrave; hợp. Vấn đề doanh nghiệp đ&atilde; lỡ tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với năng lực hiện tại của họ th&igrave; n&ecirc;n lựa&nbsp;chọn những c&aacute;ch xử l&yacute; &ecirc;m đẹp như tr&ecirc;n. Thứ nhất kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute; nh&acirc;n t&agrave;i, thứ hai kh&ocirc;ng mất thời gian, chi ph&iacute;&nbsp;cho việc tuyển dụng th&ecirc;m nh&acirc;n vi&ecirc;n mới.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Những câu hỏi phỏng vấn sáng tạo giúp phá bỏ sự nhàm chán / Tuyển dụng thời công nghệ 4.0: cơ hội và thách thức cho nhà quản lý

Là một nhà quản lý, trong tình huống đã tuyển nhân viên không phù hợp với năng lực công việc hiện tại, làm sao bạn biết rằng mình có phương pháp giải quyết và sẽ thực hiện như thế nào? Dưới đây là 5 bước để giúp bạn đưa ra quyết định điều chuyển nhân sự đúng đắn:

1. Hai phẩm chất ở nhân viên cần tìm

Trước khi quyết định chuyển ai đó đến vị trí mới, bạn cần tự hỏi: "Người này có phù hợp với văn hoá công ty không?" và "Họ có làm việc chăm chỉ không?” Nếu 2 câu trả lời đều là có, bạn hãy thực hiện việc điều chuyển sang vị trí phù hợp với năng lực của họ.

 Tuyển dụng nhân viên không phù hợp công việc

Nhân viên vừa chăm chỉ vừa có thể hòa hợp với văn hóa của công ty rất khó tìm

2. Tư duy nhóm

Nhà quản lý tuyển dụng cần đánh giá nhân viên mình như những cầu thủ bóng đá – nghĩa là cần suy nghĩ thật kỹ về những kỹ năng và giá trị của họ trước khi chuyển họ sang một nhóm khác. Việc luân chuyển vị trí có thể mang đến kết quả tốt hơn chỉ cần bạn đảm bảo rằng các cầu thủ chủ chốt được đặt đúng vị trí, tiềm năng của họ sẽ được phát huy.

3. Cân nhắc chi phí

Khi muốn luân chuyển nhân sự sang một vị trí khác, việc cần làm là bạn phải xem xét liệu nhân viên đó có đảm bảo gắn bó lâu dài với công ty hay không. Bởi nó ảnh hưởng rất nhiều tới lợi ích của công ty. Với nhân viên "lâu dài" bạn có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc. Thuê một nhân viên “ngắn hạn” chỉ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tức thời, không mang lại giá trị lâu dài.

 Tuyển dụng nhân viên không phù hợp công việc

Giao công việc phù hợp với năng lực của nhân viên giúp tăng hiệu quả công ty

4. Hiểu rõ kỹ năng của nhân viên

Thực tế cho thấy rằng nếu nhà quản lý biết tập trung vào các kỹ năng của nhân viên và giao cho họ công việc phù hợp, năng suất làm việc của họ sẽ tăng lên, thành tích được cải thiện, họ yêu thích công việc của mình và dần dần sẽ muốn gắn bó với công ty.

5. Hãy minh bạch về những gì đang xảy ra

Việc điều chuyển nhân sự sẽ có hiệu quả cao nếu nhà quản lý biết chia sẻ chân thành và cam kết rằng điều mình làm là vì sự phát triển của nhân viên. Mặc dù cách giải quyết này khá tốn thời gian nhưng thường mang lại hiệu quả đáng kể, vì những nhân viên này sẽ được cống hiến cho công ty thay vì bị lãng phí tài năng.

Mọi khó khăn đều có phương pháp giải quyết phù hợp. Vấn đề doanh nghiệp đã lỡ tuyển nhân viên không phù hợp với năng lực hiện tại của họ thì nên lựa chọn những cách xử lý êm đẹp như trên. Thứ nhất không lãng phí nhân tài, thứ hai không mất thời gian, chi phí cho việc tuyển dụng thêm nhân viên mới.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin