Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghi" /> Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghi" /> Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghi" />
Trang:

Hệ thống cửa hàng không nhân viên đã được chính phủ Nhật Bản áp dụng

Thứ năm, 09/04/2020 | 23:11
Thứ năm, 08/06/2018 | 16:47

Hệ thống cửa hàng không nhân viên đã được chính phủ Nhật Bản áp dụng

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo&nbsp;Bộ Kinh tế, Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Nhật Bản&nbsp;cho biết 5 chuỗi cửa h&agrave;ng lớn l&agrave; chuỗi&nbsp;7-Eleven, FamilyMart, Lawson, Ministop v&agrave; Newdays đ&atilde; hợp t&aacute;c để lắp đặt thiết bị c&oacute; thể lập tức t&iacute;nh tiền mọi h&agrave;ng h&oacute;a trong rổ h&agrave;ng th&ocirc;ng qua con chip gắn tr&ecirc;n sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hệ thống cửa hàng không nhân viên" src="/Content/editorimages/images/he-thong-cua-hang-khong-nhan-vien.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Hệ thống cửa h&agrave;ng tiện lợi đang &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&uacute;ng như theo kế hoạch, trong năm 2018&nbsp;c&aacute;c chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; được giới thiệu&nbsp;ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn v&agrave; theo dự kiến đến năm 2025 sẽ &aacute;p dụng tr&ecirc;n to&agrave;n nước Nhật Bản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hệ thống cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y sẽ&nbsp;sử dụng c&ugrave;ng loại thẻ RFID (nhận dạng bằng s&oacute;ng v&ocirc; tuyến), từ đ&oacute; giảm g&aacute;nh nặng cho c&aacute;c nh&agrave; cung cấp sản phẩm.&nbsp;Thẻ RFID&nbsp;chỉ d&agrave;y 1 mm, chứa th&ocirc;ng tin về thời gian v&agrave; địa điểm sản xuất, cũng như hạn sử dụng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Loại thẻ ghi gi&aacute; tiền RFID n&agrave;y sẽ gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải qu&eacute;t từng m&oacute;n h&agrave;ng tại quầy tự t&iacute;nh tiền như hiện nay. Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng nghệ mới c&ograve;n cho ph&eacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng truy cập th&ocirc;ng tin sản phẩm tr&ecirc;n mạng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hệ thống cửa hàng không nhân viên" src="/Content/editorimages/images/cua-hang-khong-nhan-vien.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Việc qu&eacute;t m&atilde; vạch từng m&oacute;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n cần thiết tại cửa h&agrave;ng tiện lợi ở Nhật</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hệ thống cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n&nbsp;được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; kh&aacute; tốn k&eacute;m đối với c&aacute;c chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi khi mỗi con chip c&oacute; gi&aacute; 10-20 yen.&nbsp;Những bước đi n&oacute;i tr&ecirc;n ban đầu c&oacute; thể t&aacute;c động &iacute;t nhiều đến kết quả kinh doanh của c&aacute;c chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi. V&iacute; dụ như, Lawson dự kiến đối mặt sự sụt giảm lợi nhuận thường ni&ecirc;n lần đầu ti&ecirc;n trong v&ograve;ng 15 năm qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện &iacute;ch đang t&igrave;m c&aacute;ch ph&aacute;t triển thế hệ m&aacute;y tự t&iacute;nh tiền mới. Chẳng hạn như Lawson đang c&ugrave;ng với Panasonic thử nghiệm loại robot biết t&iacute;nh gi&aacute; sản phẩm. C&ugrave;ng với đ&oacute; 5 chuỗi cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n sẽ ho&agrave;n to&agrave;n&nbsp;tự động h&oacute;a, thay thế to&agrave;n bộ con người. Biến c&aacute;c chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi của m&igrave;nh th&agrave;nh hệ thống cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh phủ Nhật hy vọng c&ocirc;ng nghệ mới sẽ được sử dụng phổ biến ở c&aacute;c lĩnh vực&nbsp;b&aacute;n lẻ kh&aacute;c&nbsp;như si&ecirc;u thị v&agrave; cửa h&agrave;ng dược phẩm. Theo h&atilde;ng tin Kyodo, hiện kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; b&aacute;n lẻ h&agrave;ng gia dụng n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới đưa v&agrave;o sử dụng hệ thống cửa h&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n với c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">DanhBaViecLam.vn</span></span></strong></p>

- Cán bộ của tập đoàn Viettel bị buộc tội gian lận ở Tanzania / Lương mỗi giờ làm việc của phi công Vietnam Airlines là bao nhiêu

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết 5 chuỗi cửa hàng lớn là chuỗi 7-Eleven, FamilyMart, Lawson, Ministop và Newdays đã hợp tác để lắp đặt thiết bị có thể lập tức tính tiền mọi hàng hóa trong rổ hàng thông qua con chip gắn trên sản phẩm.

Hệ thống cửa hàng không nhân viên

Hệ thống cửa hàng tiện lợi đang áp dụng công nghệ mới

Đúng như theo kế hoạch, trong năm 2018 các chuỗi cửa hàng tiện lợi không nhân viên đã được giới thiệu ở các thành phố lớn và theo dự kiến đến năm 2025 sẽ áp dụng trên toàn nước Nhật Bản.

Hệ thống cửa hàng không nhân viên này sẽ sử dụng cùng loại thẻ RFID (nhận dạng bằng sóng vô tuyến), từ đó giảm gánh nặng cho các nhà cung cấp sản phẩm. Thẻ RFID chỉ dày 1 mm, chứa thông tin về thời gian và địa điểm sản xuất, cũng như hạn sử dụng.

Loại thẻ ghi giá tiền RFID này sẽ giúp khách hàng không phải quét từng món hàng tại quầy tự tính tiền như hiện nay. Ngoài ra công nghệ mới còn cho phép người tiêu dùng truy cập thông tin sản phẩm trên mạng.

Hệ thống cửa hàng không nhân viên

Việc quét mã vạch từng món hàng không còn cần thiết tại cửa hàng tiện lợi ở Nhật

Hệ thống cửa hàng không nhân viên được đánh giá là khá tốn kém đối với các chuỗi cửa hàng tiện lợi khi mỗi con chip có giá 10-20 yen. Những bước đi nói trên ban đầu có thể tác động ít nhiều đến kết quả kinh doanh của các chuỗi cửa hàng tiện lợi. Ví dụ như, Lawson dự kiến đối mặt sự sụt giảm lợi nhuận thường niên lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua.

Các cửa hàng tiện ích đang tìm cách phát triển thế hệ máy tự tính tiền mới. Chẳng hạn như Lawson đang cùng với Panasonic thử nghiệm loại robot biết tính giá sản phẩm. Cùng với đó 5 chuỗi cửa hàng trên sẽ hoàn toàn tự động hóa, thay thế toàn bộ con người. Biến các chuỗi cửa hàng tiện lợi của mình thành hệ thống cửa hàng không nhân viên.

Chính phủ Nhật hy vọng công nghệ mới sẽ được sử dụng phổ biến ở các lĩnh vực bán lẻ khác như siêu thị và cửa hàng dược phẩm. Theo hãng tin Kyodo, hiện không có nhà bán lẻ hàng gia dụng nào trên thế giới đưa vào sử dụng hệ thống cửa hàng không nhân viên với công nghệ này.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin