1. Nghề kế toán là gì?

Có thể hiểu kế to&a" /> 1. Nghề kế toán là gì?

Có thể hiểu kế to&a" /> 1. Nghề kế toán là gì?

Có thể hiểu kế to&a" />

Trang:

Kế toán là gì? Được và mất khi theo đuổi nghề kế toán.

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:27
Thứ ba, 02/06/2018 | 09:17

Kế toán là gì? Được và mất khi theo đuổi nghề kế toán.

<p><span style="font-size:14px"><strong>1. Nghề kế to&aacute;n l&agrave; g&igrave;?</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">C&oacute; thể hiểu&nbsp;kế to&aacute;n&nbsp;l&agrave; nghề thu nhận, xử l&yacute; v&agrave; cung cấp th&ocirc;ng tin về to&agrave;n bộ t&agrave;i sản v&agrave; sự vận động của t&agrave;i sản trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch cho việc ra c&aacute;c quyết định về kinh tế &ndash; x&atilde; hội v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả của c&aacute;c hoạt động của&nbsp;doanh nghiệp.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>2. C&ocirc;ng việc của một kế to&aacute;n vi&ecirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ở những vị tr&iacute;, cấp bậc kh&aacute;c nhau người kế to&aacute;n sẽ đảm nhận những nhiệm vụ kh&aacute;c nhau. Nhưng nh&igrave;n chung c&ocirc;ng việc của một kế to&aacute;n vi&ecirc;n bao gồm những hoạt động sau đ&acirc;y:</span></p> <ul> <li> <p><span style="font-size:14px">Thực hiện ghi ch&eacute;p c&aacute;c hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh, kiểm tra sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n</span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px">Lập chứng từ về tất cả c&aacute;c hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh li&ecirc;n quan</span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px">Xử l&yacute; c&aacute;c dữ liệu kế to&aacute;n để lập b&aacute;o c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh của doanh nghiệp l&ecirc;n cho ban l&atilde;nh đạo</span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px">Ph&acirc;n t&iacute;ch t&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n s&aacute;ch, chi ph&iacute;, doanh thu của c&ocirc;ng ty, tham mưu cho ban l&atilde;nh đạo</span></p> </li> </ul> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="định hướng nghề kế toán" src="/Content/editorimages/images/ngh%e1%bb%81-k%e1%ba%bf-to%c3%a1n.gif" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Với nghề kế to&aacute;n bạn c&oacute; thể biết trước tương lai lập nghiệp của m&igrave;nh.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>3. Những ưu điểm của nghề kế to&aacute;n</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;Bạn c&oacute; thể biết trước tương lai lập nghiệp của m&igrave;nh</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Kh&aacute;c với c&aacute;c ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c, kế to&aacute;n sẽ cho bạn một tương lai r&otilde; d&agrave;ng v&agrave; thực tiễn. Trước khi l&agrave; 1 nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n cho c&ocirc;ng ty n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; bạn đ&atilde; ch&iacute;nh l&agrave; kế to&aacute;n cho bản th&acirc;n m&igrave;nh rồi. Đ&acirc;y l&agrave; một điều kh&aacute; đặc biệt v&agrave; th&uacute; vị của nghề cao qu&yacute; n&agrave;y. Nếu bạn đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n theo học kế to&aacute;n th&igrave; chắc chắn đ&atilde; được đ&agrave;o tạo cụ thể về sự nghiệp của bản th&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những ưu điểm tuyệt vời của nghề kế to&aacute;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>Tiềm năng cho sự tăng trưởng</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Sau khi tốt nghiệp bạn c&oacute; thể bắt đầu c&ocirc;ng việc với c&aacute;c vị tr&iacute; như l&agrave; một cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của c&aacute;c c&ocirc;ng ty. Thế nhưng tiềm năng tăng trưởng c&oacute; thể được gọi l&agrave; tuyệt vời. Sau một v&agrave;i năm c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; kĩ năng d&agrave;y dặn th&igrave; bạn c&oacute; thể bắt đầu di chuyển &ldquo;Tiến nhanh về kế to&aacute;n&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;Kế to&aacute;n đang c&oacute; nhu cầu cao trong x&atilde; hội</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">H&agrave;ng năm c&oacute; th&ecirc;m bao nhi&ecirc;u doanh nghiệp th&agrave;nh lập v&agrave; mở rộng. Vậy th&igrave; cũng cần c&oacute; nhiều hơn cần ấy người l&agrave;m nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n. Kh&ocirc;ng những thế, c&oacute; rất nhiều loại h&igrave;nh tổ chức kh&aacute;c nhau li&ecirc;n quan đến nghề n&agrave;y. Kế to&aacute;n đ&oacute;ng một vai tr&ograve; thiết yếu trong việc giữ g&igrave;n, bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển ng&acirc;n s&aacute;ch của c&aacute;c doanh nghiệp. Mặc d&ugrave; c&oacute; nhiều biến động của nền kinh tế nhưng kế to&aacute;n vẫn tồn tại ổn định.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>Tiền lương hậu hĩnh</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Một trong những ưu điểm của kế to&aacute;n thường được nhắc đến l&agrave; nh&acirc;n c&ocirc;ng. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m kế to&aacute;n c&oacute; thể kiếm được một mức lương h&agrave;o ph&oacute;ng m&agrave; bạn c&ograve;n được hưởng nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i như nhận lương hưu, chăm s&oacute;c sức khỏe, thời gian nghỉ v&agrave; c&aacute;c lợi &iacute;ch kh&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>Đa lĩnh vực</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">Kế to&aacute;n l&agrave; một nghề đa dạng với nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau. Từ c&aacute;c lĩnh vực ấy bạn c&oacute; thể chia th&agrave;nh nhiều nghề kh&aacute;c nhau. Theo Udemy, c&oacute; 4 lĩnh vực kế to&aacute;n: t&agrave;i ch&iacute;nh, quản l&yacute;, kiểm to&aacute;n v&agrave; thuế. Bởi sự đa dạng của lĩnh vực n&agrave;y, một kế to&aacute;n vi&ecirc;n sẽ c&oacute; nhiều lựa chọn trong sự nghiệp của họ. Họ c&oacute; thể l&agrave;m việc cho ch&iacute;nh phủ hoặc tại một tổ chức tư nh&acirc;n. Họ c&oacute; thể l&agrave;m việc tại một c&ocirc;ng ty lớn hoặc trong c&ocirc;ng ty nhỏ của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Họ c&oacute; thể quản l&yacute; chi ph&iacute; của c&ocirc;ng ty hoặc chỉ l&agrave;m c&aacute;c loại thuế. Một ưu điểm kh&aacute; nổi trội của nghề kế to&aacute;n khiến nhiều người ưa chuộng.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Tuy vậy, bất cứ nghề n&agrave;o cũng c&oacute; những kh&oacute; khăn nhất định, v&agrave; kế to&aacute;n cũng vậy. V&igrave; đặc th&ugrave; của nghề đ&ograve;i hỏi bạn phải c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u về ng&agrave;nh n&ecirc;n bằng cấp l&agrave; y&ecirc;u cầu bắt buộc. Ngo&agrave;i ra v&igrave; c&ocirc;ng việc chủ yếu của kế to&aacute;n l&agrave; l&agrave;m việc với c&aacute;c con số n&ecirc;n sẽ rất kh&ocirc; khan v&agrave; &aacute;p lực, bạn cũng cần chuẩn bị t&acirc;m l&yacute; để đối mặt với những vấn đề n&agrave;y.</strong></span></p>

- Các công ty Nhật Bản tăng lương thưởng đều, hiếm khi đột biến. / Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước

1. Nghề kế toán là gì?

Có thể hiểu kế toán là nghề thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế – xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp.

2. Công việc của một kế toán viên

Ở những vị trí, cấp bậc khác nhau người kế toán sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Nhưng nhìn chung công việc của một kế toán viên bao gồm những hoạt động sau đây:

  • Thực hiện ghi chép các hoạt động tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán

  • Lập chứng từ về tất cả các hoạt động tài chính liên quan

  • Xử lý các dữ liệu kế toán để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp lên cho ban lãnh đạo

  • Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí, doanh thu của công ty, tham mưu cho ban lãnh đạo

định hướng nghề kế toán

Với nghề kế toán bạn có thể biết trước tương lai lập nghiệp của mình.

3. Những ưu điểm của nghề kế toán

 Bạn có thể biết trước tương lai lập nghiệp của mình

Khác với các ngành nghề khác, kế toán sẽ cho bạn một tương lai rõ dàng và thực tiễn. Trước khi là 1 nhân viên kế toán cho công ty nào đó thì bạn đã chính là kế toán cho bản thân mình rồi. Đây là một điều khá đặc biệt và thú vị của nghề cao quý này. Nếu bạn đang là sinh viên theo học kế toán thì chắc chắn đã được đào tạo cụ thể về sự nghiệp của bản thân. Đây là một trong những ưu điểm tuyệt vời của nghề kế toán.

Tiềm năng cho sự tăng trưởng

Sau khi tốt nghiệp bạn có thể bắt đầu công việc với các vị trí như là một cộng tác viên của các công ty. Thế nhưng tiềm năng tăng trưởng có thể được gọi là tuyệt vời. Sau một vài năm có kinh nghiệm và kĩ năng dày dặn thì bạn có thể bắt đầu di chuyển “Tiến nhanh về kế toán”.

 Kế toán đang có nhu cầu cao trong xã hội

Hàng năm có thêm bao nhiêu doanh nghiệp thành lập và mở rộng. Vậy thì cũng cần có nhiều hơn cần ấy người làm nhân viên kế toán. Không những thế, có rất nhiều loại hình tổ chức khác nhau liên quan đến nghề này. Kế toán đóng một vai trò thiết yếu trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển ngân sách của các doanh nghiệp. Mặc dù có nhiều biến động của nền kinh tế nhưng kế toán vẫn tồn tại ổn định.

Tiền lương hậu hĩnh

Một trong những ưu điểm của kế toán thường được nhắc đến là nhân công. Không chỉ làm kế toán có thể kiếm được một mức lương hào phóng mà bạn còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như nhận lương hưu, chăm sóc sức khỏe, thời gian nghỉ và các lợi ích khác.

Đa lĩnh vực

Kế toán là một nghề đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ các lĩnh vực ấy bạn có thể chia thành nhiều nghề khác nhau. Theo Udemy, có 4 lĩnh vực kế toán: tài chính, quản lý, kiểm toán và thuế. Bởi sự đa dạng của lĩnh vực này, một kế toán viên sẽ có nhiều lựa chọn trong sự nghiệp của họ. Họ có thể làm việc cho chính phủ hoặc tại một tổ chức tư nhân. Họ có thể làm việc tại một công ty lớn hoặc trong công ty nhỏ của riêng mình. Họ có thể quản lý chi phí của công ty hoặc chỉ làm các loại thuế. Một ưu điểm khá nổi trội của nghề kế toán khiến nhiều người ưa chuộng.

Tuy vậy, bất cứ nghề nào cũng có những khó khăn nhất định, và kế toán cũng vậy. Vì đặc thù của nghề đòi hỏi bạn phải có kiến thức chuyên sâu về ngành nên bằng cấp là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra vì công việc chủ yếu của kế toán là làm việc với các con số nên sẽ rất khô khan và áp lực, bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những vấn đề này.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)