Dưới đây là một số lý do mà c&a" /> Dưới đây là một số lý do mà c&a" /> Dưới đây là một số lý do mà c&a" />
Trang:

Lý do nhà tuyển dụng nên tuyển sinh viên mới ra trường

Thứ ba, 07/04/2020 | 21:46
Thứ ba, 07/06/2018 | 22:24

Lý do nhà tuyển dụng nên tuyển sinh viên mới ra trường

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số l&yacute; do m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng lu&ocirc;n muốn tuyển sinh vi&ecirc;n mới ra trường</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Mức lương kh&ocirc;ng cao</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;thu&ecirc; nh&acirc;n vi&ecirc;n gi&agrave;u kinh nghiệm, họ&nbsp;sẽ phải d&agrave;nh rất nhiều thời gian để đ&agrave;m ph&aacute;n về&nbsp;mức lương. Đối với sinh vi&ecirc;n mới tốt nghiệp&nbsp;th&igrave; lại muốn c&oacute;&nbsp;nhiều cơ hội học hỏi&nbsp;kinh nghiệm hơn l&agrave; ch&uacute; &yacute; đến mức lương, c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng sẽ tiết kiệm thời gian v&agrave; tiền bạc khi tuyển&nbsp;những người trẻ tuổi. H&atilde;y trả cho ứng vi&ecirc;n trẻ&nbsp;mức lương ph&ugrave; hợp bởi đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để bạn tạo ấn tượng tốt ban đầu v&agrave; c&oacute; thể &ldquo;giữ ch&acirc;n&rdquo; những nh&acirc;n vi&ecirc;n tiềm năng n&agrave;y trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhà tuyển dụng tuyển sinh viên mới ra trường" src="/Content/editorimages/images/tuyen-dung-sinh-vien-moi-ra-truong.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n mới ra&nbsp;trường rất cần việc l&agrave;m để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Lu&ocirc;n c&oacute; tinh thần học hỏi </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n mới ra trường, tất cả kinh nghiệm &quot;va chạm&quot; với x&atilde; hội b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave; kh&aacute; hạn chế, kỹ năng thực h&agrave;nh l&agrave; điều m&agrave;&nbsp;c&aacute;c cử nh&acirc;n mới&nbsp;cần phải tu luyện.&nbsp;V&igrave; vậy, để khẳng định bản th&acirc;n m&igrave;nh, họ lu&ocirc;n &yacute; thức v&agrave; muốn t&igrave;m kiếm th&ecirc;m kiến ​​thức mới để tạo tiền đề ph&aacute;t triển&nbsp;tương lai. Đ&acirc;y cũng l&agrave; l&yacute; do để c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng nắm bắt cơ hội, đ&agrave;o tạo&nbsp;&quot;nh&acirc;n t&agrave;i&quot; cho kế hoạch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nhà tuyển dụng tuyển sinh viên mới ra trường" src="/Content/editorimages/images/tuyen-sinh-vien-moi-ra-truong.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c t&acirc;n cử nh&acirc;n lu&ocirc;n&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">nhiệt huyết,&nbsp;năng lượng v&agrave; sẵn s&agrave;ng cống hiến</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Thừa nhiệt huyết,&nbsp;năng lượng v&agrave; sẵn s&agrave;ng cống hiến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c ứng vi&ecirc;n mới tốt nghiệp&nbsp;lu&ocirc;n mang trong người nguồn năng lượng dồi d&agrave;o, sự nhiệt t&igrave;nh v&agrave; kh&aacute;t khao thay đổi bản th&acirc;n, muốn chinh phục ước mơ. Họ cũng c&oacute; thể sẵn s&agrave;ng l&agrave;m việc ngo&agrave;i giờ hay kh&ocirc;ng ngại l&agrave;m nhiều việc c&ugrave;ng l&uacute;c v&agrave; xung phong đảm nhận c&ocirc;ng việc. Đ&acirc;y được xem l&agrave; lợi thế cho sự ph&aacute;t triển c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Nắm trong tay c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kỹ năng mạng x&atilde; hội</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng nghệ hay mạng x&atilde; hội đang ph&aacute;t triển một c&aacute;ch mạnh mẽ, li&ecirc;n tục. Những người trẻ tuổi nắm bắt rất tốt xu thế đ&oacute;. V&igrave; vậy, c&aacute;c ứng vi&ecirc;n&nbsp;mới ra trường sẽ l&agrave; những nh&acirc;n tố chủ chốt gi&uacute;p bạn c&oacute; thể x&acirc;y dựng được những kế hoạch ph&ugrave; hợp với xu thế hiện nay. Rất nhiều bạn trẻ c&oacute; những kỹ năng tốt về c&ocirc;ng nghệ v&agrave; hiểu biết rộng về truyền th&ocirc;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một lợi&nbsp;thế m&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n mới tốt nghiệp hơn hẳn những ứng vi&ecirc;n đ&atilde; ra nghề l&acirc;u năm.&nbsp;Với điều n&agrave;y, họ cũng c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n cũ&nbsp;cập nhật th&ecirc;m kiến thức v&agrave; sử dụng c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ hiện đại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;i thiếu&nbsp;của c&aacute;c sinh vi&ecirc;n mới ra trường đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; kinh nghiệm&nbsp;chuy&ecirc;n m&ocirc;n, va chạm, nhưng b&ugrave; lại nhiệt huyết, kiến thức mới của họ l&agrave; rất lớn.&nbsp;C&aacute;c ứng vi&ecirc;n mới ra trường sẽ rất tiềm năng nếu c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;biết c&aacute;ch &ldquo;khai th&aacute;c&rdquo; những thế mạnh của họ.</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- 5 cách đối phó với những câu hỏi phỏng vẫn kỳ quặc của nhà tuyển dụng / Thay vì lựa chọn người hoàn hảo hãy tuyển dụng người đã từng thất bại

Dưới đây là một số lý do mà các nhà tuyển dụng luôn muốn tuyển sinh viên mới ra trường

1. Mức lương không cao

Nếu nhà tuyển dụng thuê nhân viên giàu kinh nghiệm, họ sẽ phải dành rất nhiều thời gian để đàm phán về mức lương. Đối với sinh viên mới tốt nghiệp thì lại muốn có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm hơn là chú ý đến mức lương, các nhà tuyển dụng sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi tuyển những người trẻ tuổi. Hãy trả cho ứng viên trẻ mức lương phù hợp bởi đây là cách để bạn tạo ấn tượng tốt ban đầu và có thể “giữ chân” những nhân viên tiềm năng này trong tương lai.

Nhà tuyển dụng tuyển sinh viên mới ra trường

Sinh viên mới ra trường rất cần việc làm để tích lũy kinh nghiệm

2. Luôn có tinh thần học hỏi

Các sinh viên mới ra trường, tất cả kinh nghiệm "va chạm" với xã hội bên ngoài là khá hạn chế, kỹ năng thực hành là điều mà các cử nhân mới cần phải tu luyện. Vì vậy, để khẳng định bản thân mình, họ luôn ý thức và muốn tìm kiếm thêm kiến ​​thức mới để tạo tiền đề phát triển tương lai. Đây cũng là lý do để các nhà tuyển dụng nắm bắt cơ hội, đào tạo "nhân tài" cho kế hoạch phát triển công ty.

Nhà tuyển dụng tuyển sinh viên mới ra trường

Các tân cử nhân luôn nhiệt huyết, năng lượng và sẵn sàng cống hiến

3. Thừa nhiệt huyết, năng lượng và sẵn sàng cống hiến

Các ứng viên mới tốt nghiệp luôn mang trong người nguồn năng lượng dồi dào, sự nhiệt tình và khát khao thay đổi bản thân, muốn chinh phục ước mơ. Họ cũng có thể sẵn sàng làm việc ngoài giờ hay không ngại làm nhiều việc cùng lúc và xung phong đảm nhận công việc. Đây được xem là lợi thế cho sự phát triển công ty.

4. Nắm trong tay công nghệ và kỹ năng mạng xã hội

Công nghệ hay mạng xã hội đang phát triển một cách mạnh mẽ, liên tục. Những người trẻ tuổi nắm bắt rất tốt xu thế đó. Vì vậy, các ứng viên mới ra trường sẽ là những nhân tố chủ chốt giúp bạn có thể xây dựng được những kế hoạch phù hợp với xu thế hiện nay. Rất nhiều bạn trẻ có những kỹ năng tốt về công nghệ và hiểu biết rộng về truyền thông. Đây là một lợi thế mà các sinh viên mới tốt nghiệp hơn hẳn những ứng viên đã ra nghề lâu năm. Với điều này, họ cũng có thể giúp các nhân viên cũ cập nhật thêm kiến thức và sử dụng các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Cái thiếu của các sinh viên mới ra trường đó chính là kinh nghiệm chuyên môn, va chạm, nhưng bù lại nhiệt huyết, kiến thức mới của họ là rất lớn. Các ứng viên mới ra trường sẽ rất tiềm năng nếu các nhà tuyển dụng biết cách “khai thác” những thế mạnh của họ.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin