Công việc của lập trình viên

" /> Công việc của lập trình viên

" /> Công việc của lập trình viên

" />
Trang:

Nghề lập trình và những điều cần biết để theo đuổi nghề

Thứ sáu, 10/04/2020 | 05:27
Thứ sáu, 01/06/2018 | 00:09

Nghề lập trình và những điều cần biết để theo đuổi nghề

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng việc của lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n</span></strong></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; một chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&aacute; HOT trong thị trường c&ocirc;ng nghiệp hiện nay. Để&nbsp;thiết kế&nbsp;một website, lập tr&igrave;nh ra những phần mềm quản l&yacute; b&aacute;n h&agrave;ng hay l&agrave; c&aacute;c code giao tiếp tr&ecirc;n web được m&atilde; h&oacute;a bằng c&aacute;c c&acirc;u lệnh h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n giao diện website cần phải c&oacute; người lập tr&igrave;nh... N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c&nbsp;<strong>Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;</strong>l&agrave; người viết ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh nhằm gi&uacute;p cho n&oacute; hoạt động, chạy trơn tru tr&ecirc;n thế giới mạng online hay offline.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Nhiệm vụ của một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n</span></strong></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phần lớn c&aacute;c chương tr&igrave;nh phần mềm được tạo ra th&ocirc;ng qua việc lập tr&igrave;nh (code), v&agrave; c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n gi&aacute;m s&aacute;t điều đ&oacute;. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o c&ocirc;ng ty nơi họ l&agrave;m việc, lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n sẽ ph&acirc;n t&iacute;ch nhu cầu của người d&ugrave;ng, rồi tạo, kiểm tra v&agrave; ph&aacute;t triển phần mềm.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi vạch ra thiết kế, tạo sơ đồ v&agrave; soạn thảo từng bước của quy tr&igrave;nh, c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển phần mềm sẽ hướng dẫn viết m&atilde; cho chương tr&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Nghề lập trình" src="/Content/editorimages/images/ngh%e1%bb%81-l%e1%ba%adp-tr%c3%acnh.gif" /></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Những kỹ năng cần thiết</span></strong></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kiến thức m&agrave; lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n cần học l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin gồm: khoa học m&aacute;y t&iacute;nh, c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, ph&aacute;t triển phần mềm, kỹ thuật phần mềm, to&aacute;n học, hệ thống th&ocirc;ng tin. Điều quan trọng đối với c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n phần mềm l&agrave; c&oacute; sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật v&agrave; kỹ năng con người.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">To&agrave;n bộ vấn đề trong ph&aacute;t triển phần mềm l&agrave; tạo ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh giải quyết vấn đề của người d&ugrave;ng. Nếu bạn l&agrave; người kh&ocirc;ng nản l&ograve;ng khi nh&igrave;n v&agrave;o một vấn đề v&agrave; t&igrave;m ra c&aacute;ch tốt nhất để tiếp cận n&oacute;, bạn ph&ugrave; hợp với c&ocirc;ng việc n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tự tạo động lực</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tạo phần mềm l&agrave; c&ocirc;ng việc phức tạp, v&igrave; vậy n&oacute; khiến bạn dễ bị sa lầy v&agrave; ch&aacute;n nản khi thử nghiệm kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. Duy tr&igrave; sự lạc quan trong khi li&ecirc;n tục giải quyết hết thử th&aacute;ch n&agrave;y tới thử th&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; kỹ năng quan trọng của nghề n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỹ năng hợp t&aacute;c</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tr&aacute;i ngược với những nhầm tưởng về c&ocirc;ng việc c&ocirc; độc b&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh, c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n d&agrave;nh nhiều thời gian hợp t&aacute;c với nhau để tạo ra sản phẩm cho người d&ugrave;ng. Giao tiếp, đồng cảm v&agrave; khả năng l&agrave;m việc nh&oacute;m l&agrave; điều bắt buộc.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suy nghĩ logic<br /> Logic l&agrave; điều quan trọng nhất trong lập tr&igrave;nh. Bạn phải c&oacute; đủ nhạy b&eacute;n, linh hoạt v&agrave; khả năng ph&aacute;n x&eacute;t cao để giải quyết một vấn đề triệt để bằng phương ph&aacute;p logic. V&igrave; thế, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng suy luận logic th&igrave; chắc chắn một điều nghề lập tr&igrave;nh kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp với bạn. Bạn sẽ cảm thấy nh&agrave;m ch&aacute;n v&agrave; nhức đầu khi theo đuổi c&aacute;c đoạn code của chương tr&igrave;nh, c&aacute;c vấn đề về debug (gỡ rối), về lỗi, về dấu chấm, dấu phẩy&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Tương lai của nghề lập tr&igrave;nh</span></strong></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y nay, phần lớn c&aacute;c c&ocirc;ng ty đều c&oacute; nhu cầu nhất định với c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n. B&aacute;o c&aacute;o, thống k&ecirc; về nghề nghiệp tr&ecirc;n to&agrave;n cầu đều khẳng định sự tăng trưởng cao cả về việc l&agrave;m v&agrave; thu nhập của nghề lập tr&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>B<strong>ạn c&oacute; thể thử sức với nghề lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n từ h&ocirc;m nay, n</strong><span style="font-size:14px">ếu hội tụ đầy đủ&nbsp;những phẩm chất tr&ecirc;n.</span></strong></span></p>

- Top các ngành nghề lương cao, hot nhất trong năm 2018 / Cơ hội việc làm tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam.

Công việc của lập trình viên

Lập trình viên là một chuyên ngành khá HOT trong thị trường công nghiệp hiện nay. Để thiết kế một website, lập trình ra những phần mềm quản lý bán hàng hay là các code giao tiếp trên web được mã hóa bằng các câu lệnh hình thành trên giao diện website cần phải có người lập trình... Nói cách khác Lập trình viên là người viết ra các chương trình máy tính nhằm giúp cho nó hoạt động, chạy trơn tru trên thế giới mạng online hay offline.

Nhiệm vụ của một lập trình viên

Phần lớn các chương trình phần mềm được tạo ra thông qua việc lập trình (code), và các lập trình viên giám sát điều đó. Tùy thuộc vào công ty nơi họ làm việc, lập trình viên sẽ phân tích nhu cầu của người dùng, rồi tạo, kiểm tra và phát triển phần mềm.

Sau khi vạch ra thiết kế, tạo sơ đồ và soạn thảo từng bước của quy trình, các nhà phát triển phần mềm sẽ hướng dẫn viết mã cho chương trình.

Nghề lập trình

Những kỹ năng cần thiết

Kiến thức mà lập trình viên cần học là các môn chuyên ngành Công nghệ thông tin gồm: khoa học máy tính, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, kỹ thuật phần mềm, toán học, hệ thống thông tin. Điều quan trọng đối với các lập trình viên phần mềm là có sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật và kỹ năng con người.

Toàn bộ vấn đề trong phát triển phần mềm là tạo ra các chương trình giải quyết vấn đề của người dùng. Nếu bạn là người không nản lòng khi nhìn vào một vấn đề và tìm ra cách tốt nhất để tiếp cận nó, bạn phù hợp với công việc này.

Tự tạo động lực

Tạo phần mềm là công việc phức tạp, vì vậy nó khiến bạn dễ bị sa lầy và chán nản khi thử nghiệm không thành công. Duy trì sự lạc quan trong khi liên tục giải quyết hết thử thách này tới thử thách khác là kỹ năng quan trọng của nghề này.

Kỹ năng hợp tác

Trái ngược với những nhầm tưởng về công việc cô độc bên máy tính, các lập trình viên dành nhiều thời gian hợp tác với nhau để tạo ra sản phẩm cho người dùng. Giao tiếp, đồng cảm và khả năng làm việc nhóm là điều bắt buộc.

Suy nghĩ logic
Logic là điều quan trọng nhất trong lập trình. Bạn phải có đủ nhạy bén, linh hoạt và khả năng phán xét cao để giải quyết một vấn đề triệt để bằng phương pháp logic. Vì thế, nếu không có khả năng suy luận logic thì chắc chắn một điều nghề lập trình không thích hợp với bạn. Bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và nhức đầu khi theo đuổi các đoạn code của chương trình, các vấn đề về debug (gỡ rối), về lỗi, về dấu chấm, dấu phẩy…

Tương lai của nghề lập trình

Ngày nay, phần lớn các công ty đều có nhu cầu nhất định với các lập trình viên. Báo cáo, thống kê về nghề nghiệp trên toàn cầu đều khẳng định sự tăng trưởng cao cả về việc làm và thu nhập của nghề lập trình.

Bạn có thể thử sức với nghề lập trình viên từ hôm nay, nếu hội tụ đầy đủ những phẩm chất trên.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)