1.    Đòi hỏi thôn" />

1.    Đòi hỏi thôn" />

1.    Đòi hỏi thôn" />
Trang:

Nhà tuyển dụng không phải khi nào cũng hoàn hảo, đây là những sai lầm.

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:10
Thứ ba, 19/07/2018 | 12:57

Nhà tuyển dụng không phải khi nào cũng hoàn hảo, đây là những sai lầm.

<h4 style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/Leadership-Mistakes.jpg" /></h4> <h4><strong>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Đ&ograve;i hỏi th&ocirc;ng tin một chiều</strong></h4> <p>Kh&ocirc;ng một nh&agrave; tuyển dụng n&agrave;o muốn trả một mức lương cao hơn mức cho ph&eacute;p của ng&acirc;n quỹ c&ocirc;ng ty. Tuy nhi&ecirc;n, trong khi phỏng vấn, nhiều nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;lại kh&ocirc;ng đề cập thẳng thắn về vấn đề n&agrave;y.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, một số nh&agrave; tuyển dụng lại y&ecirc;u cầu ứng vi&ecirc;n phải cung cấp đầy đủ những mức lương họ nhận được ở những c&ocirc;ng việc trước đ&acirc;y. Tại sao kh&ocirc;ng thực hiện một c&ocirc;ng việc đơn giản hơn đ&oacute; l&agrave; cả nh&agrave; tuyển dụng v&agrave; ứng vi&ecirc;n c&oacute; những trao đổi thẳng thắn, trực tiếp về một mức lương thỏa m&atilde;n cả hai b&ecirc;n? Sự minh bạch, r&otilde; r&agrave;ng lu&ocirc;n mang lại kết quả t&iacute;ch cực.</p> <h4><strong>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Qu&aacute; cầu to&agrave;n</strong></h4> <p>Mọi thứ lu&ocirc;n dừng lại ở mức tương đối: tr&ecirc;n thế giới kh&ocirc;ng hề tồn tại bất cứ một c&aacute; thể ho&agrave;n hảo n&agrave;o. Việc ch&uacute; t&acirc;m t&igrave;m kiếm những ứng cử vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo sẽ v&ocirc; t&igrave;nh khiến cho nh&agrave; tuyển dụng bỏ qua một cơ số những ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; kh&aacute;c. H&atilde;y nhớ, bạn cần một ứng cử vi&ecirc;n tốt nhất, kh&ocirc;ng phải một ứng cử vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo nhất.</p> <h4><strong>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sự im lặng</strong></h4> <p>&ldquo;Im lặng l&agrave; v&agrave;ng&rdquo;, tuy nhi&ecirc;n trong một số trường hợp, sự im lặng sẽ g&acirc;y ra những hậu quả v&ocirc; c&ugrave;ng nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả cho ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng đạt y&ecirc;u cầu sau khi phỏng vấn l&agrave; một trong những điều m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng thường bỏ qua. Khi ứng vi&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; d&agrave;nh thời gian để đến phỏng vấn với c&ocirc;ng ty của bạn, bạn cần c&oacute; một sự t&ocirc;n trọng tương xứng với họ. Chỉ với 5 ph&uacute;t v&agrave; một v&agrave;i c&acirc;u chữ được gửi đi, h&igrave;nh ảnh của c&ocirc;ng ty sẽ trở n&ecirc;n tốt đẹp hơn nhiều. N&ecirc;n nhớ, những người kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp hiện tại, rất c&oacute; thể sẽ l&agrave; những người bạn cần trong tương lai.</p> <h4><strong>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Những mẫu đơn xin việc trực tuyến ch&aacute;n ngắt</strong></h4> <p>Trong thời đại c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mọi c&ocirc;ng việc v&agrave; thủ tục đều được thực hiện th&ocirc;ng qua website. Tuy nhi&ecirc;n, nếu c&ocirc;ng ty bạn kh&ocirc;ng đầu tư kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, trong một v&agrave;i trường hợp, những bất cập như mạng chậm, lỗi hệ thống&hellip; sẽ khiến cho bạn mất đi một con số đ&aacute;ng kể những ứng vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute;.</p> <p>Để tr&aacute;nh những trường hợp tr&ecirc;n, giải ph&aacute;p hữu &iacute;ch cho nh&agrave; tuyển dụng đ&oacute; l&agrave; những mạng tuyển dụng uy t&iacute;n. Thay v&igrave; đăng tuyển trực tiếp tr&ecirc;n website c&ocirc;ng ty, c&aacute;c mạng tuyển dụng sẽ gi&uacute;p bạn l&agrave;m điều n&agrave;y một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, hiệu quả v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng ch&iacute;nh x&aacute;c. Đặc biệt, ngo&agrave;i chức năng đăng th&ocirc;ng tin tuyển dụng, c&aacute;c trang web việc l&agrave;m ng&agrave;y nay c&ograve;n c&oacute; nhiều c&ocirc;ng nghệ ưu việt kh&aacute;c như quảng b&aacute; thương hiệu tuyển dụng hay th&ocirc;ng b&aacute;o việc l&agrave;m, c&oacute; khả năng thu h&uacute;t ứng vi&ecirc;n ph&ugrave; hợp cho c&ocirc;ng ty của bạn.</p> <h4><strong>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bản m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc trống rỗng</strong></h4> <p>Một bản m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc với những th&ocirc;ng tin m&agrave; &ldquo;ai cũng biết&rdquo; như năng động, s&aacute;ng tạo, cầu tiến, c&oacute; khả năng giao tiếp tốt&hellip; sẽ kh&ocirc;ng thể n&agrave;o gi&uacute;p bạn t&igrave;m được một ứng cử vi&ecirc;n đ&uacute;ng với những g&igrave; bạn mong đợi.</p> <p>Một bản m&ocirc; tả chi tiết c&ocirc;ng việc&nbsp;n&ecirc;n bao gồm những th&ocirc;ng tin m&agrave; c&ocirc;ng việc ấy thực sự cần. Những kĩ năng kh&ocirc;ng cần thiết n&ecirc;n được loại bỏ ngay từ đầu. H&atilde;y đưa ra một bản m&ocirc; tả với những c&ocirc;ng việc m&agrave; ứng vi&ecirc;n sẽ phải l&agrave;m khi được tuyển dụng. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm được thời gian để chọn ra một ứng cử vi&ecirc;n th&iacute;ch hợp nhất.</p> <p>&nbsp;</p> <h4>&nbsp;</h4>

- Cần tránh 8 cách ứng xử này khi đi phỏng vấn để tốt cho bản thân / Những câu hỏi hữu dụng nhất của nhà tuyển dụng khi phỏng vấn

1.    Đòi hỏi thông tin một chiều

Không một nhà tuyển dụng nào muốn trả một mức lương cao hơn mức cho phép của ngân quỹ công ty. Tuy nhiên, trong khi phỏng vấn, nhiều nhà tuyển dụng lại không đề cập thẳng thắn về vấn đề này.

Trong khi đó, một số nhà tuyển dụng lại yêu cầu ứng viên phải cung cấp đầy đủ những mức lương họ nhận được ở những công việc trước đây. Tại sao không thực hiện một công việc đơn giản hơn đó là cả nhà tuyển dụng và ứng viên có những trao đổi thẳng thắn, trực tiếp về một mức lương thỏa mãn cả hai bên? Sự minh bạch, rõ ràng luôn mang lại kết quả tích cực.

2.    Quá cầu toàn

Mọi thứ luôn dừng lại ở mức tương đối: trên thế giới không hề tồn tại bất cứ một cá thể hoàn hảo nào. Việc chú tâm tìm kiếm những ứng cử viên hoàn hảo sẽ vô tình khiến cho nhà tuyển dụng bỏ qua một cơ số những ứng viên sáng giá khác. Hãy nhớ, bạn cần một ứng cử viên tốt nhất, không phải một ứng cử viên hoàn hảo nhất.

3.    Sự im lặng

“Im lặng là vàng”, tuy nhiên trong một số trường hợp, sự im lặng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Thông báo kết quả cho ứng viên không đạt yêu cầu sau khi phỏng vấn là một trong những điều mà nhà tuyển dụng thường bỏ qua. Khi ứng viên đã dành thời gian để đến phỏng vấn với công ty của bạn, bạn cần có một sự tôn trọng tương xứng với họ. Chỉ với 5 phút và một vài câu chữ được gửi đi, hình ảnh của công ty sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nên nhớ, những người không thích hợp hiện tại, rất có thể sẽ là những người bạn cần trong tương lai.

4.    Những mẫu đơn xin việc trực tuyến chán ngắt

Trong thời đại công nghệ thông tin, mọi công việc và thủ tục đều được thực hiện thông qua website. Tuy nhiên, nếu công ty bạn không đầu tư kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, trong một vài trường hợp, những bất cập như mạng chậm, lỗi hệ thống… sẽ khiến cho bạn mất đi một con số đáng kể những ứng viên sáng giá.

Để tránh những trường hợp trên, giải pháp hữu ích cho nhà tuyển dụng đó là những mạng tuyển dụng uy tín. Thay vì đăng tuyển trực tiếp trên website công ty, các mạng tuyển dụng sẽ giúp bạn làm điều này một cách nhanh chóng, hiệu quả và vô cùng chính xác. Đặc biệt, ngoài chức năng đăng thông tin tuyển dụng, các trang web việc làm ngày nay còn có nhiều công nghệ ưu việt khác như quảng bá thương hiệu tuyển dụng hay thông báo việc làm, có khả năng thu hút ứng viên phù hợp cho công ty của bạn.

5.    Bản mô tả công việc trống rỗng

Một bản mô tả công việc với những thông tin mà “ai cũng biết” như năng động, sáng tạo, cầu tiến, có khả năng giao tiếp tốt… sẽ không thể nào giúp bạn tìm được một ứng cử viên đúng với những gì bạn mong đợi.

Một bản mô tả chi tiết công việc nên bao gồm những thông tin mà công việc ấy thực sự cần. Những kĩ năng không cần thiết nên được loại bỏ ngay từ đầu. Hãy đưa ra một bản mô tả với những công việc mà ứng viên sẽ phải làm khi được tuyển dụng. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian để chọn ra một ứng cử viên thích hợp nhất.

 

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin