Hiện nay, số lượng người dùng internet hiện chiếm" />

Hiện nay, số lượng người dùng internet hiện chiếm" />

Hiện nay, số lượng người dùng internet hiện chiếm" />

Trang:

Những điều các ứng viên cần biết khi gặp các nhà tuyển dụng hiện đại

Thứ ba, 26/05/2020 | 19:14
Thứ ba, 20/07/2018 | 13:33

Những điều các ứng viên cần biết khi gặp các nhà tuyển dụng hiện đại

<p><img alt="nha tuyen dung hien dai" src="/Content/editorimages/images/nha-tuyen-dung-hien-dai.jpg" /></p> <p>Hiện nay, số lượng người d&ugrave;ng internet hiện chiếm hơn 40% d&acirc;n số v&agrave; dự đo&aacute;n sẽ tiếp tục tăng. Kh&ocirc;ng chỉ sử dụng digital marketing thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&ecirc;n tận dụng xu hướng n&agrave;y để tuyển dụng. Dưới đ&acirc;y l&agrave; 3 điều cần biết đối với nh&agrave; tuyển dụng hiện đại để thu h&uacute;t v&agrave; tiếp cận ứng vi&ecirc;n trong thời đại kỹ thuật số.</p> <p><strong>1. Tham gia v&agrave;o mạng x&atilde; hội</strong></p> <p>Ưu điểm lớn của mạng x&atilde; hội l&agrave; x&aacute;c định ứng vi&ecirc;n mục ti&ecirc;u của bạn dựa tr&ecirc;n địa điểm, tuổi t&aacute;c v&agrave; h&agrave;nh vi. Đặc biệt trong tuyển dụng, đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ tuyệt vời để thu h&uacute;t passive candidates &ndash; những người đang đi l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng t&iacute;ch cực truy cập v&agrave;o c&aacute;c trang việc l&agrave;m. 32.7 triệu người d&ugrave;ng Facebook tại Việt Nam. Mạng x&atilde; hội trở th&agrave;nh mảnh đất m&agrave;u mỡ để quảng c&aacute;o bất cứ sản phẩm/dịch vụ v&agrave; cả tin tuyển dụng của bạn.</p> <p>Tiếp cận đ&uacute;ng đối tượng, tương t&aacute;c 24/7, khả năng chia sẻ v&agrave; lan truyền th&ocirc;ng tin, mạng x&atilde; hội gi&uacute;p khả năng thu h&uacute;t v&agrave; tiếp cận ứng vi&ecirc;n nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng hơn.&nbsp;</p> <p><strong>2. L&agrave;m đẹp trang tuyển dụng của c&ocirc;ng ty</strong></p> <p>Ng&agrave;y nay, để t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin, ứng vi&ecirc;n chỉ cần v&agrave;i click chuột hay chạm nhẹ tr&ecirc;n smartphone. Họ chủ động t&igrave;m kiếm v&agrave; c&acirc;n nhắc lựa chọn dựa tr&ecirc;n dữ liệu t&igrave;m thấy. T&ugrave;y theo nhu cầu tuyển dụng, bạn c&oacute; thể ph&aacute;t triển trang tuyển dụng b&ecirc;n trong trang web của c&ocirc;ng ty hoặc x&acirc;y dựng một trang tuyển dụng ri&ecirc;ng. Đ&atilde; qua rất l&acirc;u c&aacute;i thời th&ocirc;ng tin chỉ được cập nhật qua b&aacute;o giấy v&agrave; truyền h&igrave;nh. Đối với những chiến dịch tuyển dụng với số lượng lớn, đừng tiếc đ&acirc;u tư một trang ri&ecirc;ng với th&ocirc;ng điệp tuyển dụng v&agrave; thiết kế bắt mắt để thu h&uacute;t ứng vi&ecirc;n tiềm năng.</p> <p>Sản phẩm dịch vụ của c&ocirc;ng ty l&agrave; g&igrave;, tầm nh&igrave;n v&agrave; gi&aacute; trị cốt l&otilde;i, những quyền lợi khi l&agrave;m việc, văn h&oacute;a m&ocirc;i trường doanh nghiệp,&hellip;c&oacute; rất nhiều th&ocirc;ng tin m&agrave; ứng vi&ecirc;n muốn biết về c&ocirc;ng ty khi họ t&igrave;m kiếm cơ hội việc l&agrave;m. H&atilde;y đảm bảo bạn c&oacute; một trang tuyển dụng với đầy đủ th&ocirc;ng tin hấp dẫn v&agrave; thiết kế tương th&iacute;ch với mọi thiết bị để thu h&uacute;t ứng vi&ecirc;n nh&eacute;.</p> <p><strong>3. Đừng bỏ qua k&ecirc;nh video Youtube</strong></p> <p>Một bản tin tuyển dụng sẽ trở n&ecirc;n th&uacute; vị v&agrave; sống động hơn nếu được thể hiện qua một video v&igrave; n&oacute; t&aacute;c động đến nhiều gi&aacute;c quan hơn. 85% người d&ugrave;ng internet l&ecirc;n mạng xem video. Kh&ocirc;ng c&ograve;n nghi ngờ g&igrave; video ch&iacute;nh l&agrave; xu hướng chủ đạo trong năm 2016 của c&aacute;c thương hiệu v&agrave; nh&agrave; tuyển dụng. Đừng bỏ qua k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng hấp dẫn n&agrave;y để tiếp cận v&agrave; kết nối với ứng vi&ecirc;n. Ứng vi&ecirc;n khi xem dễ d&agrave;ng cảm nhận v&agrave; li&ecirc;n tưởng nhờ sự kết hợp giữa h&igrave;nh ảnh v&agrave; &acirc;m thanh của video.</p> <p><strong>Lời kết:</strong></p> <p>Bằng c&aacute;ch vận dụng c&aacute;c kiến thức v&agrave; kỹ thuật của digital marketing trong thời đại c&ocirc;ng nghệ, bạn sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều trong cuộc chiến nh&acirc;n t&agrave;i. Trong thời đại kỹ thuật số, nếu bạn muốn chiến thắng cuộc chiến nh&acirc;n t&agrave;i, h&atilde;y suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động như marketer. H&atilde;y xem ứng vi&ecirc;n như l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>

- 5 điều ứng viên không nên nói dối khi đi phỏng vấn xin việc / Loại bỏ những điều này ra khỏi hồ sơ xin việc ngay lập tức

nha tuyen dung hien dai

Hiện nay, số lượng người dùng internet hiện chiếm hơn 40% dân số và dự đoán sẽ tiếp tục tăng. Không chỉ sử dụng digital marketing thu hút khách hàng, các công ty nên tận dụng xu hướng này để tuyển dụng. Dưới đây là 3 điều cần biết đối với nhà tuyển dụng hiện đại để thu hút và tiếp cận ứng viên trong thời đại kỹ thuật số.

1. Tham gia vào mạng xã hội

Ưu điểm lớn của mạng xã hội là xác định ứng viên mục tiêu của bạn dựa trên địa điểm, tuổi tác và hành vi. Đặc biệt trong tuyển dụng, đây là công cụ tuyệt vời để thu hút passive candidates – những người đang đi làm và không tích cực truy cập vào các trang việc làm. 32.7 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam. Mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ để quảng cáo bất cứ sản phẩm/dịch vụ và cả tin tuyển dụng của bạn.

Tiếp cận đúng đối tượng, tương tác 24/7, khả năng chia sẻ và lan truyền thông tin, mạng xã hội giúp khả năng thu hút và tiếp cận ứng viên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. 

2. Làm đẹp trang tuyển dụng của công ty

Ngày nay, để tìm kiếm thông tin, ứng viên chỉ cần vài click chuột hay chạm nhẹ trên smartphone. Họ chủ động tìm kiếm và cân nhắc lựa chọn dựa trên dữ liệu tìm thấy. Tùy theo nhu cầu tuyển dụng, bạn có thể phát triển trang tuyển dụng bên trong trang web của công ty hoặc xây dựng một trang tuyển dụng riêng. Đã qua rất lâu cái thời thông tin chỉ được cập nhật qua báo giấy và truyền hình. Đối với những chiến dịch tuyển dụng với số lượng lớn, đừng tiếc đâu tư một trang riêng với thông điệp tuyển dụng và thiết kế bắt mắt để thu hút ứng viên tiềm năng.

Sản phẩm dịch vụ của công ty là gì, tầm nhìn và giá trị cốt lõi, những quyền lợi khi làm việc, văn hóa môi trường doanh nghiệp,…có rất nhiều thông tin mà ứng viên muốn biết về công ty khi họ tìm kiếm cơ hội việc làm. Hãy đảm bảo bạn có một trang tuyển dụng với đầy đủ thông tin hấp dẫn và thiết kế tương thích với mọi thiết bị để thu hút ứng viên nhé.

3. Đừng bỏ qua kênh video Youtube

Một bản tin tuyển dụng sẽ trở nên thú vị và sống động hơn nếu được thể hiện qua một video vì nó tác động đến nhiều giác quan hơn. 85% người dùng internet lên mạng xem video. Không còn nghi ngờ gì video chính là xu hướng chủ đạo trong năm 2016 của các thương hiệu và nhà tuyển dụng. Đừng bỏ qua kênh truyền thông hấp dẫn này để tiếp cận và kết nối với ứng viên. Ứng viên khi xem dễ dàng cảm nhận và liên tưởng nhờ sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh của video.

Lời kết:

Bằng cách vận dụng các kiến thức và kỹ thuật của digital marketing trong thời đại công nghệ, bạn sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều trong cuộc chiến nhân tài. Trong thời đại kỹ thuật số, nếu bạn muốn chiến thắng cuộc chiến nhân tài, hãy suy nghĩ và hành động như marketer. Hãy xem ứng viên như là khách hàng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)