Không phải ai sinh ra cũng đã được sắm sẵn khả năng làm lã" /> Không phải ai sinh ra cũng đã được sắm sẵn khả năng làm lã" /> Không phải ai sinh ra cũng đã được sắm sẵn khả năng làm lã" />
Trang:

Những khác biệt giữa một doanh nhân và một nhân viên

Thứ tư, 26/02/2020 | 14:29
Thứ tư, 23/06/2018 | 12:08

Những khác biệt giữa một doanh nhân và một nhân viên

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng phải ai sinh ra cũng đ&atilde; được sắm sẵn khả năng l&agrave;m l&atilde;nh đạo, song theo thời gian, trong khi một số c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể vươn l&ecirc;n l&agrave;m &ldquo;sếp&rdquo;, số kh&aacute;c vẫn an phận ở vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n. Vậy đ&acirc;u l&agrave; điều l&agrave;m n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt n&agrave;y?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thực tế, kh&aacute; nhiều người mơ ước được từ bỏ c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y để gia nhập v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của những &ocirc;ng chủ b&agrave; chủ. Tuy nhi&ecirc;n, số lượng c&aacute; nh&acirc;n thực sự c&oacute; thể sở hữu doanh nghiệp ri&ecirc;ng l&agrave; rất &iacute;t. Dấn th&acirc;n v&agrave;o c&ocirc;ng việc kinh doanh đ&ograve;i hỏi &ldquo;m&aacute;u liều&rdquo;, v&agrave; sự th&agrave;nh c&ocirc;ng đến từ việc nhận thức được những kh&aacute;c biệt giữa một doanh nh&acirc;n v&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 kh&aacute;c biệt lớn giữa một &ocirc;ng chủ v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n, theo tạp ch&iacute; Entrepreneur:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đạo đức nghề nghiệp v&agrave; đức t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave; những người lu&ocirc;n chờ hết ca hoặc ng&agrave;y l&agrave;m việc kết th&uacute;c. Họ kh&ocirc;ng ki&ecirc;n cường như c&aacute;c doanh nh&acirc;n khi đối mặt với trở ngại v&agrave; thất bại. Nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&igrave;n chung sẽ đợi người kh&aacute;c bước v&agrave;o v&agrave; giải quyết vấn đề; họ thiếu thẩm quyền hoc kh&ocirc;ng sẵn s&agrave;ng để tự m&igrave;nh t&igrave;m ra giải ph&aacute;p.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Steve Jobs từng n&oacute;i rằng sự ki&ecirc;n tr&igrave; ph&acirc;n biệt c&aacute;c doanh nh&acirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng với những doanh nh&acirc;n kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của một nh&oacute;m/c&ocirc;ng ty c&ugrave;ng s&aacute;t c&aacute;nh l&agrave;m việc l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; chăm chỉ l&agrave; điều cần thiết để th&agrave;nh c&ocirc;ng cũng như vượt qua thử th&aacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều n&agrave;y cho thấy đạo đức nghề nghiệp v&agrave; sự ki&ecirc;n tr&igrave; l&agrave; phẩm chất cần c&oacute; ở một&nbsp;doanh nh&acirc;n, bởi v&igrave; sự th&agrave;nh c&ocirc;ng ban đầu của một doanh nghiệp rất mong manh v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo rằng n&oacute; sẽ tồn tại m&atilde;i.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px"><strong>Tư duy đ&uacute;ng đắn</strong></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">Một nghi&ecirc;n cứu năm 2013 được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n Tạp ch&iacute; Socio &ndash; Economics chỉ ra rằng, tư duy của một người l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để x&aacute;c định xem người đ&oacute; sẽ hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn với tư c&aacute;ch l&agrave; sếp hay l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nghi&ecirc;n cứu cho thấy, doanh nh&acirc;n thường l&agrave; người c&oacute; xu hướng sở hữu sở th&iacute;ch, kinh nghiệm v&agrave; c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc nhiều lĩnh vực. V&agrave;, ch&uacute;ng thường được kết hợp lại để hỗ trợ cho việc lập doanh nghiệp mới. Người doanh nh&acirc;n cũng c&oacute; một mạng lưới c&aacute;c mối quan hệ đa dạng, c&oacute; thể hỗ trợ cho họ khi bắt đầu một doanh nghiệp mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngược lại, nh&acirc;n vi&ecirc;n được trả tiền để thực hiện một vai tr&ograve; hoặc chức năng cụ thể trong một tổ chức. Mức độ ổn định của c&ocirc;ng việc, thu nhập v&agrave; c&aacute;c kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n thường l&agrave; ưu ti&ecirc;n của nh&acirc;n vi&ecirc;n. Những ưu ti&ecirc;n n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m cho họ trở th&agrave;nh những nh&acirc;n vi&ecirc;n trung th&agrave;nh v&agrave; c&oacute; trọng tr&aacute;ch &ndash; những người c&oacute; khả năng t&igrave;m kiếm sự tăng trưởng v&agrave; th&aacute;ch thức cần giải quyết trong một tổ chức &ndash; hơn l&agrave; đi theo con đường ri&ecirc;ng của họ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng nếu một nh&acirc;n vi&ecirc;n được chọn trở th&agrave;nh sếp th&igrave; sao? Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; khả năng bẩm sinh để ngồi được vị tr&iacute; n&agrave;y, nhưng tư duy, nhận thức cần thiết c&oacute; thể học được. Hiện nay, c&oacute; kh&aacute; nhiều c&ocirc;ng ty đ&agrave;o tạo kỹ năng gi&uacute;p c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt được tư duy l&atilde;nh đạo bằng c&aacute;ch trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c doanh nh&acirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; học tập những đặc điểm ch&iacute;nh từ họ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Khác biệt giữa nhân viên và sếp" src="/Content/editorimages/images/tu-duy-cua-doanh-nhan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tư duy của một người l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để x&aacute;c định xem người đ&oacute; sẽ hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng.</span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đức t&iacute;nh khi&ecirc;m tốn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc, nh&acirc;n vi&ecirc;n phải chứng tỏ th&agrave;nh t&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc kh&oacute; khăn của họ để được khen thưởng hoặc tăng lương, đặc biệt khi họ l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của một tổ chức hoặc c&ocirc;ng ty lớn. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự khoe khoang th&agrave;nh t&iacute;ch, nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n chỉ đơn giản lạc l&otilde;ng trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, với c&aacute;c doanh nh&acirc;n, mức độ khoe khoang n&agrave;y c&oacute; thể g&acirc;y thiệt hại cho họ. Thay v&agrave;o đ&oacute;, r&egrave;n luyện đức t&iacute;nh khi&ecirc;m tốn l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nu&ocirc;i dưỡng sự khi&ecirc;m tốn thực sự đ&ograve;i hỏi việc phải cho ph&eacute;p người kh&aacute;c đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&ocirc;ng ty v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c đội nh&oacute;m mạnh hơn. C&aacute;c doanh nh&acirc;n khi&ecirc;m tốn kh&ocirc;ng bao giờ cho rằng chỉ họ mới c&oacute; thể l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute; đ&uacute;ng c&aacute;ch; thay v&agrave;o đ&oacute;, họ học c&aacute;ch ủy th&aacute;c v&agrave; tin tưởng những người m&agrave; họ đ&atilde; thu&ecirc;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Coi việc học l&agrave; việc cả đời</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">Bất cứ ai cũng c&oacute; thể trở th&agrave;nh một người lu&ocirc;n học hỏi suốt đời bằng c&aacute;ch tự hứa với bản th&acirc;n rằng xem việc học như sở th&iacute;ch hoặc kỹ năng.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Doanh nh&acirc;n họ học c&aacute;ch giữ được sự linh hoạt trong một thị trường lu&ocirc;n thay đổi. Ưu ti&ecirc;n việc học tập suốt đời cho ph&eacute;p c&aacute;c doanh nh&acirc;n lu&ocirc;n mềm dẻo v&agrave; linh hoạt khi họ ph&aacute;t triển doanh nghiệp của m&igrave;nh.&nbsp;</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n chọn con đường n&agrave;y thường tiếp tục ph&aacute;t triển c&aacute;c kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực của họ, để tiếp tục được thăng chức.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&oacute;m lại, l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n hay l&agrave; sếp, kh&aacute;c biệt nằm ở một số kh&iacute;a cạnh lớn, từ lối tư duy đến sự khi&ecirc;m nhường, nhưng bất cứ ai cũng c&oacute; thể chuyển đổi 2 vị tr&iacute; n&agrave;y bằng c&aacute;ch hiểu r&otilde; những kh&aacute;c biệt tr&ecirc;n v&agrave; sẵn s&agrave;ng thay đổi. Th&agrave;nh c&ocirc;ng c&oacute; thể ở cả hai &ldquo;đấu trường&rdquo; v&agrave; lựa chọn phụ thuộc v&agrave;o mỗi người.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><a href="http://danhbavieclam.vn"><span style="color:#2980b9"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Danhbavieclam.vn</span></span></span></a></strong></p>

- Bài học lãnh đạo từ Đường Tam Tạng trong phim Tây Du Ký / Gợi ý giúp bạn luôn tràn ngập ý tưởng khơi nguồn sàng tạo

Không phải ai sinh ra cũng đã được sắm sẵn khả năng làm lãnh đạo, song theo thời gian, trong khi một số cá nhân có thể vươn lên làm “sếp”, số khác vẫn an phận ở vị trí nhân viên. Vậy đâu là điều làm nên sự khác biệt này?

Thực tế, khá nhiều người mơ ước được từ bỏ công việc hằng ngày để gia nhập vào hàng ngũ của những ông chủ bà chủ. Tuy nhiên, số lượng cá nhân thực sự có thể sở hữu doanh nghiệp riêng là rất ít. Dấn thân vào công việc kinh doanh đòi hỏi “máu liều”, và sự thành công đến từ việc nhận thức được những khác biệt giữa một doanh nhân và một nhân viên.

Dưới đây là 4 khác biệt lớn giữa một ông chủ và nhân viên, theo tạp chí Entrepreneur:

Đạo đức nghề nghiệp và đức tính kiên trì

Nhiều nhân viên là những người luôn chờ hết ca hoặc ngày làm việc kết thúc. Họ không kiên cường như các doanh nhân khi đối mặt với trở ngại và thất bại. Nhân viên nhìn chung sẽ đợi người khác bước vào và giải quyết vấn đề; họ thiếu thẩm quyền hoc không sẵn sàng để tự mình tìm ra giải pháp.

Steve Jobs từng nói rằng sự kiên trì phân biệt các doanh nhân thành công với những doanh nhân không thành công. Các thành viên của một nhóm/công ty cùng sát cánh làm việc lâu dài và chăm chỉ là điều cần thiết để thành công cũng như vượt qua thử thách.

Điều này cho thấy đạo đức nghề nghiệp và sự kiên trì là phẩm chất cần có ở một doanh nhân, bởi vì sự thành công ban đầu của một doanh nghiệp rất mong manh và không có gì đảm bảo rằng nó sẽ tồn tại mãi.

Tư duy đúng đắn

Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Socio – Economics chỉ ra rằng, tư duy của một người là chìa khóa để xác định xem người đó sẽ hạnh phúc và thành công hơn với tư cách là sếp hay là nhân viên.

Nghiên cứu cho thấy, doanh nhân thường là người có xu hướng sở hữu sở thích, kinh nghiệm và có chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực. Và, chúng thường được kết hợp lại để hỗ trợ cho việc lập doanh nghiệp mới. Người doanh nhân cũng có một mạng lưới các mối quan hệ đa dạng, có thể hỗ trợ cho họ khi bắt đầu một doanh nghiệp mới.

Ngược lại, nhân viên được trả tiền để thực hiện một vai trò hoặc chức năng cụ thể trong một tổ chức. Mức độ ổn định của công việc, thu nhập và các kỹ năng chuyên môn thường là ưu tiên của nhân viên. Những ưu tiên này có thể làm cho họ trở thành những nhân viên trung thành và có trọng trách – những người có khả năng tìm kiếm sự tăng trưởng và thách thức cần giải quyết trong một tổ chức – hơn là đi theo con đường riêng của họ.

Nhưng nếu một nhân viên được chọn trở thành sếp thì sao? Mặc dù không phải ai cũng có khả năng bẩm sinh để ngồi được vị trí này, nhưng tư duy, nhận thức cần thiết có thể học được. Hiện nay, có khá nhiều công ty đào tạo kỹ năng giúp các cá nhân đạt được tư duy lãnh đạo bằng cách trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiên cứu các doanh nhân thành công và học tập những đặc điểm chính từ họ.

Khác biệt giữa nhân viên và sếp

Tư duy của một người là chìa khóa để xác định xem người đó sẽ hạnh phúc và thành công hay không.

Đức tính khiêm tốn

Trong một môi trường làm việc, nhân viên phải chứng tỏ thành tích cá nhân và hoàn thành công việc khó khăn của họ để được khen thưởng hoặc tăng lương, đặc biệt khi họ là thành viên của một tổ chức hoặc công ty lớn. Nếu không có sự khoe khoang thành tích, nhiều nhân viên chỉ đơn giản lạc lõng trong đám đông.

Tuy nhiên, với các doanh nhân, mức độ khoe khoang này có thể gây thiệt hại cho họ. Thay vào đó, rèn luyện đức tính khiêm tốn là chìa khóa để thành công. Nuôi dưỡng sự khiêm tốn thực sự đòi hỏi việc phải cho phép người khác đóng góp vào sự thành công của công ty và xây dựng các đội nhóm mạnh hơn. Các doanh nhân khiêm tốn không bao giờ cho rằng chỉ họ mới có thể làm điều gì đó đúng cách; thay vào đó, họ học cách ủy thác và tin tưởng những người mà họ đã thuê

Coi việc học là việc cả đời

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người luôn học hỏi suốt đời bằng cách tự hứa với bản thân rằng xem việc học như sở thích hoặc kỹ năng.

Doanh nhân họ học cách giữ được sự linh hoạt trong một thị trường luôn thay đổi. Ưu tiên việc học tập suốt đời cho phép các doanh nhân luôn mềm dẻo và linh hoạt khi họ phát triển doanh nghiệp của mình. Các nhân viên chọn con đường này thường tiếp tục phát triển các kỹ năng cụ thể trong lĩnh vực của họ, để tiếp tục được thăng chức.

Tóm lại, là nhân viên hay là sếp, khác biệt nằm ở một số khía cạnh lớn, từ lối tư duy đến sự khiêm nhường, nhưng bất cứ ai cũng có thể chuyển đổi 2 vị trí này bằng cách hiểu rõ những khác biệt trên và sẵn sàng thay đổi. Thành công có thể ở cả hai “đấu trường” và lựa chọn phụ thuộc vào mỗi người.

Danhbavieclam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin