Tuỳ vào bối cảnh, các chuyên gia nghề " /> Tuỳ vào bối cảnh, các chuyên gia nghề " /> Tuỳ vào bối cảnh, các chuyên gia nghề " />
Trang:

Viết tiêu đề email ứng tuyển như thế nào cho phù hợp?

Thứ sáu, 10/04/2020 | 06:39
Thứ sáu, 31/07/2018 | 21:39

Viết tiêu đề email ứng tuyển như thế nào cho phù hợp?

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuỳ v&agrave;o bối cảnh, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nghề nghiệp v&agrave; truyền th&ocirc;ng đ&atilde; đưa ra v&agrave;i lời khuy&ecirc;n cho ứng vi&ecirc;n khi viết email t&igrave;m việc. Dưới đ&acirc;y l&agrave; chỉ dẫn v&agrave; v&iacute; dụ viết ti&ecirc;u đề email ứng tuyển cụ thể:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Viết tiêu đề email ứng tuyển" src="/Content/editorimages/images/viet-tieu-de-emai-ung-tuyen.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ti&ecirc;u đề email rất quan trọng tới việc bạn c&oacute; được nhận phỏng vấn trực tiếp hay kh&ocirc;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bắt đầu bằng những từ quan trọng nhất</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với thời đại c&ocirc;ng nghệ kết nối như hiện nay, việc nh&agrave; tuyển dụng đọc email ứng tuyển tr&ecirc;n điện thoại th&ocirc;ng minh chiếm đến 50%.&nbsp;Bạn sẽ kh&ocirc;ng thể biết c&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng sẽ đọc được tổng cộng bao nhi&ecirc;u từ của ti&ecirc;u đề tr&ecirc;n điện thoại th&ocirc;ng minh của họ, n&ecirc;n tốt nhất vẫn n&ecirc;n đưa th&ocirc;ng tin quan trọng nhất v&agrave;o đầu ti&ecirc;u đề email. Kh&ocirc;ng l&agrave;m vậy, c&aacute;c chi tiết hấp dẫn nhất c&oacute; thể bị ẩn mất.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>R&otilde; r&agrave;ng v&agrave; cụ thể</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng chỉ mất khoảng 10 gi&acirc;y để xem một CV ứng tuyển, v&igrave; vậy c&oacute; khả năng họ d&agrave;nh &iacute;t thời gian hơn để duyệt email của người t&igrave;m việc. D&ograve;ng ti&ecirc;u đề cần thể hiện được ch&iacute;nh x&aacute;c bạn l&agrave; ai v&agrave; đang t&igrave;m kiếm g&igrave; m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng kh&ocirc;ng cần mở email. Đừng viết những ti&ecirc;u đề mơ hồ như &ldquo;Thư ngỏ t&igrave;m việc&rdquo;, thay v&agrave;o đ&oacute; h&atilde;y n&oacute;i r&otilde; bạn muốn dự tuyển vị tr&iacute; n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Gồm chức danh v&agrave; t&ecirc;n của bạn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với hồ sơ xin việc ti&ecirc;u chuẩn,&nbsp;th&ocirc;ng tin quan trọng nhất cần đưa v&agrave;o ti&ecirc;u đề email l&agrave; chức danh v&agrave; t&ecirc;n của bạn, cũng như m&atilde; số c&ocirc;ng việc nếu c&oacute;. Thiếu bất cứ chi tiết n&agrave;o th&igrave; nh&agrave; tuyển dụng đều phải bỏ thời gian mở email ra v&agrave; l&agrave;m s&aacute;ng tỏ n&oacute;. Đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c ứng vi&ecirc;n hết sức lưu &yacute; khi viết ti&ecirc;u đề&nbsp;email ứng tuyển.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Viết tiêu đề email ứng tuyển" src="/Content/editorimages/images/tieu-de-email-ung-tuyen.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Viết ti&ecirc;u để email ngắn gọn, r&otilde; r&agrave;ng, c&oacute; từ kh&oacute;a gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n dễ tiếp cận hơn với nh&agrave; tuyển dụng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sử dụng từ kho&aacute; hợp l&yacute; về t&igrave;m kiếm v&agrave; lọc</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng thường thiết lập&nbsp;những bộ lọc để t&igrave;m kiếm v&agrave; quản l&yacute; email một c&aacute;ch hiệu quả v&agrave; nhanh ch&oacute;ng.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do v&igrave; sao việc bao gồm c&aacute;c từ kho&aacute; như &ldquo;Thư ứng tuyển&rdquo;, &ldquo;Hồ sơ xin việc&rdquo;, &ldquo;ứng vi&ecirc;n t&igrave;m việc&rdquo; rất quan trọng gi&uacute;p email của bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng được t&igrave;m thấy sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y ngắn gọn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ograve;ng ti&ecirc;u đề của một thư đến điển h&igrave;nh c&oacute; thể nh&igrave;n thấy được khoảng 60 k&yacute; tự, v&agrave; chỉ từ 25 &ndash; 30 k&yacute; tự tr&ecirc;n thiết bị di động. Với kh&ocirc;ng gian hạn chế như vậy, h&atilde;y loại bỏ những từ kh&ocirc;ng cần thiết như &ldquo;Xin ch&agrave;o&rdquo;, &ldquo;Cảm ơn&rdquo; m&agrave; tiến ngay đến &yacute; ch&iacute;nh trong v&ograve;ng 6 &ndash; 8 từ. Đ&acirc;y l&agrave; chi tiết nhỏ nhưng lại rất quan trọng khi viết ti&ecirc;u đề email ứng tuyển, rất nhiều ứng vi&ecirc;n kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến vấn đề n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hy vọng với những chia sẻ ngắn tr&ecirc;n sẽ gi&uacute;p c&aacute;c ứng vi&ecirc;n c&oacute; nhiều kỹ năng hơn trong việc viết ti&ecirc;u đề email ứng tuyển một c&aacute;ch tốt nhất để tạo ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Cách để bạn trông thật tự tin khi đi phỏng vấn xin việc / Có cần thiết phải tiết lộ mức lương hiện tại cho nhà tuyển dụng?

Tuỳ vào bối cảnh, các chuyên gia nghề nghiệp và truyền thông đã đưa ra vài lời khuyên cho ứng viên khi viết email tìm việc. Dưới đây là chỉ dẫn và ví dụ viết tiêu đề email ứng tuyển cụ thể:

Viết tiêu đề email ứng tuyển

Tiêu đề email rất quan trọng tới việc bạn có được nhận phỏng vấn trực tiếp hay không

Bắt đầu bằng những từ quan trọng nhất

Với thời đại công nghệ kết nối như hiện nay, việc nhà tuyển dụng đọc email ứng tuyển trên điện thoại thông minh chiếm đến 50%. Bạn sẽ không thể biết các chuyên viên tuyển dụng sẽ đọc được tổng cộng bao nhiêu từ của tiêu đề trên điện thoại thông minh của họ, nên tốt nhất vẫn nên đưa thông tin quan trọng nhất vào đầu tiêu đề email. Không làm vậy, các chi tiết hấp dẫn nhất có thể bị ẩn mất.

Rõ ràng và cụ thể

 

Các chuyên viên tuyển dụng chỉ mất khoảng 10 giây để xem một CV ứng tuyển, vì vậy có khả năng họ dành ít thời gian hơn để duyệt email của người tìm việc. Dòng tiêu đề cần thể hiện được chính xác bạn là ai và đang tìm kiếm gì mà nhà tuyển dụng không cần mở email. Đừng viết những tiêu đề mơ hồ như “Thư ngỏ tìm việc”, thay vào đó hãy nói rõ bạn muốn dự tuyển vị trí nào.

Gồm chức danh và tên của bạn

Đối với hồ sơ xin việc tiêu chuẩn, thông tin quan trọng nhất cần đưa vào tiêu đề email là chức danh và tên của bạn, cũng như mã số công việc nếu có. Thiếu bất cứ chi tiết nào thì nhà tuyển dụng đều phải bỏ thời gian mở email ra và làm sáng tỏ nó. Đây là điều mà các ứng viên hết sức lưu ý khi viết tiêu đề email ứng tuyển.

Viết tiêu đề email ứng tuyển

Viết tiêu để email ngắn gọn, rõ ràng, có từ khóa giúp ứng viên dễ tiếp cận hơn với nhà tuyển dụng

Sử dụng từ khoá hợp lý về tìm kiếm và lọc

Các nhà tuyển dụng thường thiết lập những bộ lọc để tìm kiếm và quản lý email một cách hiệu quả và nhanh chóng. Đó là lý do vì sao việc bao gồm các từ khoá như “Thư ứng tuyển”, “Hồ sơ xin việc”, “ứng viên tìm việc” rất quan trọng giúp email của bạn có thể dễ dàng được tìm thấy sau này.

Hãy ngắn gọn

Dòng tiêu đề của một thư đến điển hình có thể nhìn thấy được khoảng 60 ký tự, và chỉ từ 25 – 30 ký tự trên thiết bị di động. Với không gian hạn chế như vậy, hãy loại bỏ những từ không cần thiết như “Xin chào”, “Cảm ơn” mà tiến ngay đến ý chính trong vòng 6 – 8 từ. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại rất quan trọng khi viết tiêu đề email ứng tuyển, rất nhiều ứng viên không quan tâm đến vấn đề này.

Hy vọng với những chia sẻ ngắn trên sẽ giúp các ứng viên có nhiều kỹ năng hơn trong việc viết tiêu đề email ứng tuyển một cách tốt nhất để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin