mất việc làm

Làm thế nào để nhanh chóng vượt qua" /> mất việc làm

Làm thế nào để nhanh chóng vượt qua" /> mất việc làm

Làm thế nào để nhanh chóng vượt qua" />

Trang:

Vừa mất việc phải làm sao để vượt qua và nhanh có việc lại?

Thứ sáu, 10/04/2020 | 05:20
Thứ sáu, 23/07/2018 | 13:26

Vừa mất việc phải làm sao để vượt qua và nhanh có việc lại?

<p style="text-align:center"><img alt="mất việc làm" src="/Content/editorimages/images/mat-viec.jpg" /></p> <p>L&agrave;m thế n&agrave;o để nhanh ch&oacute;ng vượt qua giai đoạn kh&oacute; khăn n&agrave;y? Tham khảo 10 bước sau đ&acirc;y nếu chẳng may bạn đang rơi v&agrave;o t&igrave;nh cảnh kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m.</p> <h4><strong>1. Nu&ocirc;ng chiều bản th&acirc;n</strong></h4> <p>Kh&ocirc;ng c&ograve;n phải dậy sớm để tr&aacute;nh kẹt xe đến chỗ l&agrave;m, bạn c&oacute; thể ngủ th&ecirc;m một ch&uacute;t v&agrave; d&agrave;nh thời gian tận hưởng những sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n. H&atilde;y l&agrave;m mới bản th&acirc;n trước khi quay trở lại với c&ocirc;ng việc với t&igrave;nh thần tr&agrave;n đầy hứng khởi.</p> <p>C&ocirc;ng việc khiến cuộc sống trở n&ecirc;n bận rộn hơn rất nhiều. C&oacute; rất nhiều điều phải lo toan: l&ecirc;n lịch tham dự c&aacute;c cuộc họp, thời hạn c&ocirc;ng việc rượt đuổi, sắp xếp ưu ti&ecirc;n nhiệm vụ v&agrave; rồi cố gắng c&acirc;n bằng cuộc sống &ndash; c&ocirc;ng việc,&hellip;H&igrave;nh dung khi kh&ocirc;ng c&ograve;n phải đến c&ocirc;ng sở mỗi ng&agrave;y, bạn kh&ocirc;ng phải lo lắng về những việc kể tr&ecirc;n. Bạn c&oacute; to&agrave;n bộ thời gian của m&igrave;nh để l&agrave;m bất cứ điều g&igrave;. B&ecirc;n cạnh l&ecirc;n kế hoạch t&igrave;m việc l&agrave;m mới, đừng qu&ecirc;n tận dụng khoảng thời gian n&agrave;y để nu&ocirc;ng chiều bản th&acirc;n.</p> <h4><strong>2. Thực h&agrave;nh lối sống khỏe mạnh</strong></h4> <p>Cuộc sống c&ocirc;ng việc khiến bạn kh&ocirc;ngthể đến ph&ograve;ng tập mỗi ng&agrave;y v&agrave; ăn uống điều độ. Nếu vậy, đ&acirc;y l&agrave; cơ hội cho bạn. Bắt đầu ng&agrave;y mới với b&agrave;i tập thể dục kh&ocirc;ng chỉ mang lại cảm gi&aacute;c khỏe khoắn cả ng&agrave;y m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bạn cải thiện t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe v&agrave; tinh thần lạc quan hơn.</p> <h4><strong>3. Suy nghĩ t&iacute;ch cực</strong></h4> <p>Đ&acirc;y chỉ l&agrave; một giai đoạn ngắn trong suốt cuộc đời của bạn v&agrave; h&atilde;y sử dụng cơ hội n&agrave;y để đ&aacute;nh gi&aacute; mục ti&ecirc;u, chuẩn bị bản th&acirc;n cho giai đoạn tiếp theo v&agrave; sống khỏe mạnh về thể chất v&agrave; mạnh mẽ hơn trong tinh thần.&nbsp;Chắc chắn thất nghiệp l&agrave; khoảng thời gian mệt mỏi v&agrave; căng thẳng. Tuy nhi&ecirc;n, sẽ chẳng c&oacute; &iacute;ch g&igrave; nếu bạn suốt ng&agrave;y ủ rũ, ch&aacute;n nản v&agrave; than phiền về cuộc sống. Thay v&agrave;o đ&oacute;, bạn cần c&oacute; th&aacute;i độ t&iacute;ch cực để sử dụng thời gian n&agrave;y một c&aacute;ch c&oacute; &iacute;ch nhất.</p> <h4><strong>4. X&aacute;c định ng&acirc;n s&aacute;ch chi ti&ecirc;u</strong></h4> <p>Lời khuy&ecirc;n cho bạn l&agrave; x&aacute;c định thu nhập ch&iacute;nh x&aacute;c của m&igrave;nh, mức chi ti&ecirc;u v&agrave; tiết kiệm, từ đ&oacute; l&ecirc;n kế hoạch chi ti&ecirc;u sao cho hợp l&yacute; nhất.&nbsp;Mất đi khoản tiền lương mỗi th&aacute;ng, bạn sẽ gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn về t&agrave;i ch&iacute;nh. Đ&acirc;y l&agrave; l&uacute;c cần phải cắt giảm chi ti&ecirc;u nhiều nhất c&oacute; thể.</p> <h4><strong>5. Tận dụng c&aacute;c mối quan hệ</strong></h4> <p>Lẩn tr&aacute;nh mọi người v&igrave; e ngại t&igrave;nh trạng thất nghiệp của bản th&acirc;n ho&agrave;n to&agrave;n l&agrave; điều-kh&ocirc;ng-n&ecirc;n-l&agrave;m. C&aacute;c đồng nghiệp, đối t&aacute;c c&ocirc;ng việc cũ, bạn b&egrave; v&agrave; gia đ&igrave;nh l&agrave; những mối quan hệ m&agrave; bạn c&oacute; thể sử dụng để quảng c&aacute;o t&igrave;m cơ hội việc l&agrave;m mới. H&atilde;y cho mọi người biết bạn đang t&igrave;m việc l&agrave;m để mọi người c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ bạn.</p> <h4><strong>6. Đăng k&yacute; hưởng bảo hiểm thất nghiệp</strong></h4> <p>Bước đầu ti&ecirc;n v&agrave; cũng l&agrave; quan trọng nhất: h&atilde;y kiểm tra xem bạn đủ điều kiện nhận những quyền lợi/trợ cấp thất nghiệp n&agrave;o. Sau đ&oacute;, nhanh ch&oacute;ng đăng k&yacute; nộp hồ sơ để nhận c&aacute;c quyền lợi n&agrave;y trước khi hết thời hạn cho ph&eacute;p.</p> <h4><strong>7. Cập nhật R&eacute;sume (hồ sơ xin việc)</strong></h4> <p>Một điều quan trọng nữa, t&ugrave;y theo vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc cụ thể m&agrave; bạn muốn ứng tuyển, h&atilde;y chuẩn bị hồ sơ ph&ugrave; hợp nhất bằng c&aacute;ch sử dụng những từ kh&oacute;a trong m&ocirc; tả c&ocirc;ng việc.</p> <p>Nếu muốn nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m được việc l&agrave;m mới, bạn cần phải cập nhật ngay Resume với c&aacute;c th&ocirc;ng tin mới v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. Đừng qu&ecirc;n d&agrave;nh thời gian để &lsquo;đ&aacute;nh b&oacute;ng&rsquo; Resume sao cho hấp dẫn nh&agrave; tuyển dụng. Rất nhiều hồ sơ bị loại v&igrave; những l&yacute; do rất ngớ ngẩn như sai lỗi ch&iacute;nh tả, sai t&ecirc;n c&ocirc;ng ty,&hellip;</p> <h4><strong>8. T&igrave;m việc l&agrave;m một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c</strong></h4> <p>Lướt qua tin đăng tuyển một c&aacute;ch qua loa. Vội v&atilde; gửi hồ sơ chưa được ch&iacute;nh sửa để ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; ứng tuyển. Bạn sẽ chỉ l&atilde;ng ph&iacute; thời gian của m&igrave;nh nếu tiếp tục t&igrave;m việc theo c&aacute;ch n&agrave;y. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y xem qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m việc như một việc l&agrave;m thực sự bằng c&aacute;ch x&aacute;c định r&otilde; khoảng thời gian trong ng&agrave;y bạn ho&agrave;n to&agrave;n tập trung v&agrave;o t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m.</p> <h4><strong>9. Đăng k&yacute; một kh&oacute;a học</strong></h4> <p>Kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n để tự tin ứng tuyển v&agrave;o việc l&agrave;m mới, điều n&agrave;y c&ograve;n gi&uacute;p bạn cảm thấy m&igrave;nh kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute; thời gian một c&aacute;ch v&ocirc; &iacute;ch.&nbsp;H&atilde;y tận dụng khoảng thời gian n&agrave;y để ph&aacute;t triển những kỹ năng l&agrave;m việc c&ograve;n yếu hoặc trau dồi th&ecirc;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</p> <h4><strong>10.&nbsp;Nhận tham gia c&aacute;c dự &aacute;n/việc l&agrave;m thời vụ</strong></h4> <p>Bạn c&oacute; thể t&iacute;ch lũy th&ecirc;m kinh nghiệm cho hồ sơ của m&igrave;nh v&agrave; ổn định h&igrave;nh t&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh trong giai đoạn kh&oacute; khăn n&agrave;y.&nbsp;Sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để t&igrave;m được một việc l&agrave;m cố định/to&agrave;n thời gian với đầy đủ quyền lợi cho người lao động. L&uacute;c n&agrave;y, h&atilde;y c&acirc;n nhắc tham gia l&agrave;m việc theo dự &aacute;n/c&ocirc;ng việc thời vụ.</p> <h4><strong>11.&nbsp;Tham gia l&agrave;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n</strong></h4> <p>Ngo&agrave;i ra, những kinh nghiệm n&agrave;y sẽ g&oacute;p phần l&agrave;m đẹp Resume của bạn trong mắt nh&agrave; tuyển dụng tương lai. Bạn c&ograve;n c&oacute; cơ hội mở rộng mối quan hệ khi đăng k&yacute; tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.&nbsp;Tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ mang lại niềm vui m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bạn giải tỏa bớt căng thẳng hơn v&igrave; c&oacute; thể gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <h4>&nbsp;</h4>

- Định nghĩa thương hiệu dưới cái nhin của Merck, G.E, Blackstone. / Đánh thức đam mê nghề thợ máy ở Việt Nam vì nhiều cơ hội việc làm

mất việc làm

Làm thế nào để nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này? Tham khảo 10 bước sau đây nếu chẳng may bạn đang rơi vào tình cảnh không có việc làm.

1. Nuông chiều bản thân

Không còn phải dậy sớm để tránh kẹt xe đến chỗ làm, bạn có thể ngủ thêm một chút và dành thời gian tận hưởng những sở thích cá nhân. Hãy làm mới bản thân trước khi quay trở lại với công việc với tình thần tràn đầy hứng khởi.

Công việc khiến cuộc sống trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Có rất nhiều điều phải lo toan: lên lịch tham dự các cuộc họp, thời hạn công việc rượt đuổi, sắp xếp ưu tiên nhiệm vụ và rồi cố gắng cân bằng cuộc sống – công việc,…Hình dung khi không còn phải đến công sở mỗi ngày, bạn không phải lo lắng về những việc kể trên. Bạn có toàn bộ thời gian của mình để làm bất cứ điều gì. Bên cạnh lên kế hoạch tìm việc làm mới, đừng quên tận dụng khoảng thời gian này để nuông chiều bản thân.

2. Thực hành lối sống khỏe mạnh

Cuộc sống công việc khiến bạn khôngthể đến phòng tập mỗi ngày và ăn uống điều độ. Nếu vậy, đây là cơ hội cho bạn. Bắt đầu ngày mới với bài tập thể dục không chỉ mang lại cảm giác khỏe khoắn cả ngày mà còn giúp bạn cải thiện tình hình sức khỏe và tinh thần lạc quan hơn.

3. Suy nghĩ tích cực

Đây chỉ là một giai đoạn ngắn trong suốt cuộc đời của bạn và hãy sử dụng cơ hội này để đánh giá mục tiêu, chuẩn bị bản thân cho giai đoạn tiếp theo và sống khỏe mạnh về thể chất và mạnh mẽ hơn trong tinh thần. Chắc chắn thất nghiệp là khoảng thời gian mệt mỏi và căng thẳng. Tuy nhiên, sẽ chẳng có ích gì nếu bạn suốt ngày ủ rũ, chán nản và than phiền về cuộc sống. Thay vào đó, bạn cần có thái độ tích cực để sử dụng thời gian này một cách có ích nhất.

4. Xác định ngân sách chi tiêu

Lời khuyên cho bạn là xác định thu nhập chính xác của mình, mức chi tiêu và tiết kiệm, từ đó lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý nhất. Mất đi khoản tiền lương mỗi tháng, bạn sẽ gặp không ít khó khăn về tài chính. Đây là lúc cần phải cắt giảm chi tiêu nhiều nhất có thể.

5. Tận dụng các mối quan hệ

Lẩn tránh mọi người vì e ngại tình trạng thất nghiệp của bản thân hoàn toàn là điều-không-nên-làm. Các đồng nghiệp, đối tác công việc cũ, bạn bè và gia đình là những mối quan hệ mà bạn có thể sử dụng để quảng cáo tìm cơ hội việc làm mới. Hãy cho mọi người biết bạn đang tìm việc làm để mọi người có thể giúp đỡ bạn.

6. Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất: hãy kiểm tra xem bạn đủ điều kiện nhận những quyền lợi/trợ cấp thất nghiệp nào. Sau đó, nhanh chóng đăng ký nộp hồ sơ để nhận các quyền lợi này trước khi hết thời hạn cho phép.

7. Cập nhật Résume (hồ sơ xin việc)

Một điều quan trọng nữa, tùy theo vị trí công việc cụ thể mà bạn muốn ứng tuyển, hãy chuẩn bị hồ sơ phù hợp nhất bằng cách sử dụng những từ khóa trong mô tả công việc.

Nếu muốn nhanh chóng tìm được việc làm mới, bạn cần phải cập nhật ngay Resume với các thông tin mới và chính xác nhất. Đừng quên dành thời gian để ‘đánh bóng’ Resume sao cho hấp dẫn nhà tuyển dụng. Rất nhiều hồ sơ bị loại vì những lý do rất ngớ ngẩn như sai lỗi chính tả, sai tên công ty,…

8. Tìm việc làm một cách nghiêm túc

Lướt qua tin đăng tuyển một cách qua loa. Vội vã gửi hồ sơ chưa được chính sửa để phù hợp với vị trí ứng tuyển. Bạn sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình nếu tiếp tục tìm việc theo cách này. Thay vào đó, hãy xem quá trình tìm việc như một việc làm thực sự bằng cách xác định rõ khoảng thời gian trong ngày bạn hoàn toàn tập trung vào tìm kiếm việc làm.

9. Đăng ký một khóa học

Không chỉ giúp hoàn thiện bản thân để tự tin ứng tuyển vào việc làm mới, điều này còn giúp bạn cảm thấy mình không lãng phí thời gian một cách vô ích. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để phát triển những kỹ năng làm việc còn yếu hoặc trau dồi thêm chuyên môn.

10. Nhận tham gia các dự án/việc làm thời vụ

Bạn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm cho hồ sơ của mình và ổn định hình tình tài chính trong giai đoạn khó khăn này. Sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để tìm được một việc làm cố định/toàn thời gian với đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Lúc này, hãy cân nhắc tham gia làm việc theo dự án/công việc thời vụ.

11. Tham gia làm tình nguyện viên

Ngoài ra, những kinh nghiệm này sẽ góp phần làm đẹp Resume của bạn trong mắt nhà tuyển dụng tương lai. Bạn còn có cơ hội mở rộng mối quan hệ khi đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện. Tham gia các hoạt động tình nguyện không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp bạn giải tỏa bớt căng thẳng hơn vì có thể giúp đỡ người khác.

 

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)