Tiến sĩ Laurence Shatkin – chuyên gia nghiên cứu việc làm tạ" /> Tiến sĩ Laurence Shatkin – chuyên gia nghiên cứu việc làm tạ" /> Tiến sĩ Laurence Shatkin – chuyên gia nghiên cứu việc làm tạ" />
Trang:

Bạn muốn một công việc lương cao, ít áp lực thì nên nghĩ tới nghề sau

Thứ năm, 27/02/2020 | 06:23
Thứ năm, 04/06/2018 | 19:40

Bạn muốn một công việc lương cao, ít áp lực thì nên nghĩ tới nghề sau

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiến sĩ Laurence Shatkin &ndash; chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu việc l&agrave;m tại New Jersey (Mỹ) đ&atilde; thực hiện một nghi&ecirc;n cứu để t&igrave;m ra những c&ocirc;ng việc như vậy. &Ocirc;ng so s&aacute;nh lương trung b&igrave;nh v&agrave; mức độ căng thẳng của 767 nghề nghiệp được theo d&otilde;i bởi Bộ Lao động Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, độ stress của mỗi c&ocirc;ng việc được đ&aacute;nh gi&aacute; tr&ecirc;n thang điểm 100. Điểm c&agrave;ng thấp th&igrave; mức độ căng thẳng của c&ocirc;ng vi&ecirc;c đ&oacute; c&agrave;ng &iacute;t. Ti&ecirc;u ch&iacute; n&agrave;y phản &aacute;nh tần suất người lao động bị ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; chịu &aacute;p lực cao trong c&ocirc;ng việc. Số liệu được lấy từ Cơ quan Thống k&ecirc; Lao động Mỹ v&agrave; Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Nghề nghiệp Mỹ (O*NET)</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Nh&agrave; khoa học nghi&ecirc;n cứu thực phẩm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 55,8<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 65.340 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Đảm bảo quy tr&igrave;nh sản xuất n&ocirc;ng phẩm hiệu quả v&agrave; vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Tối thiểu l&agrave; Cử nh&acirc;n</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Nh&agrave; to&aacute;n học</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 57,3<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 103.310 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Nghi&ecirc;n cứu To&aacute;n học cơ bản v&agrave; ứng dụng c&aacute;c phương ph&aacute;p To&aacute;n học v&agrave;o khoa học, quản l&yacute;, v&agrave; c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c. Vận dụng kiến thức To&aacute;n học để giải quyết c&aacute;c vấn đề trong đời sống.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n hoặc Thạc sĩ với những người muốn l&agrave;m việc trong Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&oacute; thể cần bằng Tiến sĩ nếu l&agrave;m việc cho c&ocirc;ng ty tư nh&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Nh&agrave; khoa học ch&iacute;nh trị</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 60,8<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 100.900 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Nghi&ecirc;n cứu nguồn gốc, sự ph&aacute;t triển, ph&acirc;n t&iacute;ch cấu tr&uacute;c cũng như hoạt động của c&aacute;c hệ thống v&agrave; xu hướng ch&iacute;nh trị.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n, k&egrave;m bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về khoa học ch&iacute;nh trị, h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng hoặc một lĩnh vực li&ecirc;n quan.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Nh&agrave; vật l&yacute; học</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 61,3<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 117.040 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c hiện tượng vật l&yacute;, ph&aacute;t triển c&aacute;c l&yacute; thuyết dựa tr&ecirc;n quan s&aacute;t v&agrave; thực nghiệm, t&igrave;m ra phương ph&aacute;p ứng dụng c&aacute;c định luật v&agrave; l&yacute; thuyết vật l&yacute;.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Tiến sĩ cho hầu hết c&aacute;c c&ocirc;ng việc nghi&ecirc;n cứu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. Nh&agrave; thi&ecirc;n văn học</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 62<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 110.440 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Quan s&aacute;t, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; giải th&iacute;ch c&aacute;c hiện tượng thi&ecirc;n văn, gi&uacute;p con người n&acirc;ng cao hiểu biết cơ bản, hoặc &aacute;p dụng những kiến thức đ&oacute; v&agrave;o c&aacute;c vấn đề thực tiễn.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, hầu hết nh&agrave; thi&ecirc;n văn học c&oacute; tr&igrave;nh độ Thạc sĩ v&agrave; Tiến sĩ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6. Nh&agrave; địa học</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 62,5<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 108.420 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh phần, cấu tr&uacute;c v&agrave; c&aacute;c kh&iacute;a cạnh vật l&yacute; kh&aacute;c của Tr&aacute;i Đất.<br /> Y&ecirc;u c&acirc;̀u tr&igrave;nh độ: T&ocirc;́i thi&ecirc;̉u Cử nh&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7. Giảng vi&ecirc;n Luật</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 62,8<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 122.280 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Giảng dạy c&aacute;c kh&oacute;a học về Luật.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n v&agrave; bằng Luật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8. Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thống k&ecirc;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 63,8<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 107.740 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c chi ph&iacute; rủi ro v&agrave; bất ổn t&agrave;i ch&iacute;nh.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n v&agrave; một số b&agrave;i kiểm tra để cấp chứng chỉ h&agrave;nh nghề.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>9. Nh&agrave; ph&aacute;t triển ứng dụng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 65<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 96.260 USD<br /> C&ocirc;ng vi&ecirc;̣c: Phát tri&ecirc;̉n, sáng tạo và chỉnh sửa ph&acirc;̀n m&ecirc;̀m máy tính và những chương trình ti&ecirc;̣n ích chuy&ecirc;n dụng.<br /> Y&ecirc;u c&acirc;̀u tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>10. B&aacute;c sĩ chỉnh răng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 67<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 196.270 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Ki&ecirc;̉m tra, ch&acirc;̉n đoán, đi&ecirc;̀u trị t&acirc;̣t răng so le và dị t&acirc;̣t khoang mi&ecirc;̣ng. Thiết kế v&agrave; chế tạo c&aacute;c dụng cụ chỉnh nha để nắn lại răng, h&agrave;m, nhằm kh&ocirc;i phục v&agrave; duy tr&igrave; c&aacute;c hoạt động b&igrave;nh thường của khoang miệng cũng như cải thiện ngoại h&igrave;nh.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n, bốn năm học tập tại trường nha khoa, v&agrave; một đến hai năm đ&agrave;o tạo h&agrave;nh nghề trong nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="nghề lương cao ít áp lực" src="/Content/editorimages/images/b%c3%a1c-s%c4%a9-r%c4%83ng.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ chỉnh răng l&agrave; nghề c&oacute; lương rất c&aacute;o v&agrave; &iacute;t stress</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>11. Kĩ sư h&agrave;ng hải v&agrave; kiến tr&uacute;c sư hải qu&acirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 67<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 94.040 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Thiết kế, chế tạo v&agrave; bảo tr&igrave; t&agrave;u biển c&aacute;c loại, bao gồm t&agrave;u s&acirc;n bay, t&agrave;u ngầm, thuyền buồm v&agrave; t&agrave;u chở dầu. Kĩ sư h&agrave;ng hải l&agrave;m việc với những hệ thống m&aacute;y m&oacute;c như động cơ đẩy v&agrave; hệ thống l&aacute;i. Kiến tr&uacute;c sư hải qu&acirc;n c&oacute; nhiệm vụ thiết kế cơ bản, gồm h&igrave;nh d&aacute;ng v&agrave; kết cấu th&acirc;n t&agrave;u.<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n (ưu ti&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm thực tế).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>12. Kĩ sư phần cứng m&aacute;y t&iacute;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điểm &aacute;p lực: 67<br /> Lương trung b&igrave;nh năm: 106.930 USD<br /> C&ocirc;ng việc: Nghi&ecirc;n cứu, thiết kế, ph&aacute;t triển, thử nghiệm m&aacute;y t&iacute;nh hoặc c&aacute;c thiết bị li&ecirc;n quan đến m&aacute;y t&iacute;nh cho mục đ&iacute;ch thương mại, c&ocirc;ng nghiệp, qu&acirc;n sự hoặc khoa học&hellip;<br /> Y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n</span></span></p>

- Những lời khuyên về nghề nghiệp mà bạn hiếm khi được nghe / Người tìm việc cần nên biết những sự thật ngỡ ngàng này

Tiến sĩ Laurence Shatkin – chuyên gia nghiên cứu việc làm tại New Jersey (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu để tìm ra những công việc như vậy. Ông so sánh lương trung bình và mức độ căng thẳng của 767 nghề nghiệp được theo dõi bởi Bộ Lao động Mỹ.

Trong đó, độ stress của mỗi công việc được đánh giá trên thang điểm 100. Điểm càng thấp thì mức độ căng thẳng của công viêc đó càng ít. Tiêu chí này phản ánh tần suất người lao động bị phê bình và chịu áp lực cao trong công việc. Số liệu được lấy từ Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ và Trung tâm Thông tin Nghề nghiệp Mỹ (O*NET)

1. Nhà khoa học nghiên cứu thực phẩm

Điểm áp lực: 55,8
Lương trung bình năm: 65.340 USD
Công việc: Đảm bảo quy trình sản xuất nông phẩm hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Yêu cầu trình độ: Tối thiểu là Cử nhân

2. Nhà toán học

Điểm áp lực: 57,3
Lương trung bình năm: 103.310 USD
Công việc: Nghiên cứu Toán học cơ bản và ứng dụng các phương pháp Toán học vào khoa học, quản lý, và các lĩnh vực khác. Vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các vấn đề trong đời sống.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân hoặc Thạc sĩ với những người muốn làm việc trong Chính phủ và có thể cần bằng Tiến sĩ nếu làm việc cho công ty tư nhân.

3. Nhà khoa học chính trị

Điểm áp lực: 60,8
Lương trung bình năm: 100.900 USD
Công việc: Nghiên cứu nguồn gốc, sự phát triển, phân tích cấu trúc cũng như hoạt động của các hệ thống và xu hướng chính trị.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân, kèm bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về khoa học chính trị, hành chính công hoặc một lĩnh vực liên quan.

4. Nhà vật lý học

Điểm áp lực: 61,3
Lương trung bình năm: 117.040 USD
Công việc: Nghiên cứu các hiện tượng vật lý, phát triển các lý thuyết dựa trên quan sát và thực nghiệm, tìm ra phương pháp ứng dụng các định luật và lý thuyết vật lý.
Yêu cầu trình độ: Tiến sĩ cho hầu hết các công việc nghiên cứu.

5. Nhà thiên văn học

Điểm áp lực: 62
Lương trung bình năm: 110.440 USD
Công việc: Quan sát, nghiên cứu và giải thích các hiện tượng thiên văn, giúp con người nâng cao hiểu biết cơ bản, hoặc áp dụng những kiến thức đó vào các vấn đề thực tiễn.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân. Tuy nhiên, hầu hết nhà thiên văn học có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

6. Nhà địa học

Điểm áp lực: 62,5
Lương trung bình năm: 108.420 USD
Công việc: Nghiên cứu thành phần, cấu trúc và các khía cạnh vật lý khác của Trái Đất.
Yêu cầu trình độ: Tối thiểu Cử nhân.

7. Giảng viên Luật

Điểm áp lực: 62,8
Lương trung bình năm: 122.280 USD
Công việc: Giảng dạy các khóa học về Luật.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân và bằng Luật.

8. Chuyên viên thống kê

Điểm áp lực: 63,8
Lương trung bình năm: 107.740 USD
Công việc: Phân tích các chi phí rủi ro và bất ổn tài chính.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân và một số bài kiểm tra để cấp chứng chỉ hành nghề.

9. Nhà phát triển ứng dụng

Điểm áp lực: 65
Lương trung bình năm: 96.260 USD
Công việc: Phát triển, sáng tạo và chỉnh sửa phần mềm máy tính và những chương trình tiện ích chuyên dụng.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân

10. Bác sĩ chỉnh răng

Điểm áp lực: 67
Lương trung bình năm: 196.270 USD
Công việc: Kiểm tra, chẩn đoán, điều trị tật răng so le và dị tật khoang miệng. Thiết kế và chế tạo các dụng cụ chỉnh nha để nắn lại răng, hàm, nhằm khôi phục và duy trì các hoạt động bình thường của khoang miệng cũng như cải thiện ngoại hình.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân, bốn năm học tập tại trường nha khoa, và một đến hai năm đào tạo hành nghề trong nước.

nghề lương cao ít áp lực

Bác sĩ chỉnh răng là nghề có lương rất cáo và ít stress

11. Kĩ sư hàng hải và kiến trúc sư hải quân

Điểm áp lực: 67
Lương trung bình năm: 94.040 USD
Công việc: Thiết kế, chế tạo và bảo trì tàu biển các loại, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, thuyền buồm và tàu chở dầu. Kĩ sư hàng hải làm việc với những hệ thống máy móc như động cơ đẩy và hệ thống lái. Kiến trúc sư hải quân có nhiệm vụ thiết kế cơ bản, gồm hình dáng và kết cấu thân tàu.
Yêu cầu trình độ: Cử nhân (ưu tiên có kinh nghiệm thực tế).

12. Kĩ sư phần cứng máy tính

Điểm áp lực: 67
Lương trung bình năm: 106.930 USD
Công việc: Nghiên cứu, thiết kế, phát triển, thử nghiệm máy tính hoặc các thiết bị liên quan đến máy tính cho mục đích thương mại, công nghiệp, quân sự hoặc khoa học…
Yêu cầu trình độ: Cử nhân


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin