Các bí kíp dưới đây sẽ gi&" /> Các bí kíp dưới đây sẽ gi&" /> Các bí kíp dưới đây sẽ gi&" />
Trang:

Bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn (P.1)

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:20
Thứ sáu, 05/08/2018 | 16:58

Bí kíp đặt câu hỏi phù hợp cho 9 kiểu ứng viên phỏng vấn (P.1)

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c b&iacute; k&iacute;p&nbsp;dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn &ldquo;đọc vị&rdquo; ngay những kiểu ứng vi&ecirc;n thường gặp tr&ecirc;n b&agrave;n phỏng vấn, v&agrave; c&aacute;ch đặt c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp&nbsp;gi&uacute;p bạn chọn được nh&acirc;n tố b&iacute; ẩn c&ocirc;ng ty đang t&igrave;m kiếm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên" src="/Content/editorimages/images/9-kieu-ung-vien.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rất nhiều kiểu ứng vi&ecirc;n m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng phải c&oacute; kỹ năng nhận diện họ</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1.&nbsp;Ứng vi&ecirc;n hay bồn chồn, lo lắng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất dễ d&agrave;ng để nhận diện được kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y qua vẻ bề ngo&agrave;i của họ.&nbsp;Với đ&ocirc;i tay ướt đẫm mồ h&ocirc;i, những c&acirc;u trả lời lắp bắp thiếu tự tin như thể họ đang bị &ldquo;tấn c&ocirc;ng&rdquo; dồn dập, kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y rất dễ khiến bạn nản l&ograve;ng bỏ qua. Tuy nhi&ecirc;n, ẩn dưới một vẻ ngo&agrave;i bồn chồn, lo lắng như thế c&oacute; thể l&agrave; &ldquo;vi&ecirc;n ngọc trai&rdquo; qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; c&ocirc;ng ty bạn mong muốn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể bộc lộ hết khả năng của ứng vi&ecirc;n. Khi mở đầu 1 cuộc phỏng vấn, nh&agrave; tuyển dụng n&ecirc;n tạo ra một kh&ocirc;ng kh&iacute; thoải m&aacute;i cho ứng vi&ecirc;n kiểu n&agrave;y.&nbsp;H&atilde;y bắt đầu đi đường v&ograve;ng với những c&acirc;u hỏi mang t&iacute;nh chất c&aacute; nh&acirc;n như: &ldquo;Chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch l&agrave; g&igrave;?&rdquo;, &ldquo;Kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của bạn l&agrave; khi n&agrave;o?&rdquo;, hay &ldquo;Một trong những bộ phim y&ecirc;u th&iacute;ch của bạn l&agrave; g&igrave;?&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2.&nbsp;Chuy&ecirc;n gia trầm mặc</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đặc điểm nhận diện của kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; giọng n&oacute;i v&ocirc; c&ugrave;ng thỏ thẻ, gần như chẳng ph&aacute;t &acirc;m ra th&agrave;nh tiếng. C&acirc;u trả lời của họ cũng đặc biệt ngắn gọn, chỉ một từ đơn duy nhất.&nbsp;Nhiều nh&agrave; tuyển dụng thường cảm thấy rất kh&oacute; chịu với kiểu ứng vi&ecirc;n như vậy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ứng vi&ecirc;n n&agrave;y thường sống kh&eacute;p k&iacute;n&nbsp;v&agrave; kh&oacute; bộc lộ với người ngo&agrave;i. Phương ph&aacute;p giải quyết những ứng vi&ecirc;n kiểu n&agrave;y đ&oacute; l&agrave;: nh&agrave; tuyển dụng n&ecirc;n thay đổi m&ocirc;i trường phỏng vấn, vừa đặt c&acirc;u hỏi vừa dẫn ứng vi&ecirc;n đi tham quan nơi l&agrave;m việc hoặc mời họ một t&aacute;ch cafe&nbsp;v&agrave; tr&ograve; chuyện đầy ngẫu hứng. C&oacute; thể, đ&oacute; l&agrave; thời điểm họ sẽ sẵn s&agrave;ng mở l&ograve;ng nhiều hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên" src="/Content/editorimages/images/bi-kip-dat-cau-hoi-cho-9-kieu-ung-vien.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng n&ecirc;n kh&ocirc;n kh&eacute;o trong việc đặt c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp cho từng kiểu ứng vi&ecirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3.&nbsp;&ldquo;Hoa hậu&rdquo; th&acirc;n thiện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giống c&aacute;i t&ecirc;n&nbsp;<em>&ldquo;Hoa hậu&rdquo; th&acirc;n thiện</em>, kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng thoải m&aacute;i, dễ gần v&agrave; sở hữu một nh&acirc;n c&aacute;ch tuyệt vời. H&atilde;y qu&ecirc;n đi c&ocirc;ng việc, kiểu người n&agrave;y sẽ khiến bạn muốn kết th&acirc;n với họ ngay lập tức bởi sự h&agrave;i hước, d&iacute; dỏm của họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng n&ecirc;n cẩn thận v&agrave; phải thật r&otilde; r&agrave;ng với kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y. Bởi bạn đang t&igrave;m kiếm ứng vi&ecirc;n c&oacute; năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt chứ kh&ocirc;ng phải ứng vi&ecirc;n h&ograve;a đồng, giao tiếp tốt m&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n k&eacute;m.&nbsp;H&atilde;y r&agrave; so&aacute;t lại những c&acirc;u hỏi cần thiết trong cuộc phỏng vấn, v&agrave; bắt đầu trở lại l&agrave; một nh&agrave; tuyển dụng sắc sảo v&igrave; những lợi &iacute;ch chung của c&ocirc;ng ty nh&eacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4.&nbsp;&ldquo;Đ&agrave;i ph&aacute;t thanh&rdquo; kh&ocirc;ng ngừng nghỉ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; 2 loại của kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y, đ&oacute; l&agrave;: Họ n&oacute;i rất nhiều, chia sẻ một c&aacute;ch kh&ocirc;ng ngừng nghỉ về nhiều vấn đề trong v&agrave; ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc để họ che đi c&aacute;i khuyết điểm của họ. Thứ hai đ&oacute; l&agrave; họ qu&aacute; đam m&ecirc; c&aacute;i c&ocirc;ng đang muốn ứng tuyển v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để họ chia sẻ rất nhiều.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kiểu ứng vi&ecirc;n như thế n&agrave;y rất cần nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;đặt ra cho họ những giới hạn r&otilde; r&agrave;ng. H&atilde;y đưa ra vạch giới hạn cho c&aacute;c c&acirc;u trả lời, v&agrave; y&ecirc;u cầu ứng vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y ngắn gọn trong khoảng từ 30 đến 60 gi&acirc;y</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5.&nbsp;Gọi dạ bảo v&acirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kiểu ứng vi&ecirc;n n&agrave;y thường hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh bằng nụ cười v&agrave; những c&aacute;i gật đầu. D&ugrave; c&oacute; cố gắng, bạn cũng kh&ocirc;ng thể l&agrave;m họ n&oacute;i lời phản đối bạn được.&nbsp;Kiểu ứng vi&ecirc;n n&ecirc;n tuy biểu hiện bề ngo&agrave;i l&agrave; như thế nhưng thực chất, vẫn c&oacute; những quan điểm bạn n&ecirc;u ra buộc phải khiến họ suy nghĩ lại hoặc kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh. Bạn n&ecirc;n đặt những c&acirc;u hỏi mang t&iacute;nh mở rộng, để họ c&oacute; những nhận định ri&ecirc;ng v&agrave; từ đ&oacute; bạn sẽ khai th&aacute;c s&acirc;u hơn về kỹ năng của họ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>(C&ograve;n tiếp)</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Những dấu hiệu cho thấy bạn có một buổi phỏng vấn thất bại / Những lỗi ngôn ngữ cơ thể cần tránh trong buổi phỏng vấn

Các bí kíp dưới đây sẽ giúp bạn “đọc vị” ngay những kiểu ứng viên thường gặp trên bàn phỏng vấn, và cách đặt câu hỏi phù hợp giúp bạn chọn được nhân tố bí ẩn công ty đang tìm kiếm.

Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên

Rất nhiều kiểu ứng viên mà nhà tuyển dụng phải có kỹ năng nhận diện họ

1. Ứng viên hay bồn chồn, lo lắng

Rất dễ dàng để nhận diện được kiểu ứng viên này qua vẻ bề ngoài của họ. Với đôi tay ướt đẫm mồ hôi, những câu trả lời lắp bắp thiếu tự tin như thể họ đang bị “tấn công” dồn dập, kiểu ứng viên này rất dễ khiến bạn nản lòng bỏ qua. Tuy nhiên, ẩn dưới một vẻ ngoài bồn chồn, lo lắng như thế có thể là “viên ngọc trai” quý báu mà công ty bạn mong muốn.

Để nhà tuyển dụng có thể bộc lộ hết khả năng của ứng viên. Khi mở đầu 1 cuộc phỏng vấn, nhà tuyển dụng nên tạo ra một không khí thoải mái cho ứng viên kiểu này. Hãy bắt đầu đi đường vòng với những câu hỏi mang tính chất cá nhân như: “Chương trình truyền hình yêu thích là gì?”, “Kỳ nghỉ tuyệt vời nhất của bạn là khi nào?”, hay “Một trong những bộ phim yêu thích của bạn là gì?”.

2. Chuyên gia trầm mặc

Đặc điểm nhận diện của kiểu ứng viên này đó là giọng nói vô cùng thỏ thẻ, gần như chẳng phát âm ra thành tiếng. Câu trả lời của họ cũng đặc biệt ngắn gọn, chỉ một từ đơn duy nhất. Nhiều nhà tuyển dụng thường cảm thấy rất khó chịu với kiểu ứng viên như vậy.

Ứng viên này thường sống khép kín và khó bộc lộ với người ngoài. Phương pháp giải quyết những ứng viên kiểu này đó là: nhà tuyển dụng nên thay đổi môi trường phỏng vấn, vừa đặt câu hỏi vừa dẫn ứng viên đi tham quan nơi làm việc hoặc mời họ một tách cafe và trò chuyện đầy ngẫu hứng. Có thể, đó là thời điểm họ sẽ sẵn sàng mở lòng nhiều hơn.

Bí kíp đặt câu hỏi cho 9 kiểu ứng viên

Nhà tuyển dụng nên khôn khéo trong việc đặt câu hỏi phù hợp cho từng kiểu ứng viên

3. “Hoa hậu” thân thiện

Giống cái tên “Hoa hậu” thân thiện, kiểu ứng viên này sẽ vô cùng thoải mái, dễ gần và sở hữu một nhân cách tuyệt vời. Hãy quên đi công việc, kiểu người này sẽ khiến bạn muốn kết thân với họ ngay lập tức bởi sự hài hước, dí dỏm của họ.

Nhà tuyển dụng nên cẩn thận và phải thật rõ ràng với kiểu ứng viên này. Bởi bạn đang tìm kiếm ứng viên có năng lực chuyên môn tốt chứ không phải ứng viên hòa đồng, giao tiếp tốt mà chuyên môn kém. Hãy rà soát lại những câu hỏi cần thiết trong cuộc phỏng vấn, và bắt đầu trở lại là một nhà tuyển dụng sắc sảo vì những lợi ích chung của công ty nhé.

4. “Đài phát thanh” không ngừng nghỉ

Có 2 loại của kiểu ứng viên này, đó là: Họ nói rất nhiều, chia sẻ một cách không ngừng nghỉ về nhiều vấn đề trong và ngoài công việc để họ che đi cái khuyết điểm của họ. Thứ hai đó là họ quá đam mê cái công đang muốn ứng tuyển và đây là cơ hội để họ chia sẻ rất nhiều.

Kiểu ứng viên như thế này rất cần nhà tuyển dụng đặt ra cho họ những giới hạn rõ ràng. Hãy đưa ra vạch giới hạn cho các câu trả lời, và yêu cầu ứng viên trình bày ngắn gọn trong khoảng từ 30 đến 60 giây

5. Gọi dạ bảo vâng

Kiểu ứng viên này thường hưởng ứng nhiệt tình bằng nụ cười và những cái gật đầu. Dù có cố gắng, bạn cũng không thể làm họ nói lời phản đối bạn được. Kiểu ứng viên nên tuy biểu hiện bề ngoài là như thế nhưng thực chất, vẫn có những quan điểm bạn nêu ra buộc phải khiến họ suy nghĩ lại hoặc không đồng tình. Bạn nên đặt những câu hỏi mang tính mở rộng, để họ có những nhận định riêng và từ đó bạn sẽ khai thác sâu hơn về kỹ năng của họ.

(Còn tiếp)

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin