Bạn thắc mắc vì sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc " /> Bạn thắc mắc vì sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc " /> Bạn thắc mắc vì sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc " />
Trang:

Tại sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc của bạn?

Thứ năm, 09/04/2020 | 01:33
Thứ năm, 02/08/2018 | 09:31

Tại sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc của bạn?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn thắc mắc v&igrave; sao nh&agrave; tuyển dụng kh&ocirc;ng phản hồi hồ sơ xin việc của m&igrave;nh? Trong khi bạn đ&atilde; gửi CV cho rất nhiều c&ocirc;ng ty doanh nghiệp. Vậy việc n&agrave;y l&agrave; thế n&agrave;o? N&oacute; c&oacute; li&ecirc;n quan g&igrave; đến quy tr&igrave;nh x&eacute;t duyệt hồ sơ hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng thường khi ứng tuyển một vị tr&iacute; tr&ecirc;n c&aacute;c trang website việc l&agrave;m, CV của bạn sẽ được chuyển ngay đến hộp thư email của nh&agrave; tuyển dụng. Kh&ocirc;ng cần th&ocirc;ng qua bất cứ &ldquo;r&agrave;o cản&rdquo; hay b&ecirc;n trung gian kiểm duyệt n&agrave;o. Bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; người duy nhất đ&acirc;u. Đ&atilde; rất nhiều người từng trải qua cảm gi&aacute;c chờ đợi m&ograve;n mỏi. Sau khi gửi hồ sơ xin việc m&agrave; kh&ocirc;ng hề nhận được phản hồi n&agrave;o từ nh&agrave; tuyển dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi nh&agrave; tuyển dụng thấy bạn l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n tiềm năng cho vị tr&iacute; đ&oacute;, họ sẽ phản hồi cho bạn ngay. Bằng c&aacute;ch gọi điện thoại trực tiếp hoặc trả lời qua tin nhắn hoặc gửi email cho bạn. Nếu bạn gửi hồ sơ m&agrave; vẫn kh&ocirc;ng nhận được phản hồi n&agrave;o, khả năng lớn nhất l&agrave; bạn đ&atilde; kh&ocirc;ng được lựa chọn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tất nhi&ecirc;n, trong một thế giới l&yacute; tưởng, mỗi ứng vi&ecirc;n đều sẽ nhận được phản hồi từ nh&agrave; tuyển dụng. D&ugrave; l&agrave; từ chối hay chấp nhận hồ sơ của ứng vi&ecirc;n t&igrave;m việc. Tuy nhi&ecirc;n thực tế, bộ phận nh&acirc;n sự v&agrave; tuyển dụng ở nhiều c&ocirc;ng ty vừa v&agrave; nhỏ ở Việt Nam vẫn c&ograve;n thiếu c&aacute;c c&ocirc;ng cụ tự động để trả lời cho h&agrave;ng trăm hồ sơ xin việc họ nhận được.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phụ thuộc nhiều yếu tố</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc&nbsp;nh&agrave; tuyển dụng&nbsp;phản hồi hồ sơ của bạn. Ngo&agrave;i nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; do kỹ năng hay kinh nghiệm của bạn kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp hoặc chưa đ&aacute;p ứng đủ.Nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến thứ hai đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hồ sơ xin việc của bạn. Nhiều bạn qu&aacute; chăm ch&uacute;t cho phần thiết kế hồ sơ m&agrave; bỏ qua phần quan trọng nhất l&agrave; nội dung. Cũng c&oacute; bạn tr&igrave;nh b&agrave;y nội dung qu&aacute; chi tiết đến nỗi dư thừa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Như đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y ở tr&ecirc;n, hầu hết c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng tại Việt Nam thiếu c&aacute;c c&ocirc;ng cụ tự động h&oacute;a để kiểm duyệt v&agrave; r&agrave; so&aacute;t hồ sơ xin việc của ứng vi&ecirc;n. Do đ&oacute;, những hồ sơ gi&uacute;p họ nắm được &yacute; ch&iacute;nh khi chỉ nh&igrave;n lướt qua l&agrave; những hồ sơ c&oacute; cơ hội được c&acirc;n nhắc nhất. Vậy n&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y hồ sơ thế n&agrave;o để dễ d&agrave;ng lọt v&agrave;o mắt xanh của nh&agrave; tuyển dụng? H&atilde;y ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c phần sau đ&acirc;y:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chuẩn bị văn bản cho hồ sơ xin việc</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sử dụng định dạng .doc thay v&igrave; .docx</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều c&ocirc;ng ty tại Việt Nam vẫn chưa cập nhật c&aacute;c bản phần mềm n&acirc;ng cấp. Nếu bạn d&ugrave;ng định dạng mới .docx , nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng đọc được. V&agrave; họ sẽ để CV của bạn qua một b&ecirc;n. Điều n&agrave;y v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave;m mất đi cơ hội của bạn. Để chắc chắn, h&atilde;y sử dụng file .doc cho CV của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng file excel để l&agrave;m CV v&igrave; tr&ocirc;ng hồ sơ của bạn sẽ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp. Tốt nhất bạn n&ecirc;n d&ugrave;ng định dạng .doc hoặc .pdf.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng d&ugrave;ng những form mẫu CV chung hoặc form mẫu CV của một nh&agrave; tuyển dụng n&agrave;o kh&aacute;c</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những form mẫu CV chung&nbsp;thường&nbsp;l&agrave; một dạng của sơ yếu l&yacute; lịch. C&oacute; qu&aacute; nhiều th&ocirc;ng tin m&agrave; hầu hết những th&ocirc;ng tin n&agrave;y nh&agrave; tuyển dụng kh&ocirc;ng cần thiết phải đọc. Khi d&ugrave;ng những form mẫu chung n&agrave;y, nh&agrave; tuyển dụng sẽ kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự chuy&ecirc;n nghiệp của bạn. Trong thời đại ng&agrave;y nay, CV theo form mẫu đ&atilde; lỗi thời v&agrave; thể hiện sựcthiếu tư duy độc lập của bạn. H&atilde;y tự m&igrave;nh l&agrave;m một CV ri&ecirc;ng. Kh&ocirc;ng nhất thiết phải thiết kế ho&agrave;nh tr&aacute;ng nhưng phải mang dấu ấn c&aacute; nh&acirc;n của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nội dung hồ sơ&nbsp;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nhấn mạnh đến th&agrave;nh t&iacute;ch của bạn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu chỉ đơn giản liệt k&ecirc; c&aacute;c c&ocirc;ng việc bạn đ&atilde; l&agrave;m th&igrave; hồ sơ của bạn cũng giống như h&agrave;ng trăm hồ sơ kh&aacute;c. Với từng c&ocirc;ng việc, bạn h&atilde;y n&ecirc;u bật th&agrave;nh t&iacute;ch của bạn. L&agrave;m cho n&oacute; nổi bật trong hồ sơ để nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể thấy ngay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Vì sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc của bạn?" src="/Content/editorimages/images/danh-ba-viec-lam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y tập trung v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng việc v&agrave; kỹ năng m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng đang t&igrave;m kiếm.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>D&ugrave;ng từ kh&oacute;a kỹ năng v&agrave; c&ocirc;ng việc m&agrave; tuyển dụng đang t&igrave;m kiếm</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n lan man trong hồ sơ. H&atilde;y tập trung v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng việc v&agrave; kỹ năng m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng đang t&igrave;m kiếm. D&ugrave;ng những từ kh&oacute;a (keyword) đ&oacute; trong hồ sơ để nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể t&igrave;m thấy nhanh ch&oacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Liệt k&ecirc; c&aacute;c đầu mục c&ocirc;ng việc bạn đ&atilde; l&agrave;m</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều bạn chỉ đơn giản ghi vị tr&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng ty m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m. Nhưng kh&ocirc;ng liệt k&ecirc; c&aacute;c c&ocirc;ng việc m&igrave;nh l&agrave;m trong vị tr&iacute; đ&oacute;. Nh&agrave; tuyển dụng sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n kh&aacute;i qu&aacute;t về những g&igrave; bạn phụ tr&aacute;ch. Từ đ&oacute;&nbsp;kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; được bạn&nbsp;c&oacute; th&iacute;ch hợp với vị tr&iacute; m&agrave; họ đang tuyển hay kh&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng bao giờ d&ugrave;ng h&igrave;nh ảnh &ldquo;nh&iacute; nhảnh&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; h&igrave;nh chụp ch&acirc;n dung chuy&ecirc;n nghiệp, h&atilde;y d&ugrave;ng những bức h&igrave;nh thể hiện sự nghi&ecirc;m t&uacute;c. Đừng bao giờ lấy h&igrave;nh chụp selfie của bạn để đưa v&agrave;o CV.</span></span></p>

- Viết tiêu đề email ứng tuyển như thế nào cho phù hợp? / Cách để bạn trông thật tự tin khi đi phỏng vấn xin việc

Bạn thắc mắc vì sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc của mình? Trong khi bạn đã gửi CV cho rất nhiều công ty doanh nghiệp. Vậy việc này là thế nào? Nó có liên quan gì đến quy trình xét duyệt hồ sơ hay không?

Thông thường khi ứng tuyển một vị trí trên các trang website việc làm, CV của bạn sẽ được chuyển ngay đến hộp thư email của nhà tuyển dụng. Không cần thông qua bất cứ “rào cản” hay bên trung gian kiểm duyệt nào. Bạn không phải là người duy nhất đâu. Đã rất nhiều người từng trải qua cảm giác chờ đợi mòn mỏi. Sau khi gửi hồ sơ xin việc mà không hề nhận được phản hồi nào từ nhà tuyển dụng.

Khi nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí đó, họ sẽ phản hồi cho bạn ngay. Bằng cách gọi điện thoại trực tiếp hoặc trả lời qua tin nhắn hoặc gửi email cho bạn. Nếu bạn gửi hồ sơ mà vẫn không nhận được phản hồi nào, khả năng lớn nhất là bạn đã không được lựa chọn.

Tất nhiên, trong một thế giới lý tưởng, mỗi ứng viên đều sẽ nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng. Dù là từ chối hay chấp nhận hồ sơ của ứng viên tìm việc. Tuy nhiên thực tế, bộ phận nhân sự và tuyển dụng ở nhiều công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam vẫn còn thiếu các công cụ tự động để trả lời cho hàng trăm hồ sơ xin việc họ nhận được.

Phụ thuộc nhiều yếu tố

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc nhà tuyển dụng phản hồi hồ sơ của bạn. Ngoài nguyên nhân chính là do kỹ năng hay kinh nghiệm của bạn không phù hợp hoặc chưa đáp ứng đủ.Nguyên nhân phổ biến thứ hai đó chính là hồ sơ xin việc của bạn. Nhiều bạn quá chăm chút cho phần thiết kế hồ sơ mà bỏ qua phần quan trọng nhất là nội dung. Cũng có bạn trình bày nội dung quá chi tiết đến nỗi dư thừa.

Như đã trình bày ở trên, hầu hết các nhân viên tuyển dụng tại Việt Nam thiếu các công cụ tự động hóa để kiểm duyệt và rà soát hồ sơ xin việc của ứng viên. Do đó, những hồ sơ giúp họ nắm được ý chính khi chỉ nhìn lướt qua là những hồ sơ có cơ hội được cân nhắc nhất. Vậy nên trình bày hồ sơ thế nào để dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng? Hãy chú ý đến các phần sau đây:

Chuẩn bị văn bản cho hồ sơ xin việc

Sử dụng định dạng .doc thay vì .docx

Nhiều công ty tại Việt Nam vẫn chưa cập nhật các bản phần mềm nâng cấp. Nếu bạn dùng định dạng mới .docx , nhà tuyển dụng có thể sẽ không đọc được. Và họ sẽ để CV của bạn qua một bên. Điều này vô tình làm mất đi cơ hội của bạn. Để chắc chắn, hãy sử dụng file .doc cho CV của mình.

Không nên dùng file excel để làm CV vì trông hồ sơ của bạn sẽ không chuyên nghiệp. Tốt nhất bạn nên dùng định dạng .doc hoặc .pdf.

Đừng dùng những form mẫu CV chung hoặc form mẫu CV của một nhà tuyển dụng nào khác

Những form mẫu CV chung thường là một dạng của sơ yếu lý lịch. Có quá nhiều thông tin mà hầu hết những thông tin này nhà tuyển dụng không cần thiết phải đọc. Khi dùng những form mẫu chung này, nhà tuyển dụng sẽ không đánh giá cao sự chuyên nghiệp của bạn. Trong thời đại ngày nay, CV theo form mẫu đã lỗi thời và thể hiện sựcthiếu tư duy độc lập của bạn. Hãy tự mình làm một CV riêng. Không nhất thiết phải thiết kế hoành tráng nhưng phải mang dấu ấn cá nhân của bạn.

Nội dung hồ sơ 

Nhấn mạnh đến thành tích của bạn

Nếu chỉ đơn giản liệt kê các công việc bạn đã làm thì hồ sơ của bạn cũng giống như hàng trăm hồ sơ khác. Với từng công việc, bạn hãy nêu bật thành tích của bạn. Làm cho nó nổi bật trong hồ sơ để nhà tuyển dụng có thể thấy ngay.

Vì sao nhà tuyển dụng không phản hồi hồ sơ xin việc của bạn?

Hãy tập trung vào các công việc và kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Dùng từ khóa kỹ năng và công việc mà tuyển dụng đang tìm kiếm

Không nên lan man trong hồ sơ. Hãy tập trung vào các công việc và kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Dùng những từ khóa (keyword) đó trong hồ sơ để nhà tuyển dụng có thể tìm thấy nhanh chóng.

Liệt kê các đầu mục công việc bạn đã làm

Nhiều bạn chỉ đơn giản ghi vị trí và công ty mình đã làm. Nhưng không liệt kê các công việc mình làm trong vị trí đó. Nhà tuyển dụng sẽ không có cái nhìn khái quát về những gì bạn phụ trách. Từ đó không đánh giá được bạn có thích hợp với vị trí mà họ đang tuyển hay không.

Đừng bao giờ dùng hình ảnh “nhí nhảnh”

Nếu không có hình chụp chân dung chuyên nghiệp, hãy dùng những bức hình thể hiện sự nghiêm túc. Đừng bao giờ lấy hình chụp selfie của bạn để đưa vào CV.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin