Công ty Bất động sản Frasers Property - cánh tay đầu tư của tỷ phú" /> Công ty Bất động sản Frasers Property - cánh tay đầu tư của tỷ phú" /> Công ty Bất động sản Frasers Property - cánh tay đầu tư của tỷ phú" />
Trang:

Công ty Bất động sản của Chủ tịch Sabeco thâu tóm Phú An Điền

Thứ bảy, 29/02/2020 | 10:54
Thứ bảy, 24/07/2018 | 20:52

Công ty Bất động sản của Chủ tịch Sabeco thâu tóm Phú An Điền

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty Bất động sản Frasers Property - c&aacute;nh tay đầu tư của tỷ ph&uacute; Th&aacute;i Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, &ocirc;ng chủ Sabeco hiện nay, th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ mua 75% cổ phần tại C&ocirc;ng ty Cổ phần Địa ốc Ph&uacute; An Điền (PAD) với gi&aacute; 799 tỷ đồng (34,3 triệu USD).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Frasers Property&nbsp;được ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n Sở giao dịch Chứng kho&aacute;n Singapore (SGX). Th&ocirc;ng tin từ SGX cho biết giao dịch được thực hiện th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng ty con tại Việt Nam l&agrave; Frasers Property Investments. Frasers Property Investments sẽ k&yacute; thỏa thuận mua cổ phần c&oacute; điều kiện với C&ocirc;ng ty TNHH Bất động sản Trần Th&aacute;i&nbsp; để mua lại 45 triệu cổ phần (75%) tại PAD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Frasers Property, việc định gi&aacute; PAD dựa tr&ecirc;n dựa tr&ecirc;n gi&aacute; trị t&agrave;i sản r&ograve;ng ước t&iacute;nh của PAD. PAD đang ph&aacute;t triển dự &aacute;n khu d&acirc;n cư v&agrave; thương mại tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Phú An Điền bị chủ tịch Sabeco thâu tóm" src="/Content/editorimages/images/thau-tom-Phu-An-Dien.gif" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Frasers Property được coi l&agrave; c&aacute;nh tay đầu tư của&nbsp;tỷ ph&uacute; Th&aacute;i Lan Charoen Sirivadhanabhakdi&nbsp;&ndash; &ocirc;ng chủ của&nbsp;Sabeco&nbsp;hiện nay.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Frasers Property l&agrave; đơn vị ph&aacute;t triển bất động sản thuộc Frasers Centrepoint Limited (FCL)- &nbsp;tập đo&agrave;n bất động sản đa quốc gia c&oacute; trụ sở tại Singapore. Tập đo&agrave;n n&agrave;y sở hữu nhiều sản phẩm, từ b&aacute;n lẻ, văn ph&ograve;ng, c&ocirc;ng nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng. FCL hiện đang c&oacute; mặt ở hơn 80 th&agrave;nh phố từ ch&acirc;u &Aacute; đến ch&acirc;u &Uacute;c, ch&acirc;u &Acirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Frasers Property đầu tư v&agrave;o Việt Nam từ năm 1999 th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng ty con l&agrave; Frasers Property Việt Nam, với việc ph&aacute;t triển dự &aacute;n t&ograve;a nh&agrave; văn ph&ograve;ng / b&aacute;n lẻ 22 tầng - M&ecirc; Linh Point Tower ở quận 1, Khu thương mại trung t&acirc;m của TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước thương vụ&nbsp;mua lại 75% cổ phần tại Ph&uacute; An Điền, Frasers Property đ&atilde; chi hơn 400 tỷ đồng (18 triệu USD) để th&acirc;u t&oacute;m 24 triệu cổ phần (tương đương 75%) của C&ocirc;ng ty Cổ phần Bất động sản Ph&uacute; An Khang - một th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Trần Th&aacute;i. Ph&uacute; An Khang đang ph&aacute;t triển một dự &aacute;n nh&agrave; ở kết hợp với thương mại ở quận 2, TP. HCM.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trần Th&aacute;i bắt đầu hoạt động từ năm 2001 trong c&aacute;c lĩnh vực bất động sản, kh&aacute;ch sạn v&agrave; khu nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, trồng c&acirc;y cao su v&agrave; chế biến gỗ, sản xuất vật liệu x&acirc;y dựng v&agrave; h&agrave;ng trang tr&iacute; nội thất.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trần Th&aacute;i l&agrave; chủ đầu tư của nhiều dự &aacute;n lớn như khu đ&ocirc; thị cao cấp Trần Th&aacute;i Village rộng 13,6 ha nằm cạnh Ph&uacute; Mỹ Hưng; dự &aacute;n Ph&uacute; An quy m&ocirc; 3,2 ha tại quận Thủ Đức; li&ecirc;n doanh với Tiến Phước v&agrave; Keppel Land thực hiện dự &aacute;n hạng sang Palm City tại quận 2.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Trần Th&aacute;i sở hữu Tran Thai Marina Resort &amp; Villas si&ecirc;u sang rộng 41 ha v&agrave; Khu du lịch Cửa Cạn 26,5 ha ở Ph&uacute; Quốc; khu nghỉ dưỡng Trần Th&aacute;i Cam Ranh quy m&ocirc; 27,5 ha ở Kh&aacute;nh Ho&agrave;; đảo c&ocirc;ng vi&ecirc;n - sinh th&aacute;i Đ&ocirc;ng Hồ rộng 33 ha ở H&agrave; Ti&ecirc;n; đồng sở hữu kh&aacute;ch sạn 5 sao Le Meridien theo ti&ecirc;u chuẩn quốc tế đầu ti&ecirc;n tại TP. HCM.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, Trần Th&aacute;i c&ograve;n sở hữu 16.000 ha cao su tại Camphuchia v&agrave; nh&agrave; m&aacute;y cấu kiện b&ecirc; t&ocirc;ng c&ocirc;ng suất 680.000 m3 năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2018, thị trường bất động sản của Việt Nam đ&atilde; đ&oacute;n khoảng 5,54 tỷ USD vốn nước ngo&agrave;i, chiếm 27,3% tổng đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i (FDI), theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngo&agrave;i, Bộ Kế hoạch &amp; Đầu tư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giống như nhiều thị trường mới nổi kh&aacute;c, hoạt động s&aacute;p nhập v&agrave; mua lại (M&amp;A) bất động sản tại Việt Nam đang rất s&ocirc;i động. Trong qu&yacute; I/2018, tổng gi&aacute; trị M&amp;A trong ng&agrave;nh bất động sản của Việt Nam đ&atilde; đạt tổng cộng 200 triệu USD, theo ước t&iacute;nh của JLL.</span></span></p>

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) bị Thanh tra tài sản / Lợi nhuận EVN năm 2017 tăng 8.145 tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2016

Công ty Bất động sản Frasers Property - cánh tay đầu tư của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, ông chủ Sabeco hiện nay, thông báo sẽ mua 75% cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Phú An Điền (PAD) với giá 799 tỷ đồng (34,3 triệu USD).

Frasers Property được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Thông tin từ SGX cho biết giao dịch được thực hiện thông qua công ty con tại Việt Nam là Frasers Property Investments. Frasers Property Investments sẽ ký thỏa thuận mua cổ phần có điều kiện với Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái  để mua lại 45 triệu cổ phần (75%) tại PAD.

Theo Frasers Property, việc định giá PAD dựa trên dựa trên giá trị tài sản ròng ước tính của PAD. PAD đang phát triển dự án khu dân cư và thương mại tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Phú An Điền bị chủ tịch Sabeco thâu tóm

Frasers Property được coi là cánh tay đầu tư của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – ông chủ của Sabeco hiện nay.

Frasers Property là đơn vị phát triển bất động sản thuộc Frasers Centrepoint Limited (FCL)-  tập đoàn bất động sản đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Tập đoàn này sở hữu nhiều sản phẩm, từ bán lẻ, văn phòng, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng. FCL hiện đang có mặt ở hơn 80 thành phố từ châu Á đến châu Úc, châu Âu.

Frasers Property đầu tư vào Việt Nam từ năm 1999 thông qua công ty con là Frasers Property Việt Nam, với việc phát triển dự án tòa nhà văn phòng / bán lẻ 22 tầng - Mê Linh Point Tower ở quận 1, Khu thương mại trung tâm của TP. Hồ Chí Minh.

Trước thương vụ mua lại 75% cổ phần tại Phú An Điền, Frasers Property đã chi hơn 400 tỷ đồng (18 triệu USD) để thâu tóm 24 triệu cổ phần (tương đương 75%) của Công ty Cổ phần Bất động sản Phú An Khang - một thành viên khác của Trần Thái. Phú An Khang đang phát triển một dự án nhà ở kết hợp với thương mại ở quận 2, TP. HCM.

Trần Thái bắt đầu hoạt động từ năm 2001 trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, trồng cây cao su và chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất.

Trần Thái là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn như khu đô thị cao cấp Trần Thái Village rộng 13,6 ha nằm cạnh Phú Mỹ Hưng; dự án Phú An quy mô 3,2 ha tại quận Thủ Đức; liên doanh với Tiến Phước và Keppel Land thực hiện dự án hạng sang Palm City tại quận 2.

Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Trần Thái sở hữu Tran Thai Marina Resort & Villas siêu sang rộng 41 ha và Khu du lịch Cửa Cạn 26,5 ha ở Phú Quốc; khu nghỉ dưỡng Trần Thái Cam Ranh quy mô 27,5 ha ở Khánh Hoà; đảo công viên - sinh thái Đông Hồ rộng 33 ha ở Hà Tiên; đồng sở hữu khách sạn 5 sao Le Meridien theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại TP. HCM.

Ngoài ra, Trần Thái còn sở hữu 16.000 ha cao su tại Camphuchia và nhà máy cấu kiện bê tông công suất 680.000 m3 năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản của Việt Nam đã đón khoảng 5,54 tỷ USD vốn nước ngoài, chiếm 27,3% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Giống như nhiều thị trường mới nổi khác, hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) bất động sản tại Việt Nam đang rất sôi động. Trong quý I/2018, tổng giá trị M&A trong ngành bất động sản của Việt Nam đã đạt tổng cộng 200 triệu USD, theo ước tính của JLL.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin