Ant Financial hiện có khoảng 870 triệu người dùng thường xuyên tr" /> Ant Financial hiện có khoảng 870 triệu người dùng thường xuyên tr" /> Ant Financial hiện có khoảng 870 triệu người dùng thường xuyên tr" />
Trang:

Công ty tài chính Ant Financial của Jack Ma được đầu tư 14 tỷ USD

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:07
Thứ sáu, 08/06/2018 | 17:34

Công ty tài chính Ant Financial của Jack Ma được đầu tư 14 tỷ USD

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ant Financial hiện c&oacute; khoảng 870 triệu người d&ugrave;ng thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n cầu v&agrave; sẽ&nbsp; mở rộng thị trường sau khi nhận th&ecirc;m vốn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Doanh nghiệp n&agrave;y vừa th&ocirc;ng b&aacute;o, đ&atilde; huy động được 14 tỷ USD từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tại Trung Quốc v&agrave; nước ngo&agrave;i. Với số tiền n&agrave;y, c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh của Jack Ma c&oacute; kế hoạch đẩy mạnh ph&aacute;t triển c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; mở rộng thị trường tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ứng dụng Alipay của Ant Financial đang cạnh tranh quyết liệt với WeChat Pay của Tencent để trở th&agrave;nh lựa chọn h&agrave;ng đầu của h&agrave;ng trăm triệu người Trung Quốc. Tại đất nước n&agrave;y, ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều người d&ugrave;ng ứng dụng thanh to&aacute;n tr&ecirc;n smartphone thay cho tiền mặt để mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng từ thức ăn đường phố cho đến trong si&ecirc;u thị&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số nh&agrave; đầu tư mới của Ant Financial trong v&ograve;ng huy động vốn lần n&agrave;y bao gồm c&aacute;c doanh nghiệp lớn như Carlyle Group, GIC, Temasek.Ant Financial kh&ocirc;ng tiết lộ tổng gi&aacute; trị của v&ograve;ng gọi vốn mới. Tuy nhi&ecirc;n, b&aacute;o c&aacute;o trước đ&oacute; của c&ocirc;ng ty n&agrave;y cho biết, n&oacute; sẽ đạt gi&aacute; trị khoảng 150 tỷ USD, cao hơn vốn h&oacute;a thị trường của Goldman Sachs. C&aacute;ch đ&acirc;y 4 năm, Alibaba cũng đạt gi&aacute; trị 168 tỷ USD khi ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n New York.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Công ty tài chính Ant Financial của Jack Ma" src="/Content/editorimages/images/alipay.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Alipay đang c&oacute; 870 triệu người d&ugrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&iacute;nh đến hết th&aacute;ng 3 năm nay, Alipay v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c đ&atilde; c&oacute; 870 triệu người d&ugrave;ng thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n cầu. Tuy nhi&ecirc;n, doanh nghiệp của Jack Ma cũng gặp kh&oacute; trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện tại Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; phải từ bỏ vụ đấu gi&aacute; Money Gram sau khi kh&ocirc;ng nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Đầu tư nước ngo&agrave;i của Mỹ. C&aacute;c nh&agrave; lập ph&aacute;p tại Mỹ cho rằng, vụ mua b&aacute;n n&agrave;y c&oacute; thể gi&uacute;p Ch&iacute;nh phủ Trung Quốc tiếp cận thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh Mỹ. Khi đ&oacute;, Ant Financial đ&aacute;p trả: &ldquo;C&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng thuộc sở hữu hay bị điều h&agrave;nh bởi Ch&iacute;nh phủ Trung Quốc&rdquo;.</span></span></p>

- Hệ thống cửa hàng không nhân viên đã được chính phủ Nhật Bản áp dụng / Cán bộ của tập đoàn Viettel bị buộc tội gian lận ở Tanzania

Ant Financial hiện có khoảng 870 triệu người dùng thường xuyên trên toàn cầu và sẽ  mở rộng thị trường sau khi nhận thêm vốn.

Doanh nghiệp này vừa thông báo, đã huy động được 14 tỷ USD từ các nhà đầu tư tại Trung Quốc và nước ngoài. Với số tiền này, công ty tài chính của Jack Ma có kế hoạch đẩy mạnh phát triển các công nghệ mới và mở rộng thị trường trên toàn cầu.

Ứng dụng Alipay của Ant Financial đang cạnh tranh quyết liệt với WeChat Pay của Tencent để trở thành lựa chọn hàng đầu của hàng trăm triệu người Trung Quốc. Tại đất nước này, ngày càng nhiều người dùng ứng dụng thanh toán trên smartphone thay cho tiền mặt để mua các mặt hàng từ thức ăn đường phố cho đến trong siêu thị…

Một số nhà đầu tư mới của Ant Financial trong vòng huy động vốn lần này bao gồm các doanh nghiệp lớn như Carlyle Group, GIC, Temasek.Ant Financial không tiết lộ tổng giá trị của vòng gọi vốn mới. Tuy nhiên, báo cáo trước đó của công ty này cho biết, nó sẽ đạt giá trị khoảng 150 tỷ USD, cao hơn vốn hóa thị trường của Goldman Sachs. Cách đây 4 năm, Alibaba cũng đạt giá trị 168 tỷ USD khi niêm yết trên thị trường chứng khoán New York.

Công ty tài chính Ant Financial của Jack Ma

Alipay đang có 870 triệu người dùng trên toàn cầu.

Tính đến hết tháng 3 năm nay, Alipay và các đối tác đã có 870 triệu người dùng thường xuyên trên toàn cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp của Jack Ma cũng gặp khó trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện tại Mỹ.

Công ty này đã phải từ bỏ vụ đấu giá Money Gram sau khi không nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Mỹ. Các nhà lập pháp tại Mỹ cho rằng, vụ mua bán này có thể giúp Chính phủ Trung Quốc tiếp cận thị trường tài chính Mỹ. Khi đó, Ant Financial đáp trả: “Công ty không thuộc sở hữu hay bị điều hành bởi Chính phủ Trung Quốc”.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin