Trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cũ và chưa tìm được c" /> Trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cũ và chưa tìm được c" /> Trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cũ và chưa tìm được c" />
Trang:

Những điều bạn cần biết về quy định, chính sách trợ cấp thất nghiệp

Thứ năm, 09/04/2020 | 06:56
Thứ năm, 02/08/2018 | 10:26

Những điều bạn cần biết về quy định, chính sách trợ cấp thất nghiệp

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cũ v&agrave; chưa t&igrave;m được c&ocirc;ng việc mới, thuộc diện c&oacute; đ&oacute;ng bảo hiểm thất nghiệp th&igrave; bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế n&agrave;o, quy tr&igrave;nh ra sao? B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn phần n&agrave;o giải đ&aacute;p được phần lớn vấn đề thắc mắc tr&ecirc;n để đảm bảo quyền lợi cho m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trợ cấp&nbsp;thất nghiệp l&agrave; một biện ph&aacute;p hỗ trợ người lao động giải quyết t&igrave;nh trạng thất nghiệp, nhằm trợ gi&uacute;p kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa t&igrave;m kiếm được&nbsp;việc l&agrave;m&nbsp;v&agrave; tạo cơ hội cho họ học nghề, t&igrave;m một c&ocirc;ng việc mới. Do đ&oacute;, bạn cần biết những th&ocirc;ng tin dưới đ&acirc;y để tr&aacute;nh mất quyền lợi của m&igrave;nh bạn nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Điều kiện n&agrave;o th&igrave; được hưởng trợ cấp thất nghiệp?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều 49 Luật Việc l&agrave;m 2013 quy định người lao động đang đ&oacute;ng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi c&oacute; đủ c&aacute;c điều kiện sau đ&acirc;y:</span></span></p> <ol> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc, trừ c&aacute;c trường hợp sau đ&acirc;y:</span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng l&agrave;m việc tr&aacute;i ph&aacute;p luật;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng th&aacute;ng;</span></span></p> <ol start="2"> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&atilde; đ&oacute;ng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n trong thời gian 24 th&aacute;ng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc đối với trường hợp l&agrave;m việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc kh&ocirc;ng x&aacute;c định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc x&aacute;c định thời hạn); đ&atilde; đ&oacute;ng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n trong thời gian 36 th&aacute;ng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp l&agrave;m việc theo hợp đồng lao động theo m&ugrave;a vụ hoặc theo một c&ocirc;ng việc nhất định c&oacute; thời hạn từ đủ 3 th&aacute;ng đến dưới 12 th&aacute;ng;</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&atilde; nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung t&acirc;m dịch vụ việc l&agrave;m theo quy định;</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chưa t&igrave;m được việc l&agrave;m sau 15 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ c&aacute;c trường hợp sau đ&acirc;y:</span></span></p> </li> </ol> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự, nghĩa vụ c&ocirc;ng an;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Đi học tập c&oacute; thời hạn từ đủ 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chấp h&agrave;nh quyết định &aacute;p dụng biện ph&aacute;p đưa v&agrave;o trường gi&aacute;o dưỡng, cơ sở gi&aacute;o dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Bị tạm giam; chấp h&agrave;nh h&igrave;nh phạt t&ugrave;;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Ra nước ngo&agrave;i định cư; đi lao động ở nước ngo&agrave;i theo hợp đồng;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Chết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Những điều bạn cần biết về quy định, chính sách trợ cấp thất nghiệp" src="/Content/editorimages/images/tro-cap-that-nghiep.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn cần biết những th&ocirc;ng tin về trợ cấp thất nghiệp&nbsp;để tr&aacute;nh mất quyền lợi của m&igrave;nh.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cần những hồ sơ g&igrave; để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ &ndash; CP ng&agrave;y 12/3/2015 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết thi h&agrave;nh một số điều của Luật Việc l&agrave;m, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội quy định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2. Bản ch&iacute;nh hoặc bản sao c&oacute; chứng thực của một trong c&aacute;c giấy tờ sau đ&acirc;y x&aacute;c nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc đ&atilde; hết hạn hoặc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc theo hợp đồng lao động;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Quyết định th&ocirc;i việc;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Quyết định sa thải;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Quyết định kỷ luật buộc th&ocirc;i việc;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Th&ocirc;ng b&aacute;o hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><u>Lưu &yacute;:</u></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Trong thời hạn 03 th&aacute;ng, kể từ ng&agrave;y chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng l&agrave;m việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung t&acirc;m dịch vụ việc l&agrave;m do cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước về việc l&agrave;m th&agrave;nh lập.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ndash; Người lao động được ủy quyền cho người kh&aacute;c nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong c&aacute;c trường hợp sau:</span></span></p> <ul> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ốm đau, thai sản c&oacute; x&aacute;c nhận của cơ sở y tế c&oacute; thẩm quyền.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bị tai nạn c&oacute; x&aacute;c nhận của cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng hoặc cơ sở y tế c&oacute; thẩm quyền.</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, s&oacute;ng thần, địch họa, dịch bệnh c&oacute; x&aacute;c nhận của Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde;, phường, thị trấn.</span></span></p> </li> </ul> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Khi n&agrave;o th&igrave; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu thời gian đ&oacute;ng bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau: c&oacute; việc l&agrave;m, thực&nbsp;hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự, nghĩa vụ c&ocirc;ng an, đi&nbsp;học tập c&oacute; thời hạn từ đủ 12 th&aacute;ng trở l&ecirc;n, chấp h&agrave;nh quyết định &aacute;p dụng biện ph&aacute;p đưa v&agrave;o trư&shy;ờng gi&aacute;o d&shy;ưỡng, cơ sở gi&aacute;o dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị t&ograve;a &aacute;n tuy&ecirc;n bố mất t&iacute;ch, bị tạm giam, chấp h&agrave;nh h&igrave;nh phạt t&ugrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><u>Lưu &yacute;:</u>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc c&aacute;c trường hợp quy định n&ecirc;u tr&ecirc;n th&igrave; thời gian đ&oacute;ng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian c&ograve;n lại m&agrave; người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu l&agrave;m căn cứ để t&iacute;nh thời gian hưởng trợ cấp&nbsp;thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mức, thời gian v&agrave; thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp&nbsp;hằng th&aacute;ng&nbsp;bằng 60%&nbsp;mức b&igrave;nh qu&acirc;n tiền lương th&aacute;ng đ&oacute;ng BHTN của 06 th&aacute;ng liền kề trước khi thất nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhưng tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nh&agrave; nước quy định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoặc kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 lần mức lương tối thiểu v&ugrave;ng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hi&ecirc;̣n theo chế độ tiền lương do DN quyết định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp&nbsp;được t&iacute;nh theo số th&aacute;ng đ&oacute;ng BHTN, cứ đ&oacute;ng đủ 12 th&aacute;ng đến đủ 36 th&aacute;ng th&igrave; được hưởng 03 th&aacute;ng trợ cấp thất nghiệp, sau đ&oacute;, cứ đ&oacute;ng đủ th&ecirc;m 12 th&aacute;ng th&igrave; được hưởng th&ecirc;m 01 th&aacute;ng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa kh&ocirc;ng qu&aacute; 12 th&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp&nbsp;được t&iacute;nh từ ng&agrave;y thứ 16, kể từ ng&agrave;y nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>V&iacute; dụ:</em><em>&nbsp;Nếu bạn đ&oacute;ng BHTN 50 th&aacute;ng với lương b&igrave;nh qu&acirc;n 6 th&aacute;ng cuối c&ugrave;ng l&agrave; 4.000.000đ</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Thời gian được hưởng BHTN của</em><em>&nbsp;bạn sẽ l&agrave;</em><em>:</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>+ 36 th&aacute;ng BHTN đầu ti&ecirc;n =&gt; được hưởng 3 th&aacute;ng trợ cấp</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>+ 12 th&aacute;ng BHTN tiếp theo =&gt; được hưởng th&ecirc;m 1 th&aacute;ng trợ cấp</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>+ số th&aacute;ng c&ograve;n dư l&agrave; 2 th&aacute;ng BHTN =&gt; cộng dồn v&agrave;o lần hưởng BHTN sau.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Mức hưởng trợ cấp TN h&agrave;ng th&aacute;ng của</em><em>&nbsp;bạn</em><em>&nbsp;l&agrave;: 4.000.000đ x 60% = 2.400.000đ</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y nhớ những điều tr&ecirc;n để kh&ocirc;ng mất quyền lợi của bạn nh&eacute;!</span></span></p>

- Vì sao vẫn mãi thất nghiệp dù tốt nghiệp loại giỏi? / Tiềm năng và thách thức của ngành tuyển dụng thời nay

Trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cũ và chưa tìm được công việc mới, thuộc diện có đóng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào, quy trình ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phần nào giải đáp được phần lớn vấn đề thắc mắc trên để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Trợ cấp thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm một công việc mới. Do đó, bạn cần biết những thông tin dưới đây để tránh mất quyền lợi của mình bạn nhé!

Điều kiện nào thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn); đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;

  2. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

  3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

Những điều bạn cần biết về quy định, chính sách trợ cấp thất nghiệp

Bạn cần biết những thông tin về trợ cấp thất nghiệp để tránh mất quyền lợi của mình.

Cần những hồ sơ gì để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ – CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc;

– Quyết định sa thải;

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Lưu ý:

– Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

– Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.

  • Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Khi nào thì chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định như sau: có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư­ờng giáo d­ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tòa án tuyên bố mất tích, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.

Lưu ý: 

Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định nêu trên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Mức, thời gian và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động thực hiện theo chế độ tiền lương do DN quyết định.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Nếu bạn đóng BHTN 50 tháng với lương bình quân 6 tháng cuối cùng là 4.000.000đ

Thời gian được hưởng BHTN của bạn sẽ là:

+ 36 tháng BHTN đầu tiên => được hưởng 3 tháng trợ cấp

+ 12 tháng BHTN tiếp theo => được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp

+ số tháng còn dư là 2 tháng BHTN => cộng dồn vào lần hưởng BHTN sau.

Mức hưởng trợ cấp TN hàng tháng của bạn là: 4.000.000đ x 60% = 2.400.000đ

Hãy nhớ những điều trên để không mất quyền lợi của bạn nhé!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin