Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tỷ lệ sinh viên ra trường làm t" /> Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tỷ lệ sinh viên ra trường làm t" /> Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tỷ lệ sinh viên ra trường làm t" />
Trang:

Nhưng điều quan trọng cần lưu ý đối với ai xin việc trái ngành

Chủ nhật, 31/05/2020 | 19:41
Chủ nhật, 17/06/2018 | 18:33

Nhưng điều quan trọng cần lưu ý đối với ai xin việc trái ngành

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo thống k&ecirc; của Bộ LĐ-TB&amp;XH, tỷ lệ sinh vi&ecirc;n ra trường l&agrave;m tr&aacute;i ng&agrave;nh l&agrave; 60%, cả nước chỉ khoảng 20/98 trường Đại học c&oacute; sinh vi&ecirc;n l&agrave;m việc đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo sau khi tốt nghiệp. Quả thật, trong thời buổi kinh tế kh&oacute; khăn v&agrave; m&ocirc;i trường cạnh tranh nghề nghiệp như hiện nay, kiếm được một c&ocirc;ng việc đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng g&igrave;. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, thử sức m&igrave;nh ở c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c ngo&agrave;i chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; điều kh&oacute; tr&aacute;nh khỏi v&agrave; đ&ocirc;i khi cũng l&agrave; một sự lựa chọn c&oacute; lợi đối với người t&igrave;m việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập trung v&agrave;o c&aacute;c kĩ năng đ&atilde; c&oacute;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi quyết định xin một c&ocirc;ng việc mới nằm ngo&agrave;i chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, bạn h&atilde;y tập trung đầu tư tối đa v&agrave;o c&aacute;c kĩ năng v&agrave; kinh nghiệm m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; để viết v&agrave;o CV cho nh&agrave; tuyển dụng. Đừng chỉ nh&igrave;n sơ qua c&aacute;c c&ocirc;ng việc cũ v&agrave; vội v&agrave;ng kết luận rằng những kinh nghiệm đ&oacute; kh&ocirc;ng hề li&ecirc;n quan ch&uacute;t g&igrave; với c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn đang mong muốn. Chẳng hạn như bạn c&oacute; nhiều mối quan hệ hữu &iacute;ch nhờ những năm học đại học hay những lần đi du lịch, bạn c&oacute; khả năng đ&agrave;o tạo nh&acirc;n vi&ecirc;n mới, bạn c&oacute; thể sử dụng th&agrave;nh thạo nhiều phần mềm vi t&iacute;nh&hellip; Vậy th&igrave; h&atilde;y tận dụng tối đa những kĩ năng đ&oacute;, ch&uacute;ng sẽ gi&uacute;p &iacute;ch rất nhiều cho phần khởi đầu của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chăm ch&uacute;t v&agrave;o&nbsp;thư xin việc&nbsp;gửi nh&agrave; tuyển dụng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; l&agrave;&nbsp; nh&agrave; tuyển dụng n&agrave;o th&igrave; họ cũng rất quan t&acirc;m đến CV của bạn. H&atilde;y l&agrave;m tốt kh&acirc;u thể hiện bản th&acirc;n về tất cả c&aacute;c kinh nghiệm v&agrave; kĩ năng trong CV xin việc. Bạn n&ecirc;n chứng tỏ m&igrave;nh đ&atilde; quan t&acirc;m v&agrave; t&igrave;m hiểu rất kĩ về chiến lược, mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty v&agrave; bạn ch&iacute;nh l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n th&iacute;ch hợp nhất cho vị tr&iacute; m&agrave; họ đang muốn tuyển dụng. H&atilde;y tham khảo nhiều mẫu CV hay ở những&nbsp; website uy t&iacute;n hoặc xin &yacute; kiến của bạn b&egrave; &ndash; những người đ&atilde; từng trải qua vấn đề tương tự.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng để c&aacute;i t&ocirc;i lấn &aacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Phải chấp nhận một thực tế rằng bạn đang t&igrave;m một c&ocirc;ng việc tr&aacute;i ng&agrave;nh. D&ugrave; bạn c&oacute; l&agrave; thủ khoa hay cầm tr&ecirc;n tay một tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi th&igrave; cũng h&atilde;y tạm g&aacute;c niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh ấy sang một b&ecirc;n. V&igrave; lần n&agrave;y, bạn đang dấn th&acirc;n v&agrave;o một lĩnh vực ho&agrave;n to&agrave;n mới mẻ. V&agrave; dĩ nhi&ecirc;n l&agrave; vẫn c&ograve;n non yếu kinh nghiệm rất nhiều so với những &ldquo;l&atilde;o l&agrave;ng&rdquo; đi trước. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, đừng vội v&agrave;ng đặt tham vọng qu&aacute; cao m&agrave; h&atilde;y chấp nhận một chức vụ thấp hơn mong đợi để r&egrave;n luyện v&agrave; trau dồi kĩ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n từng bước một.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Để thành công hãy sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi" src="/Content/editorimages/images/cai-toiii222.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Để th&agrave;nh c&ocirc;ng h&atilde;y sẵn s&agrave;ng dẹp bỏ c&aacute;i t&ocirc;i</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cắt gọn, chỉnh sửa lại CV cũ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn lu&ocirc;n chuẩn bị sẵn s&agrave;ng một&nbsp;<em>CV xin việc</em>? Đừng vội gửi cho nh&agrave; tuyển dụng. Bởi v&igrave; trong trường hợp xin một c&ocirc;ng việc tr&aacute;i ng&agrave;nh th&igrave; CV n&agrave;y đ&atilde; &ldquo;lỗi thời&rdquo;. H&atilde;y chỉnh sửa v&agrave; th&ecirc;m bớt những chi tiết cần thiết v&agrave; ph&ugrave; hợp cho chức vụ&nbsp; bạn đang ứng tuyển. V&iacute; dụ như bạn đ&atilde; từng l&agrave; y t&aacute; nhưng đang nộp đơn v&agrave;o một vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng, h&atilde;y tập trung nhấn mạnh về kỹ năng sống&nbsp;cần thiết như tổ chức v&agrave; li&ecirc;n kết c&aacute; nh&acirc;n. Nếu bạn từng l&agrave;m lĩnh vực du lịch nhưng lại nộp đơn v&agrave;o lĩnh vực quảng c&aacute;o, h&atilde;y nhấn mạnh với nh&agrave; tuyển dụng về c&aacute;c mối quan hệ x&atilde; hội rộng r&atilde;i của bạn&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sẵn s&agrave;ng cho cuộc phỏng vấn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng th&iacute;ch sự chủ động, nhanh nhẹn v&agrave; hơn cả l&agrave; những minh chứng cụ thể về việc bạn c&oacute; thể l&agrave;m được những g&igrave;, c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được tới đ&acirc;u y&ecirc;u cầu m&agrave; họ đưa ra. Ngay từ đầu, c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng mấy ai mong muốn phải l&agrave;m việc tr&aacute;i với chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, cũng đừng v&igrave; thế m&agrave; thu hẹp lại những lựa chọn đa dạng m&agrave; cuộc sống v&agrave; m&ocirc;i trường lao động mang lại cho bạn. Nếu th&iacute;ch một lĩnh vực ho&agrave;n to&agrave;n mới mẻ, h&atilde;y mạnh dạn thử sức để xem khả năng của m&igrave;nh tới đ&acirc;u.</span></span></p> <p>&nbsp;</p>

- Những sai lầm phổ biến khi đi phỏng vấn xin việc hiện nay / Phỏng vấn qua điện thoại với nhà tuyển dụng và ứng viên (Phần 2)

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành là 60%, cả nước chỉ khoảng 20/98 trường Đại học có sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp. Quả thật, trong thời buổi kinh tế khó khăn và môi trường cạnh tranh nghề nghiệp như hiện nay, kiếm được một công việc đúng chuyên ngành không dễ dàng gì. Chính vì vậy, thử sức mình ở các lĩnh vực khác ngoài chuyên môn là điều khó tránh khỏi và đôi khi cũng là một sự lựa chọn có lợi đối với người tìm việc.

Tập trung vào các kĩ năng đã có

Khi quyết định xin một công việc mới nằm ngoài chuyên ngành, bạn hãy tập trung đầu tư tối đa vào các kĩ năng và kinh nghiệm mà mình đã có để viết vào CV cho nhà tuyển dụng. Đừng chỉ nhìn sơ qua các công việc cũ và vội vàng kết luận rằng những kinh nghiệm đó không hề liên quan chút gì với công việc mà bạn đang mong muốn. Chẳng hạn như bạn có nhiều mối quan hệ hữu ích nhờ những năm học đại học hay những lần đi du lịch, bạn có khả năng đào tạo nhân viên mới, bạn có thể sử dụng thành thạo nhiều phần mềm vi tính… Vậy thì hãy tận dụng tối đa những kĩ năng đó, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho phần khởi đầu của bạn.

Chăm chút vào thư xin việc gửi nhà tuyển dụng

Dù là  nhà tuyển dụng nào thì họ cũng rất quan tâm đến CV của bạn. Hãy làm tốt khâu thể hiện bản thân về tất cả các kinh nghiệm và kĩ năng trong CV xin việc. Bạn nên chứng tỏ mình đã quan tâm và tìm hiểu rất kĩ về chiến lược, mục tiêu phát triển của công ty và bạn chính là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí mà họ đang muốn tuyển dụng. Hãy tham khảo nhiều mẫu CV hay ở những  website uy tín hoặc xin ý kiến của bạn bè – những người đã từng trải qua vấn đề tương tự.

Đừng để cái tôi lấn át thành công

Phải chấp nhận một thực tế rằng bạn đang tìm một công việc trái ngành. Dù bạn có là thủ khoa hay cầm trên tay một tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi thì cũng hãy tạm gác niềm kiêu hãnh ấy sang một bên. Vì lần này, bạn đang dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Và dĩ nhiên là vẫn còn non yếu kinh nghiệm rất nhiều so với những “lão làng” đi trước. Chính vì vậy, đừng vội vàng đặt tham vọng quá cao mà hãy chấp nhận một chức vụ thấp hơn mong đợi để rèn luyện và trau dồi kĩ năng chuyên môn từng bước một.

Để thành công hãy sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi

Để thành công hãy sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi

Cắt gọn, chỉnh sửa lại CV cũ

Bạn luôn chuẩn bị sẵn sàng một CV xin việc? Đừng vội gửi cho nhà tuyển dụng. Bởi vì trong trường hợp xin một công việc trái ngành thì CV này đã “lỗi thời”. Hãy chỉnh sửa và thêm bớt những chi tiết cần thiết và phù hợp cho chức vụ  bạn đang ứng tuyển. Ví dụ như bạn đã từng là y tá nhưng đang nộp đơn vào một vị trí nhân viên ngân hàng, hãy tập trung nhấn mạnh về kỹ năng sống cần thiết như tổ chức và liên kết cá nhân. Nếu bạn từng làm lĩnh vực du lịch nhưng lại nộp đơn vào lĩnh vực quảng cáo, hãy nhấn mạnh với nhà tuyển dụng về các mối quan hệ xã hội rộng rãi của bạn…

Sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn

Nhà tuyển dụng thích sự chủ động, nhanh nhẹn và hơn cả là những minh chứng cụ thể về việc bạn có thể làm được những gì, có thể đáp ứng được tới đâu yêu cầu mà họ đưa ra. Ngay từ đầu, có lẽ không mấy ai mong muốn phải làm việc trái với chuyên môn của mình. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà thu hẹp lại những lựa chọn đa dạng mà cuộc sống và môi trường lao động mang lại cho bạn. Nếu thích một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, hãy mạnh dạn thử sức để xem khả năng của mình tới đâu.

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin