Kế toán là một vị trí rất quan trọng trong doanh nghiệp. Bạn đan" /> Kế toán là một vị trí rất quan trọng trong doanh nghiệp. Bạn đan" /> Kế toán là một vị trí rất quan trọng trong doanh nghiệp. Bạn đan" />
Trang:

Thực tập ngành kế toán sẽ làm những công việc gì ở công ty?

Thứ sáu, 03/04/2020 | 08:36
Thứ sáu, 02/08/2018 | 10:36

Thực tập ngành kế toán sẽ làm những công việc gì ở công ty?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế to&aacute;n l&agrave; một vị tr&iacute; rất quan trọng trong doanh nghiệp. Bạn đang muốn thực tập kế to&aacute;n nhưng chưa nắm r&otilde; những c&ocirc;ng việc m&agrave; thực tập sinh kế to&aacute;n cần l&agrave;m h&agrave;ng ng&agrave;y? </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ giải đ&aacute;p cho c&aacute;c bạn hiểu một c&aacute;ch tổng quan nhất c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y của một kế to&aacute;n vi&ecirc;n. Hy vọng b&agrave;i viết sẽ cung cấp nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch tới c&aacute;c bạn!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thực tập l&agrave; một cơ hội để c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; thể học hỏi trước khi bước v&agrave;o m&ocirc;i trường l&agrave;m việc ch&iacute;nh thức. Cho n&ecirc;n, bạn h&atilde;y tận dụng tối đa cơ hội n&agrave;y nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y đầu của kỳ thực tập, bạn sẽ được giao những việc đơn giản như photo giấy tờ, lu&acirc;n chuyển giấy tờ trong ph&ograve;ng ban v&agrave; l&agrave;m một số chuyện vặt trong văn ph&ograve;ng chứ chưa được tiếp x&uacute;c với những c&ocirc;ng việc s&acirc;u li&ecirc;n quan đến kế to&aacute;n. Nhưng nếu như bạn thể hiện khả năng ham học hỏi của m&igrave;nh, c&aacute;c anh/chị sẽ giao cho bạn những c&ocirc;ng việc quan trọng hơn để cho bạn c&oacute; thể h&igrave;nh dung được những c&ocirc;ng việc m&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n phải l&agrave;m th&igrave; bạn n&ecirc;n tham khảo những điều sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thu thập th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh ph&aacute;t sinh ở đơn vị v&agrave;o chứng từ kế to&aacute;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&ugrave;y theo quy m&ocirc; của từng doanh nghiệp, với những doanh nghiệp lớn, c&oacute; nhiều bộ phận, ph&ograve;ng ban kh&aacute;c nhau: Ph&ograve;ng kinh doanh, bộ phận b&aacute;n h&agrave;ng, bộ phận vật tư&hellip; Mỗi ph&ograve;ng ban sẽ thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc v&agrave; hoạt động kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh kh&aacute;c nhau theo quy định của c&ocirc;ng ty. C&aacute;c hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp được ghi ch&eacute;p lại trong c&aacute;c giấy tờ m&agrave; kế to&aacute;n gọi l&agrave; chứng từ như phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, ho&aacute; đơn b&aacute;n h&agrave;ng&hellip; C&aacute;c chứng từ n&agrave;y sẽ được chuyển cho nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n xử l&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ghi sổ kế to&aacute;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tất cả c&aacute;c hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh của doanh nghiệp đều được tổng hợp v&agrave; ghi ch&eacute;p lại một c&aacute;ch chi tiết, cụ thể v&agrave;o sổ kế to&aacute;n. Mỗi doanh nghiệp thường c&oacute; nhiều sổ kế to&aacute;n kh&aacute;c nhau, mỗi sổ được sử dụng v&agrave;o mục đ&iacute;ch ghi ch&eacute;p kh&aacute;c nhau.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dựa v&agrave;o c&aacute;c ghi ch&eacute;p h&agrave;ng ng&agrave;y, nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n tổng hợp lại sổ s&aacute;ch, tiến h&agrave;nh ph&acirc;n loại để ghi v&agrave;o sổ kế to&aacute;n một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; hợp l&yacute; nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thực tập nghàng kế toán bạn phải làm công việc gì" src="/Content/editorimages/images/ke-toan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n tổng hợp lại sổ s&aacute;ch, tiến h&agrave;nh ph&acirc;n loại để ghi v&agrave;o sổ kế to&aacute;n một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tổng hợp l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o kế to&aacute;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave;ng th&aacute;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n phải cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin cần thiết cho l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty để c&oacute; những điều chỉnh ph&ugrave; hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gi&uacute;p cho doanh nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển hơn nữa.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; những th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; cần thiết đến những l&atilde;nh đạo th&igrave; h&agrave;ng th&aacute;ng, h&agrave;ng qu&yacute;, năm nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n phải tổng hợp lại số liệu từ c&aacute;c sổ kế to&aacute;n đ&atilde; ghi ch&eacute;p, lập th&agrave;nh c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o chi tiết v&agrave; cụ thể nhất để gửi cho l&atilde;nh đạo.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều doanh nghiệp y&ecirc;u cầu nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n l&agrave;m c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng việc cụ thể h&agrave;ng ng&agrave;y. T&ugrave;y theo quy định của từng doanh nghiệp kh&aacute;c nhau v&agrave; được gọi chung l&agrave; B&aacute;o c&aacute;o kế to&aacute;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những th&ocirc;ng tin kh&aacute;i qu&aacute;t tr&ecirc;n đ&acirc;y đ&atilde; cho bạn c&aacute;i nh&igrave;n sơ lược về về nghề kế to&aacute;n. Liệu rằng bạn c&oacute; muốn trở th&agrave;nh một nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n chuy&ecirc;n nghiệp kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những c&ocirc;ng việc m&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n phải l&agrave;m h&agrave;ng ng&agrave;y trong doanh nghiệp. Hy vọng sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực tập của m&igrave;nh. Đồng thời, gi&uacute;p bạn h&igrave;nh dung những c&ocirc;ng việc m&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n kế to&aacute;n phải l&agrave;m. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng nh&eacute;!</span></span></p>

- Những điều bạn cần biết về quy định, chính sách trợ cấp thất nghiệp / Vì sao vẫn mãi thất nghiệp dù tốt nghiệp loại giỏi?

Kế toán là một vị trí rất quan trọng trong doanh nghiệp. Bạn đang muốn thực tập kế toán nhưng chưa nắm rõ những công việc mà thực tập sinh kế toán cần làm hàng ngày?

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho các bạn hiểu một cách tổng quan nhất công việc hàng ngày của một kế toán viên. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích tới các bạn!

Thực tập là một cơ hội để các bạn trẻ có thể học hỏi trước khi bước vào môi trường làm việc chính thức. Cho nên, bạn hãy tận dụng tối đa cơ hội này nhé!

Những ngày đầu của kỳ thực tập, bạn sẽ được giao những việc đơn giản như photo giấy tờ, luân chuyển giấy tờ trong phòng ban và làm một số chuyện vặt trong văn phòng chứ chưa được tiếp xúc với những công việc sâu liên quan đến kế toán. Nhưng nếu như bạn thể hiện khả năng ham học hỏi của mình, các anh/chị sẽ giao cho bạn những công việc quan trọng hơn để cho bạn có thể hình dung được những công việc mà một nhân viên kế toán phải làm thì bạn nên tham khảo những điều sau:

Thu thập thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị vào chứng từ kế toán

Tùy theo quy mô của từng doanh nghiệp, với những doanh nghiệp lớn, có nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau: Phòng kinh doanh, bộ phận bán hàng, bộ phận vật tư… Mỗi phòng ban sẽ thực hiện các công việc và hoạt động kinh tế, tài chính khác nhau theo quy định của công ty. Các hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp được ghi chép lại trong các giấy tờ mà kế toán gọi là chứng từ như phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng… Các chứng từ này sẽ được chuyển cho nhân viên kế toán xử lý.

Ghi sổ kế toán

Tất cả các hoạt động tài chính của doanh nghiệp đều được tổng hợp và ghi chép lại một cách chi tiết, cụ thể vào sổ kế toán. Mỗi doanh nghiệp thường có nhiều sổ kế toán khác nhau, mỗi sổ được sử dụng vào mục đích ghi chép khác nhau.

Dựa vào các ghi chép hàng ngày, nhân viên kế toán tổng hợp lại sổ sách, tiến hành phân loại để ghi vào sổ kế toán một cách chính xác và hợp lý nhất.

Thực tập nghàng kế toán bạn phải làm công việc gì

Nhân viên kế toán tổng hợp lại sổ sách, tiến hành phân loại để ghi vào sổ kế toán một cách chính xác.

Tổng hợp làm báo cáo kế toán

Hàng tháng, nhân viên kế toán phải cung cấp các thông tin cần thiết cho lãnh đạo công ty để có những điều chỉnh phù hợp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.

Để có những thông tin chính xác và cần thiết đến những lãnh đạo thì hàng tháng, hàng quý, năm nhân viên kế toán phải tổng hợp lại số liệu từ các sổ kế toán đã ghi chép, lập thành các báo cáo chi tiết và cụ thể nhất để gửi cho lãnh đạo.

Nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên kế toán làm các báo cáo công việc cụ thể hàng ngày. Tùy theo quy định của từng doanh nghiệp khác nhau và được gọi chung là Báo cáo kế toán.

Những thông tin khái quát trên đây đã cho bạn cái nhìn sơ lược về về nghề kế toán. Liệu rằng bạn có muốn trở thành một nhân viên kế toán chuyên nghiệp không?

Trên đây là những công việc mà một nhân viên kế toán phải làm hàng ngày trong doanh nghiệp. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thực tập của mình. Đồng thời, giúp bạn hình dung những công việc mà một nhân viên kế toán phải làm.

Chúc bạn thành công nhé!


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin